Цілі і завдання Громадської спілки «Інноваційна Орхуська мережа територіальних громад України та міста Києва»

«27» січня  2015 року Установчими зборами засновників ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ «ІННОВАЦІЙНА ОРХУСЬКА МЕРЕЖА  ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД УКРАЇНИ ТА МІСТА КИЄВА»

англійською мовою:  CIVIC UNION «INNOVATION NETWORK AARHUS UKRAINE TERRITORIAL COMMUNITY AND THE CITY KIEV» (скорочена назва — CU «INAUT -CK«), російською мовою: Общественный союз «Инновационная Орхусская сеть территориальных сообществ Украины и города Киева»скорочено – ИОСТСУ_ГК,  з наступною метою: «Формування процесу побудови Орхуської мережі на виконання зобов’язань України по Орхуській Конвенції, Конвенції ЕСПОО та ін. міжнародних зобов’язань стосовно оптимізації безпечності і гармонійного стану навколишнього середовища, процесів обліку і використання природних ресурсів, подолання техногенних катастроф за екологічними та іншими техногенними і кліматичними ризиками, формування засад ноосфери в усіх формах діяльності при забезпеченні прав людини, запровадження повноцінних процесів громадянського контролю прав людини в горизонтальних системах нагляду за діяльністю всіх верств суспільства, поєднання громадян в процесах відновлення і збереження навколишнього середовища в національному та міжнародному контекстах. Ініціювання та забезпечення процесів формування регіональних центрів по всіх регіонах України і в м. Києві стосовно узгоджених дій в реалізації заходів щодо захисту прав, свобод, соціальних, економічних, екологічних, політичних та інших інтересів членів спілки».

Відповідно до затведженого Статуту Спілки, визначені:

МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ

2.1. Основною метою Cпілки є сприяння захисту права  кожної  людини  нинішнього  і прийдешніх поколінь жити в навколишньому середовищі,  сприятливому для її здоров’я та добробуту, посилаючись на  принцип  1-ї  Стокгольмської  декларації  про середовище навколо людини (995_454), посилаючись також   на   принцип   10-ї    Ріо-де-Жанейрської декларації про навколишнє середовище і розвиток (995_455),  далі  посилаючись на  резолюцію Генеральної Асамблеї 37/7 від 28 жовтня 1982 року про  Всесвітню  хартію  природи  і  45/94  від 14 грудня   1990  року  про  необхідність  забезпечення  здорового навколишнього середовища в інтересах життя людей, посилаючись на Європейську хартію про  навколишнє  середовище та   охорону  здоров’я,  яка  була  прийнята  Першою  Європейською конференцією  «Навколишнє  середовище  і   здоров’я»   Всесвітньої організації охорони  здоров’я  у Франкфурті-на-Майні, Німеччина, 8 грудня 1989 року,   підтверджуючи необхідність захищати та  оберігати  навколишнє середовище  і поліпшувати його стан,  а також забезпечувати сталий та екологічно безпечний розвиток, за Орхуською Конференцією, Уряд України гарантує права  на доступ до інформації,  на участь громадськості в процесі прийняття рішень  і  на  доступ  до  правосуддя  з  питань,  що   стосуються навколишнього середовища.  new1

Спілка, розглянувши необхідність в загальному підході і загальних принципах, впроваджує конструктивне сприяння формуванню нової моделі Майдану із громадянського контролю та люстрації влади, участі в Міжнародних судах, нагляду за виконанням державних реформ та виконанням зобов’язань України по міжнародним Конвенціям та Угодам.

Імплементація Орхуської Конвенції, на базі якої державні установи, місцеві та регіональні органи влади і організації громадянського суспільства спільними зусиллями займатимуться питаннями природних ресурсів, екологічними, правовими та політичними проблемами Держави, в тому числі і територіальних громад і вестимуть пошук рішень. Спілка являється мостом між громадянами і органами влади, займається розробкою та втіленням проектів, формуванням коаліцій і партнерств між організаціями громадянського суспільства

відповідно до наступних положень Орхуської конвенції:

2.2. Завданнями Спілки є:

2.2.1. Забезпечення прав громадськості на своєчасне отримання достовірної і повної інформації про стан довкілля, про запланованих та здійснюваних заходів, яка може мати значний вплив на навколишнє середовище;Всесвітній символ Орхуської Конвенці

2.2.2. Встановлення взаємозв’язку між громадськістю та державними органами;

2.2.3. Надання практичної допомоги урядовим організаціям і службовцям у виконанні своїх зобов’язань щодо реалізації положень Орхуської конвенції;

2.2.4. Екологічна просвіта та підвищення рівня інформованості громадськості про проблеми навколишнього середовища;

2.2.5. Сприяння участі громадськості в процесі прийняття рішень та отриманню доступу до правосуддя з питань, що стосуються навколишнього середовища;

2.2.6. Ввивчення міжнародного досвіду та розвиток міжнародного співробітництва в галузі реалізації положень Орхуської конвенції та її протоколів;batch1arhusconvention_large

2.2.7. Представлення та захист інтересів своїх членів при вирішенні правових‚ економічних та організаційних питань у державних органах‚ громадських та наукових об’єднаннях;

2.2.8. Формуванню нової моделі Майдану із постійно діючого громадянського контролю дій влади та люстрації влади в Україні;

2.2.9. Методичний, навчальний та інформаційний медіа – супровід, на базі якого державні установи, місцеві та регіональні органи влади і організації громадянського суспільства спільними зусиллями займаються питаннями природних ресурсів, екологічними, правовими та політичними проблемами Держави, в тому числі і територіальних громад і ведуть пошук рішень;

2.2.10. Підготовка за участю громадськості і затвердження плану посилення інституціональної спроможності Мінприроди;

2.2.11. Забезпечення автоматизації інформаційнотехнологічних процесів, пов’язаних з оперативним веденням і використанням даних державних кадастрів природних ресурсів і статистичної звітності в галузі охорони навколишнього природного середовища, зокрема з метою забезпечення доступності для громадськості;

2.2.12. Підготовка матеріалів, необхідних для ратифікації Протоколу про регістри викидів та перенесення забруднювачів до Орхуської конвенції;

2.2.13. Проведення оцінки інформаційних потреб запитувачів екологічної інформації;

2.2.14. Забезпечення видання в електронній формі щорічного звіту про реалізацію Національної екологічної політики з обов’язковим розділом щодо дотримання вимог Орхуської конвенції;

2.2.15. Розроблення та затвердження методичних рекомендацій з проведення громадської оцінки діяльності органів виконавчої влади та внесення змін до Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля;

2.2.16. Підготовка та видання посібника для громадських організацій з питань здійснення громадського контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища;

2.2.17. Розроблення та затвердження методичних рекомендацій щодо включення до секторальних і регіональних програм розвитку питань формування екологічної культури та освіти;

2.2.18. Створення Робочих Груп Спілки на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 № 1628-р «Про затвердження плану дій щодо виконання рішення Сторін Орхуської конвенції III/6f» та наказу Мінприроди від 08.04.2011 № 112 , яка утворюється з метою забезпечення виконання рішення Сторін Конвенції про доступ до інформації, участі громадськості у прийнятті рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосується довкілля (Орхуська Конвенція) (далі — Робоча Група) є постійним консультативно-дорадчим органом Міністерства екології та природних ресурсів України;

2.2.19. Робочі Групи у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, Орхуською конвенцією, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, в тому числі постановою від 3 листопада 2010 р. N 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (Установити, що громадська антидискримінаційна експертиза      проводиться  громадськими   організаціями,  фізичними  та юридичними  особами  в  рамках   публічного  громадського обговорення проектів нормативно-правових актів відповідно до  Порядку,  затвердженого  цією  Постановою,  згідно  з Постановою КМ N 61 ( 61-2013-п )), наказами Мінприроди та іншими нормативно-правовими актами, статутом Спілки а також власними Положеннями;

2.2.20. Конструктивне сприяння формуванню нової моделі Майдану із громадянського контролю та люстрації влади;

2.2.21.  Подання та участь в розгляді судових справ в судах України і Міжнародних судах;

2.2.22. Контроль виконання державних реформ та виконання зобов’язань України по міжнародним Конвенціям та Угодам.

2.3. Предмет діяльності Спілки:

— сприяння уряду у виконанні його зобов’язань, що випливають із Орхуської Конвенції;

— збір, накопичення, систематизація, зберігання та поширення екологічної інформації;

— сприяння фізичним і юридичним особам у доступі до проектів нормативних правових актів, програм, планів, стратегій в галузі навколишнього середовища і організація їх громадського обговорення;

— організація громадських слухань з обговорення проектів законодавчих та нормативно-правових актів та звітів про результати ОВНС, в тому числі і у транскордонному контексті;

— надання доступної екологічної інформації за запитами фізичних та юридичних осіб;

— консультування фізичних та юридичних осіб щодо застосування їх прав на доступ до екологічної інформації, участі у прийнятті рішень і доступу до правосуддя з питань, що стосуються довкілля;

— проведення освітніх заходів (семінарів, лекцій, тренінгів);

— публікації в ЗМІ, виступи на радіо, проведення рекламних кампаній;

— надання допомоги державним органам у розробці проектів планів заходів з реалізації Орхуської конвенції та її протоколів;

організація прозорого громадянського контролю та люстрації влади в Україні;

— організація методичного, навчального  та інформаційного медіа – супроводу, на базі якого державні установи, місцеві та регіональні органи влади і організації громадянського суспільства спільними зусиллями займаються питаннями природних ресурсів, екологічними, правовими та політичними проблемами Держави, в тому числі і територіальних громад і ведуть пошук рішень;

— організація «гарячої лінії» зв’язку з громадськістю, для оперативного вирішення вищезазначених питань з прозорого громадського контролю та відповідна організація «чистих рейдів» громадських експертів-контролерів;

— організація та здійснення оцінки з підтвердження відповідності ( в тому числі сертифікації) продукції і послуг, систем екологічного керування та персоналу;

— організація та здійснення рейтингових досліджень фізичних та юридичних осіб, товарів та послуг в сфері екологічного керування;

— організація та здійснення експертизи  проектів, розробок документації, тощо в сфері екологічного керування;

—  наукові дослідження і розробки в сфері екологічного керування, оцінки та підтвердження відповідності;

— збирання,  аналітична обробка і розповсюдження науково-технічної інформації, в тому числіз проблем екологічного керування, оцінки та підтвердження відповідності;

— ведення реєстрів підприємств (організацій), персоналу;

— здійснення інших видів діяльності, що на заборонені діючим законодавством України

— надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань, правовий супровід діяльності юридичних і фізичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, держави;

— складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру;

— захист прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішується питання про їх застосування у кримінальному провадженні, особи, стосовно якої розглядається питання про видачу іноземній державі (екстрадицію), а також особи, яка притягається до адміністративної відповідальності під час розгляду справи про адміністративне правопорушення;

— надання правової допомоги свідку у кримінальному провадженні;

— представництво інтересів потерпілого під час розгляду справи про адміністративне правопорушення, прав і обов’язків потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні;

— представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у судах під час здійснення цивільного, господарського, адміністративного та конституційного судочинства, а також в інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами;

— представництво інтересів фізичних і юридичних осіб, держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування в іноземних, міжнародних судових органах, якщо інше не встановлено законодавством іноземних держав, статутними документами міжнародних судових органів та інших міжнародних організацій або міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

— надання правової допомоги під час виконання та відбування кримінальних покарань;

— участь та імплементація проектів, щодо сталого розвитку суспільства в новому тисячолітті відповідно до конвенціі ООН;

— адвокація;

—  методичне та правове забезпечення систем реалізації проектів управління територіальними громадами за європейськими та світовими підходами;

— здійснення інших видів адвокатської,  правозахисної та експертної діяльності, не заборонених законом;

— правовий та соціальний захист всіх напрямків екологічної безпеки людства та навколишнього середовища;

— дистанційне зондування земної поверхні на основі аерофото і космознімків, застосування геоінформаційних систем і технологій для інвентаризації земельного, лісового, водного фонду;

— оперативного надходження та багаторівневого аналізу інформації за запитом та відображення його на картографічной основі.

— оцінка стану екосистеми і прогнозу її розвитку;

— інноваційне розроблення послідовних інноваційних програм з побудови експертних нетворків в експертній мережіУкраїни, проектів гармонізації міжнародних стандартів в сфері оцінювання земельних ресурсів в Україні;

— багатофункціональне застосування ГІСіТ при вирішенні низки соціальних, економічних та екологічних питань територіальних громад в МІС (Муніцепальних інформаційних системах) в управлінні народними ресурсами та проведенні незалежного моніторингу у використанні ресурсів, програм та проектів стосовно залучення громадян до процесів громадського моніторингу та консалтингу;

— відстеження стану довкілля, агрохарчової та екологічної безпеки, формуванні процесів сталого розвитку довкілля за світовими та національними пріоритетами в екологічному секторі;

— впровадження інноваційних систем Громадянської Платформи Євроінтеграції;

— впровадження Украинскої інноваційно-технологічної платформи «Еко – Енерго – биоекономікі»;

—  створення органів з інспектування — органу з оцінки відповідності, який здійснює процедуру оцінювання відповідності шляхом спостереження і висновків, які супроводжуються відповідними вимірюваннями, випробуваннями або калібруванням;

—  створення органів з оцінки відповідності – при Спілці, установах, організаціях чи їх підрозділах, які провадять діяльність з оцінки відповідності, включаючи калібрування, випробування, сертифікацію та інспектування, а саме:

 1. випробувальні та калібрувальні лабораторії;
 2. органи із сертифікації продукції, процесів та послуг;
 3. органи із сертифікації систем якості, систем управління якістю, систем екологічного управління;
 4. органи із сертифікації персоналу;
 5. органи з інспектування;
 • підтвердження відповідності — видача документа (декларації про відповідність або сертифікату відповідності) на основі рішення, яке приймається після проведення відповідних (необхідних) процедур оцінки відповідності, що довели виконання встановлених вимог;
 • впровадження технічного регулювання — правове регулювання відносин у сфері встановлення, застосування та виконання обов’язкових вимог до продукції або пов’язаних з нею процесів, систем і послуг, персоналу та органів, а також перевірка їх дотримання шляхом оцінки відповідності та/або ринкового нагляду;
 • проведення курсів з навчання та сертифікації спеціалістів з вище перерахованих питань;
 • бути акціонером або учасником (засновником) органів з оцінки відповідності чи в інший спосіб брати участь в їх управлінні або одержувати вигоди від їх діяльності.
 • бути представником в Раді з акредитації (Рада є дорадчо-наглядовим органом національного органу України з акредитації);
 • проведення екологічної експертизи;.
 • діяльність в Експертній та Консультативній Раді екологічної експертизи при державних еколого-експертних органах, об’єднаннях громадян та інших формуваннях з залученням працівників науково-дослідних установ, вузів, висококваліфікованих спеціалістів — практиків економіки, представників громадськості та засобів масової інформації;
 • інформаційно-методологічна підтримка з підготовки необхідних документів для отримання дозволу та лімітів на утворення та розміщення відходів 2-го та 3-го класу небезпеки, паспортів відходів та паспортів об’єктів поводження з відходами, тощо;
 • роботи з розробки документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності;
 • проведення екологічного аудиту;
 • участь у державно-приватному партнерстві в екологічній сфері;
 • участь у роботі з гармонізації нормативно-правових актів, національних стандартів та інших документів з питань акредитації з міжнародними та європейськими правилами і стандартами, які визначають вимоги до національного органу України з акредитації та акредитованих органів з оцінки відповідності;
 • діяльність з розробки документів, що обґрунтовують оцінку впливу підприємств, установ, організацій та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності на навколишнє природне середовище (ОВНС);
 • послуги в сфері екології та природокористування;
 • організація та проведення виставок, конференцій, конкурсів, медіапроектів;
 • маркетинг;
 • навчально-методична та науково-дослідна діяльність;
 • організація та проведення навчальних курсів (в тому числі з перепідготовки та підвищення кваліфікації), практичних занять та надання консультаційних послуг;
 • видання наукової та методичної літератури, рекламної продукції, видавнича та поліграфічна діяльність, торгівля книжками та розповсюдження іншої поліграфічної продукції;
 • проведення оцінки природоохоронної, екологічної та геологічної інформації;
 • розробка та експертиза інноваційних проектів (бізнес-планів) в галузі природокористування.
 • інституційні аспекти (організаційні та статусно-правові), взаємодія з європейськими програмами на втілення європейської хартії міст;
 • роботи над проектом методики створення територіальних громад (спільно з профільною Комісією Мінюсту) та підготовка пілотних проектів по всіх регіонах України;
 • запровадження сучасних методик та залучення відповідних експертних сил для оцінювання усіх видів ресурсів при створенні територіальних громад як суб’єктів права та сучасних форм управління ними;
 • залучення міжнародних донорських фондів для формування програм інноваційного розвитку регіонів та подолання депресивного екологічного стану;
 • співпраця в моніторингових процесах та сприяння створенню регіональної мережі Орхуських центрів України, побудова міжнародної співпраці; запровадження «зелених» державних закупівель на основі екологічного, географічного, органічного та ін. видів маркування продукції за європейськими критеріями;
 • сертифікація кадрів за міжнародними вимогами та підвищення кадрової мобільності; донесення до усіх верств суспільства європейських правил та вимог СОТ щодо сертифікації продукції, за різними видами транскордонної співпраці;
 • створення Робочих Груп Спілки на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 № 1628-р «Про затвердження плану дій щодо виконання рішення Сторін Орхуської конвенції III/6f» та наказу Мінприроди від 08.04.2011 № 112.

    Основними завданнями Робочих Груп є:

 1. сприяння забезпеченню діяльності органів виконавчої влади з питань впровадження Орхуської Конвенції;
 2. підготовка пропозицій щодо формування і реалізації державної політики у сфері впровадження Орхуської Конвенції;
 3. підготовка пропозицій щодо визначення шляхів,  механізмів  та способів   вирішення  проблемних  питань,  що  виникають  під  час реалізації державної  політики  у  сфері впровадження Орхуської Конвенції;
 4. підготовка рекомендацій щодо підвищення ефективності діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань впровадження Орхуської Конвенції;
 5. підготовка пропозицій щодо удосконалення  нормативно-правової  бази   з питань впровадження Орхуської Конвенції.

      Робочі Групи Спілки відповідно  до  покладених  на  них завдань:

 1. проводять аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі реалізації державної політики у сфері впровадження Орхуської Конвенції;
 2. вивчають результати   діяльності  центральних  і  місцевих органів  виконавчої  влади,  органів   місцевого   самоврядування, підприємств,  установ та організацій з питань впровадження Орхуської Конвенції;
 3. проводять моніторинг стану виконання органами  виконавчої влади покладених на них завдань з питань впровадження Орхуської Конвенції;
 4. беруть  участь  у  розробленні  проектів нормативно-правових актів з питань впровадження Орхуської Конвенції.

         Робочі Групи Спілки мають право:

 1. отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої  влади,  органів  місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
 2. залучати до   участі   у   своїй   роботі   представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,   підприємств,   установ   та   організацій  (за погодженням  з  їх керівниками),  а також незалежних експертів (за згодою);
 3. утворювати у разі потреби  для  виконання  покладених  на неї завдань постійні або тимчасові робочі комісії;
 4. організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

Робочі Групи Спілки під час  виконання  покладених  на  них завдань   взаємодіє  з  державними  органами,  органами  місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

 1. ПРАВОВИЙ СТАТУС СПІЛКИ

3.1. Спілка є юридичною особою з моменту її державної реєстрації. Спілка є незалежною неприбутковою організацією. Спілка має самостійний баланс, .. штампи, бланки зi своїми реквізитами, власну символіку, зразки яких затверджуються Координаційною Радою Спілки (далi за текстом — Рада), символіка реєструється у встановленому законодавством України порядку.

3.2. Виходячи з своїх інтересів, Спілка співпрацює i взаємодіє з органами державної влади і управління, місцевого самоврядування, державними та громадськими органiзацiями, спілками, підприємствами, об’єднаннями, установами, профспілковими органами, з політичними партіями, господарськими товариствами та іншими організаціями різних форм власності.

3.3. Спілка має право вiд свого iменi укладати угоди i здiйснювати iншi юридичнi дiї, набувати майновi та особистi немайновi права, нести обов’язки, бути стороною у судах.

3.4. Спілка має право укладати з фiзичними особами договори на використання їх працi (трудовi договори i контракти), а також з окремими фiзичними чи юридичними особами по договорах цивiльно-правового характеру, згiдно з чинним законодавством України.

3.5. Спілка має право здiйснювати господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснувувати пiдприємства в порядку встановленому законодавством.

3.6. Спілка у діяльності користується всім обсягом прав та обов’язків юридичної особи.

3.7. Облiк i звiтнiсть здiйснюється Спілкою у встановленому законодавством України порядку.

3.8. Персональний склад Робочих Груп Спілки затверджується засіданням Координаційною Ради Спілки .

3.8.1. Формою  роботи Робочих Груп Спілки є засідання,  що проводяться за рішенням голови кожної окремо Робочої Групи:

 1. засідання Робочої групи веде голова, а за його відсутності – один із заступників голови;
 2. підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Робочої групи Спілки забезпечує секретар Робочої Групи;
 3. засідання Робочої Групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як третина її членів;
 4. на своїх засіданнях Робоча Група розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції;
 5. пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш  як  половина  присутніх  на засіданні членів;
 6. у разі рівного  розподілу  голосів   вирішальним   є   голос головуючого на засіданні;
 7. пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який  підписується  головуючим  на  засіданні  та   секретарем   і надсилається   усім   членам   Робочої Групи;
 8. організаційне, інформаційне забезпечення діяльності  Робочої Групи здійснює медіа-група Спілки та мережа зв’язків з громадськістю.
 1. ЧЛЕНИ СПІЛКИ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

4.1. Членство в Спілці є добровільним, індивідуальним та колективним.

4.2. Індивідуальними членами Спілки на засадах рівноправності можуть бути громадяни України, іноземці і особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об’єднання зі статусом юридичної особи, колективними членами можуть бути трудові колективи підприємств‚ установ і організацій;- які виявили бажання брати участь у діяльності Спілки, що визнають цей Статут, завдання і напрями діяльності Спілки.

4.3. Для прийому в індивідуальні члени Спілки особа подає заяву в Координаційну Раду Спілки. Колективні члени подають в Координаційну Раду Спілки рішення трудового колективу.

4.4. В Спілці встановлюється інститут почесного членства. Почесними членами Спілки можуть бути особи, відомі за їх роллю у зміцненні суспільного престижу професій в Україні, видатні українські та закордонні діячі.

4.5. Прийом індивідуальних, колективних та почесних членів здійснюється за рішенням Координаційної Ради Спілки.

4.6. Виключення з членів Спілки здійснюється за заявою члена у порядку, передбаченому для вступу. У випадку порушення норм Статуту, вчинення дій, що завдають шкоди організації, може відбутися примусове виключення індивідуальних та колективних членів Спілки та Координаційної Ради за поданням  Президента Спілки (далi за текстом — Президент).

4.7. Члени Спілки мають право:

4.7.1. Брати участь в заходах, які проводяться Спілкою;

4.7.2. Бути членом інших громадських організацій, політичних партій, мета та діяльність яких не суперечить статутним цілям Спілки;

4.7.3. Обирати та бути обраними до керівних органів Спілки;

4.7.4. Вносити пропозиції та зауваження щодо діяльності Спілки;

4.7.5. Виступати на захист своїх законних прав та інтересів в Спілці;

4.7.6. Отримувати інформацію про діяльність Спілки та її керівних органів;

4.7.7. Брати особисту участь у засіданнях органів Спілки, принаймні, з дорадчим голосом.

4.8. Члени Спілки зобов`язані:

4.8.1. Дотримуватися Статуту Спілки, виконувати рішення керівних органів Спілки, прийняті у межах їх компетенції;

4.8.2. Виконувати роботу для здійснення мети та завдань Спілки;

4.8.3. Брати активну участь та не перешкоджати діяльності Спілки, дбати про імідж Спілки;

4.8.4. Виступаючи від імені Спілки і висловлюючи свої особисті думки та міркування, що розбігаються з положеннями та рішеннями, які було затверджено Координаційною Радою та (або) Президентом Спілки, робити особливе зауваження, що ці думки та міркування є особистими та не співпадають з положеннями та рішеннями Спілки;

4.8.5. Своєчасно сплачувати членські внески, порядок сплати яких встановлюється Положенням, яке затверджується Координаційною Радою та Президентом Спілки.

4.9. Виконавчим комітетом Спілки, на основі поданих Членами Спілки заяв формується База персональних даних членів Спілки.

 1. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ I ДIЯЛЬНОСТI КЕРІВНИХ ОРГАНIВ

СПІЛКИ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ.

5.1. Вищим  органом Спілки є Загальні збори членів Спілки, в межах переданих зборами повноважень діють Координаційна Рада Спілки, членами якої є і посадові особи Спілки;

5.1.1. Адміністративне керівництво поточною діяльністю здійснюється Президентом Спілки, забезпечення виконання рішень і представництво Президента здійснюється трьома Віце-президентами (заступниками) і Відповідальним секретарем, які разом є п’ятьма посадовими особами Спілки.

5.2. Контролюючи органи — Наглядова  Рада Спілки (далі за текстом – Наглядова Рада) та Контрольно-ревізійна комісія

5.3. За рішенням Загальних зборів можуть утворюватися інші дорадчі, допоміжні та тимчасові  органи. Положення про такі органи затверджуються Координаційною Радою Спілки за поданням Президента Спілки.

5.4. Вищим органом Спілки є Загальні збори, які скликаються не рідше одного разу на рік Президентом Спілки. Позачергові Загальні збори можуть бути скликані Координаційною Радою, Наглядовою Радою, Контрольно-ревізійною комісією та Президентом Спілки, або на письмову вимогу не менш, ніж 2/3 членів Спілки. Дата проведення позачергових Загальних зборів повинна бути призначена не пізніше ніж через 30 днів після надходження відповідної письмової вимоги до Президента Спілки та прийняття відповідного рішення Координаційною Радою Спілки.

Рішення на засіданні Загальних зборів приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів делегатів, присутніх на засіданні. Рішення про внесення змін до статуту Спілки та про її ліквідацію приймається 3/4 голосів делегатів засідання Загальних зборів, зареєстрованих для участі в засіданні Загальних зборів. Кожний делегат Спілки має при голосуванні один голос. Позачергові Загальні збори є правомочними, якщо на них присутні 2/3 від загальної кількості членів Спілки. Норму представництва делегатів для участі у чергових Загальних зборах визначає Координаційна Рада Спілки.

До виключної компетенції Загальних зборів членів Спілки належить:

—   затвердження Статуту Спілки, змін та доповнень до нього;

—   затвердження програм діяльності Спілки за поданням Президента Спілки;

— визначення основних напрямків діяльності i затвердження плану роботи Спілки на поточний рік;

—  затвердження звіту Координаційної Ради Спілки про результати роботи Спілки та виконання його програм та завдань за минулий рік, та щорічного звіту про результати фінансово-господарської діяльності Спілки;

—  обрання та відкликання окремих членів Координаційної Ради;

— обрання на термін п’ять років та дострокове звільнення Президента, Віце-президентів (заступників Президента), Відповідального секретаря Спілки;

—  обрання та відкликання окремих членів Наглядової Ради;

—  обрання та відкликання Контрольно — ревізійної комісії Спілки або її окремих членів;

—  прийняття рішення про створення установ, підприємств Спілки, затвердження їх статутів та положень про них;

—  прийняття рішення про ліквідацію та реорганізацію Спілки.

5.5. Координаційна Рада Спілки. Рішення Координаційної Ради приймаються простою більшістю голосів.

Кандидатури і кількість членів Координаційної Ради затверджуються Загальними зборами Спілки за поданням Президента Спілки або шляхом самовисування строком на 5 років.

Координаційна Рада Спілки є органом, завданням якого є узгодження дій Президента Спілки, а також контроль за дотримання Президентом Спілки статутних цілей та завдань Спілки і рішень Загальних зборів Спілки.

До компетенцiї Координаційної Ради вiдноситься:

— приймає осіб у члени Громадської організації в порядку, передбаченому цим Статутом;

— приймає рішення про вихід/виключення осіб зі складу членів Спілки з підстав та в порядку, передбачених цим Статутом;

— визначає порядок обрання делегатів на Загальні збори Спілки;

— затверджує локальні нормативно-правові акти Спілки, інші  внутрішні документи, необхідні для ефективної діяльності та досягнення цілей Спілки;

— розробляє пропозиції щодо питання про участь Спілки у міжнародній громадській діяльності;

— оголошує конкурси, встановлює почесні відзнаки, гранти та винагороди Спілки;

— приймає рішення про надання ідейної, організаційної та матеріальної  підтримки іншим  об’єднанням громадян, надання допомоги в їх створенні у межах коштів, передбачених на ці цілі програмами Спілки;

— затверджує річний звіт про результати діяльності Спілки;

— надає погодження на вчинення від імені Спілки будь-яких правочинів, сума яких перевищує  50 тис. гривень;

— Приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію осередків Спілки та Робочих груп;

— Затверджує статут та внесення змiн i доповнень до статуту осередків Спілки;

— Визначає основні напрямки статутної діяльності та розвитку осередків Спілки;

— Затверджує звіти про виконання програм діяльності Спілки, осередків Спілки та Робочих груп;

— За посадами членами Координаційної Ради Спілки є Президент Спілки, який її очолює, три Віце-президенти (заступники Президента) Спілки та Відповідальний секретар Спілки, який одночасно також є Секретарем Координаційної Ради Спілки. Членами Координаційної Ради не мають права бути особи, які є членами Наглядової Ради і Контрольно-ревізійної комісії;

5.6. Президент обирається Загальними зборами членів Спілки терміном на 5 років. Процедура голосування за кандидата на перевиборах на посаду Президента затверджується Координаційною Радою Спілки (простою більшістю голосів). У випадку тимчасової неможливості виконання Президентом своїх функціональних обов’язків (хвороба, відпустка, відрядження), повноваження Президента, на термін тимчасової відсутності Президента, його рішенням переходять до одного з Віце-президентів (заступників) Президента Спілки. У випадку добровільної відставки Президента або його неможливості надалі виконувати свої обов’язки за станом здоров’я, повноваження Президента, тимчасово, до вибора наступного Президента Загальними зборами членів Спілки, рішенням Координаційної Ради переходять до одного з Віце-президентів Спілки.

Президент здійснює:

— Представництво Спілки у всiх установах, пiдприємствах та органiзацiях у взаємовідносинах з усіма державними та недержавними‚ юридичними та фізичними особами, як на територiї України, так i за кордоном;

— Головування на засіданнях Координаційної Ради Спілки;

— Пiдписання угод та iнших юридичних актiв, видачу доручень, вiдкриття та закриття рахунків в установах банків;

— Подання Координаційній Раді на затвердження розподіл напрямків діяльності та функціональних обов`язків між координаторами та експертами Спілки та осередків Спілки;

— Визначення штатного розпису та посадових окладів працівників осередків Спілки, розмірів та термінів їх преміювання;

— В окремих випадках, подання на відклик і відсторонення окремого члена Координаційної Ради Спілки;

— Подання на розгляд Координаційної Ради кандидатури нових членів Координаційної Ради;

— Прийняття інших рішень, що стосуються організації роботи Спілки, які не віднесено цим Статутом до компетенції інших органів і не суперечать йому. Рішення Президента оформлюються у вигляді Наказів.

Президент несе персональну відповідальність за виконання ним своїх обов’язків та реалізацію статутних завдань Спілки. Координаційна Рада може висловити недовіру Президенту у випадках доведених:                                            — невиконань ним вимог цього Статуту, вчинення Президентом протиправного діяння та/або якщо його дії завдали шкоди діяльності Спілці. Недовіра Президенту висловлюється, якщо за це рішення проголосувало не менше 3/4 діючого складу Координаційної Ради Спілки. В разі висловлення недовіри Президент залишається на своїй посаді на термін до 4 тижнів, протягом яких передає справи та готуються позачергові Загальні збори членів Спілки для розгляду питання недовіри і проведення виборів Президента.

5.7. Три Віце–президенти (заступники) Президента Спілки, котрі призначаються на посаду рішенням Загальних зборів членів Спілки за поданням Президента терміном на 5 років, формують і очолюють відповідні Виконавчі комітети. Виконавчі комітети діють на підставі цього Статуту і окремого положення та сумісно виступають адміністративно-виконавчим органом Спілки.

До компетенції Виконавчого комітета -1 вiдноситься:

— Організаційне забезпечення виконання програм та проектiв Спілки;

— Виконання рішень Загальних зборів та Президента у межах  компетенції;

— Діяльність від імені Спілки Орхуських Центрів у взаємовідносинах з усіма державними та недержавними‚ юридичними та фізичними особами‚ в тому числі і іноземними, проведення необхідних переговорів, за дорученням Президента Спілки пiдписання угод та iнших юридичних актів;

— Організація необхідних заходів забезпечення безпеки діяльності Спілки;

— Організаційне забезпечення правового супроводу діяльності Спілки та інших необхідних юридичних дій, представництва Спілки в судах;

— Підготовка, організація технічного та правового забезпечення виконання необхідних дій по створенню, реорганiзацiї та лiквiдацiї підприємств, організацій, структурних підрозділів Спілки;

— Прийняття на роботу та звiльнення працiвникiв, заохочення, накладення стягнень;

До компетенції Виконавчого комітета -2 вiдноситься:

— Виконання рішень Загальних зборів та Президента у межах  компетенції;

— Діяльність за дорученням Президента Спілки від імені Спілки у взаємовідносинах з усіма державними та недержавними‚ юридичними та фізичними особами‚ в тому числі і іноземними;

— Забезпечення підготовки звітів про діяльність Спілки;

— організаційне, інформаційне забезпечення  діяльності  медіа-групи Спілки та мережі зв’язків з громадськістю.

До компетенції Виконавчого комітета -3 вiдноситься:

— Виконання рішень Загальних зборів та Президента у межах  компетенції;

— Діяльність за дорученням Президента Спілки від імені Спілки у взаємовідносинах з усіма державними та недержавними‚ юридичними та фізичними особами;

— Забезпечення взаємодій Спілки з Громадською Радою при  Міністерстві екології та природних ресурсів України;

— Інша діяльність, додатково визначена Президентом та Координаційною Радою Спілки;

5.8. Відповідальний Секретарь Спілки обирається Загальними зборами членів Спілки терміном на 5 років. До компетенції Відповідального Секретаря Спілки відноситься:

— Діяльність за дорученням Президента та Координаційною Ради Спілки від імені Спілки Орхуських Центрів у взаємовідносинах з усіма державними та недержавними‚ юридичними та фізичними особами;

— Вiдкриття і оперування рахунків в установах  банків;

— Органiзацiя бухгалтерського облiку та звітності;

— Забезпечення своєчасного та якісного документообігу.

Функціі Відповідального Секретаря додатково визначаються Координаційною Радою Спілки та затверджується відповідним Наказом.

5.9. Віце-президенти та Відповідальний секретар несуть персональну відповідальність за виконання ними своїх обов’язків та реалізацію статутних завдань Спілки. Віце-президенти та Відповідальний секретар можуть бути звільненими достроково з посади рішенням Загальних зборів за поданням Президента та по наступним причинам:

— При вмотивовано доказовому невиконанні чи неналежному виконанні своїх обов’язків  за вимогами цього Статуту;

— Вчиненні протиправного діяння, встановленого рішенням суду, яке війшло в силу;

— Якщо його дії завдали підтвердженої шкоди іміджу та діяльності Спілки;

— При неможливості подальшого виконання посадових обов’язків за станом здоров’я;

— За власним бажанням.

5.10.  Наглядова Рада.

Наглядова Рада формується з членів Спілки та осередків Спілки, осіб, відомих за їх роллю у зміцненні суспільного та міжнародного престижу Спілки, видатних українських та закордонних експертів, науковців, громадських та державних діячів. Члени Наглядової Ради обираються рішенням Координаційної Ради Спілки. Членство у Наглядовій Раді засвідчується вiдповiдним Свідоцтвом. Очолює Наглядову Раду Почесний Голова Орхуської Мережі, котрий обирається рішенням Координаційної Ради Спілки. Засідання Наглядової Ради відбуваються по мірі необхідності та є правомочними за умови присутності більше половини обраного складу членів. До компетенції Наглядової Ради Спілки відноситься:

— Визначення стратегічних напрямів та перспектив діяльності Спілки;

— Забезпечення формування  сприятливого громадського іміджу Спілки на національному та міжнародному рівнях;

— Контроль за діяльністю органів управління Спілки.

5.11. Голова та/або Члени Наглядової Ради можуть бути відізвані рішенням Координаційної Ради Спілки наступних випадках:

— За власним бажанням;

— Вчиненні ними протиправного діяння та/або якщо їх дії завдали шкоди діяльності Спілки;

— При неможливості подальшого виконання посадових обов’язків за станом здоров’я.

5.12. В разі необхідності Координаційна Рада Спілки назначає Координаторів, які покликані здійснювати організацію роботи в пріоритетних спеціалізованих напрямках діяльності Спілки відповідно до визначеного розподілу функціональних обов`язків..

5.13. Контрольно-ревізійна комісія, яка діє на підставі цього Статуту та окремого Положення, здійснює контроль фінансово-господарської діяльності Спілки.

5.13.1. Контрольно-ревізійна комісія обирається із членів Спілки виключно рішенням Координаційної Ради Спілки в складі голови комісії та двох її членів‚ терміном на 5 років.

5.13.2. Членами Контрольно-ревізійної комісії не можуть бути:- посадові особи — Президент‚ Віце-президенти, Відповідальний Секретарь; — та члени Координаційної Ради Спілки.

5.13.3. Контрольно-ревізійна комісія здійснює контроль за всією фінансовою діяльністю Спілки, дає висновок по річних звітах Спілки та має право вимагати для підготовки звіту необхідну інформацію від посадових осіб та всіх інших органів Спілки, винести на розгляд Координаційної Ради Спілки будь-які питання‚ що стосуються результатів проведених нею перевірок.

5.14. З метою заохочення до активної участі у діяльності Спілки можуть створюватися спеціалізовані структури по конкретних напрямах, які виступають консультативно-дорадчими органами Спілки.

5.15. Спілка може мати відповідні до чинного законодавства взаємовідносини з місцевими організаціями, які можуть увійти в Спілку як місцеві осередки:

5.15.1. Спілка може сама створювати обласні, регіональні та місцеві в м. Києві, міські, районні організації (осередки)  — (далі-місцеві організації (осередки));

5.15.2. Місцеві організації (осередки) створюються відповідно до адміністративно-територіального устрою України та чинного законодавства, оформлюються протоколом Загальних зборів (конференції) членів відповідного осередку;

5.15.3. Членами місцевої організації (осередку) можуть бути особи, які зареєстровані, проживають, працюють або навчаються на території відповідної місцевої організації (осередку). У випадку відсутності осередку за місцем реєстрації, проживання, праці чи навчання, член Спілки, рішенням Координаційної Ради Спілки, може закріплятись за будь якою іншою місцевою організацією (осередком) або декількома;

5.15.3. Організації (осередки) Спілки у навчальних закладах входять до структури Спілки на правах відповідних місцевих організацій (осередків);

5.15.4. Місцеві організації (осередки) діють на підставі цього Статуту та Положення, що приймається відповідною місцевою організацією (осередком) та затверджується Координаційною Радою Спілки;

5.15.5. Місцеві організації (осередки) беруться на облік Координаційною Радою Спілки;

5.15.6. Місцеві організації (осередки) в Україні легалізують свою діяльність відповідно до чинного законодавства.

 1. КОШТИ ТА МАЙНО СПІЛКИ.

6.1.Джерелами надходження коштiв та майна Спілки є:

6.1.1. Державне та міжнародне фінансування, гранти, добровільні пожертвування, безповоротна фінансова допомога, дарунки та відрахування, безоплатні надходження від громадських організацій, благодійних фондів та інших фондів, творчих спілок, підприємств, господарських товариств, установ та організацій, українських і зарубіжних юридичних та фізичних осіб в установленому порядку в грошовій, матеріальній та нематеріальній формах, у формі майна, крім випадків заборонених чинним законодавством України та інші джерела, що не перечать діючому законодавству України;

6.1.2. Членські внески;

6.1.3. Фінансова та матеріальна допомога на реалізацію програм Спілки з Державного та місцевих бюджетів відповідно до законодавства України;

6.1.4. Надходження від провадження основної діяльності та  у  вигляді пасивних доходів, в формах, які не протирічать положенням Статуту Спілки;

6.1.5. Набуття Спілкою майна за рахунок власних коштів для здійснення статутної діяльності;

6.1.6. Дотації або  субсидії,  отримані із державного або місцевого бюджетів,  державних цільових фондів  або  в  межах  технічної  чи благодійної,  у тому числі гуманітарної допомоги, крім дотацій на регулювання  цін  на   платні   послуги,   які   надаються   Спілкою або через неї їх одержувачам згідно із законодавством з метою зниження рівня таких цін.

6.2. Діяльність Спілки не матиме на меті отримання прибутку. Грошовi кошти та iнше майно Спілки витрачаються на виконання статутних цілей та завдань Спілки.

6.3. Спілка може здійснювати фінансування у межах статутної діяльності інших організацій, якi беруть участь у виконанні спільних i суміжних програм та проектiв.

6.4. Спілка та створені нею заклади та організації, зобов’язані вести оперативний і бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструватися відповідно з чинним законодавством.

6.5. Вiдповiдальнiсть за стан облiку, своєчасне надання бухгалтерської звiтностi покладається на головного бухгалтера (в разі його відсутності – на Відповідального Секретаря Спілки), компетенцiя якого визначається чинним законодавством і цим Статутом.

 1. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ.

7.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться  Загальними зборами членів Спілки.

7.2. Змiни i доповнення до Статуту пiдлягають державнiй реєстрацiї в порядку i строки, передбаченi чинним законодавством.

 1. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI СПІЛКИ.

8.1. Припинення діяльності Спілки може бути здійснене через його реорганізацію або ліквідацію (скасування).

8.2. Припинення дiяльностi Спілки проводиться:

8.2.1. За рiшенням суду.

8.2.2. За рiшенням Координаційної Ради Спілки.

8.3. Лiквiдацiя Спілки здiйснюється лiквiдацiйною комiсiєю, яка створюється за рішенням суду або Координаційною Радою Спілки.

8.4. З моменту призначення або створення лiквiдацiйної комiсiї до неї переходять повноваження по управлiнню справами Спілки. Лiквiдацiйна комiсiя оцiнює майно Спілки, виявляє дебiторiв i кредиторiв та розраховується з працiвниками Спілки, приймає заходи по оплатi боргiв Спілки третiм особам,  складає лiквiдацiйний баланс.

8.5. Лiквiдацiя вважається завершеною, а Спілка такою, що припинила свою дiяльнiсть, з моменту внесення записiв про це в Державний реєстр.

8.6. При ліквідації Спілки її активи повинні бути передані за рішенням Ліквідаційної комісії одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

8.7. Порядок реорганiзацiї Спілки визначається Координаційною Радою Спілки у вiдповiдностi з чинним законодавством. У випадках реорганiзацiї Спілки її права i обов’язки переходять до правонаступникiв. Реєстрація новоствореного об’єднання здійснюється у порядку‚ встановленому Законом України «Про об’єднання громадян».

Спілку зареєстровано Наказом Оболонського районного управління юстиції у м. Києві №73/01-02-01 від 20.03.2015 р., свідоцтво 1431454 від 20.03.2015 р., дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про проведення державної реєстрації: 25.03.2015, 1 069 102 0000 033998,

Ідентифікаційний код юридичної особи: 39712096

адреса для листування: вул. Інститутська 16 оф. 2, м. Київ, 01021