Щодо втілення агрохарчового законодавства

УДК 504:636.02

ВІДСТЕЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА ХАРЧОВОЇ БЕЗПЕКИ В МАРКЕТИНГОВИХ ПРОЦЕСАХ ПРИ РОЗВЕДЕННІ ТВАРИН  ТА ПОСТАЧАННІ АГРАРНО-ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ЗА УМОВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Гуменний В.Д., докт.с.-г.н., головний науковий співробітник Інституту сільського   господарства степової зони НААН України; Козловська М.В., заст. голови правління БФ «Древляни» з інноваційних та експертних питань, голова Комісії з інституційних реформ та євроінтеграції Комітету адміністративно-правового забезпечення та протидії корупції Громадської ради Міністерства екології та природних ресурсів України;

Шаловило С.Г., доктор сільськогосподарських наук, професор Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького; Остапенко А.І.[1], менеджер з екологічних питань та інновацій ПП «НВО «Агронаукінформ», координатор Громадської спілки «Інноваційна Орхуська мережа територіальних громад України та міста Києва» 

            Анотація. Презентовано комплекс наукових досліджень в напрямку координування національних програм розведення тварин з інтегрованими підходами до забезпечення європейських вимог з відстеження харчової та екологічної безпеки у «харчовому» ланцюзі, зокрема виконання необхідних процедур з організаційного та правового забезпечення при створенні української уповноваженої  інфраструктури, відповідно до вимог базових безпекових інституцій ЄС: Європейського уповноваженого органу з харчової безпеки (EFSA), Наукових комітетів з розгалуженнями (Scientific Committee and Scientific Panels), Системи швидкого оповіщення для продовольства та кормів (RASFF).

Ключові слова: облік, сучасні технічні засоби обліку, велика та дрібна рогата худоба, свині, харчова та екологічна безпека, експорт, постачання аграрної продукції, «харчовий» ланцюг, умови  «Євроінтеграції».

Вступ. Навесні минулого року ЄС надало можливість українським виробникам пільгового експорту до країн-членів ЄС, що має набути стану постійних преференцій після вступу у силу Статті 4 Угоди про асоціацію, у котрій йдеться про встановлення Поглибленої та Всеосяжної Зони Вільної Торгівлі (ПВЗВТ). Стаття 4 має вступити у силу 31 грудня 2015 року, і для підтримки українських експортерів ЄС продовжило час дії автономних торгівельних преференцій до того ж самого дня [1]. 22 липня 2014 року  Верховна Рада України прийняла важливі аграрні закони, якими змінено національну систему контролю виробництва та обігу харчових продуктів у відповідності із вимогами ЄС. Прийняте рамкове законодавство потребує детального наукового, експертного, громадського обговорення та повноцінного інституційного забезпечення по всіх вирішальних моментах.

УДК 504:636.02

Гуменный В.Д., доктор сельскохозяйственных наук,  главный научный сотрудник Института сельского хозяйства степной зоны НААН Украины;         Козловская М.В., зам. председателя правления БФ «Древляне» по инновационным и экспертным вопросам, председатель Комисии по институционным реформам и евроинтеграции Комитета административно-правового обеспечения и противодействия коррупции Общественного совета Министерства экологии и природных ресурсов Украины;

Шаловило С.Г., доктор сельскохозяйственных наук, профессор Львовского национального университета ветеринарной медицины и биотехнологии имени С.З. Гжицкого; Остапенко А.И.[2], менеджер по экологическим вопросам и инновациям ЧП «НПО «Агронаукинформ», координатор Общественного союза «Инновационная Орхусская сеть территориальных общинУкраиныигорода Киева».

ОТСЛЕЖИВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МАРКЕТИНГОВЫХ ПРОЦЕССАХ ПРИ РАЗВЕДЕНИИ ЖИВОТНЫХ И ПОСТАВОК АГРАРНО-ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ В УСЛОВИЯХ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ

 Аннотация. Презентовано комплекс научных исследований в направлении координации национальных программ разведения животных с интегрированными подходами к обеспечению европейских требований по отслеживанию пищевой и экологической безопасности в «пищевой» цепи, в частности исполнения необходимых процедур по организационному и правовому обеспечению при создании украинской уполномоченной инфраструктуры, в соответствии к требованиям базовых институций ЕС: Европейского уполномоченного органа по пищевой безопасности (EFSA), Научных комитетов с разветвлениями (Scientific Committee and Scientific Panels), Системы быстрого оповещения для продовольствия и кормов (RASFF).

Ключевые слова: учет, современные технические способы учета, крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, пищевая и экологическая безопасность, экспорт, поставки аграрной продукции, «пищевая» цепь, условия евроинтеграции.

Введение. Весной пришлого года ЕС дало возможность украинским производителям льготного экспорта в страны-члены ЕС, которые должны были иметь состояние постоянных преференций после вступления в силу Статьи 4 Соглашения об Ассоциации, в котором говорится об установлении Углубленной и Всеобъемлющей Зоны Свободной Торговли (ПВЗВТ). Статья 4 должна вступить в силу 31 декабря 2015 года, и для поддержки украинских экспортеров ЕС продлило время действия автономных торговых преференций до того же дня [1]. 22 июля 2014 года  Верховный Совет Украины принял важные аграрные законы, которыми изменено национальную систему контроля производства и оборота пищевых продуктов в соответствии с требованиями ЕС. Принятое рамочное законодательство требует детального научного, экспертного, общественного обсуждения и полноценного институционного обеспечения по всех решающим этапам.

 УДК 504:636.02

 Gumenny V.D., Doktor  of Agricultural Sciences, chief researcher at the Institute of Agriculture NAAS steppe zone of Ukraine NAAS (Dnepropetrovsk);

Kozlovska M., deputy chairman of the Foundation «Drevlyans» with innovative and expert issues, chairman of the Institutional Reform and European Integration Committee of administrative and legal support and Combating Corruption Public Council of the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine;

Shalovilo S.G., Doktor  of Agricultural Sciences, Professor  Lviv National University of Veterinary Medicine  and  Biotechnology  behalf of the S.Z. Gzhitskogo; Ostapenko A., manager of environmental issues and innovation Private Enterprise «Scientific-Production Association » Agro Research Inform», Coordinator of the Civic Union «Innovation Network Aarhus Ukraine Territorial Community and the City Kiev».

 TRACKING OF ENVIRONMENTAL AND FOOD SAFETY MARKETING PROCESS IN BREEDING AND SUPPLY OF AGRO-FOOD UNDER INTEGRATION

 Annotation. It presented a set of scientific research in the direction of coordination of national programs for the breeding of animals with an integrated approach to ensure that European requirements for tracking food and environmental safety in the «food» chain, in particular the execution of the necessary procedures for organizational and legal support in the creation of Ukrainian authorized infrastructure according to the requirements the basic institutions of the EU: European Commissioner for Food Safety Authority (EFSA), the Scientific Committee with the ramifications (Scientific Committee and Scientific Panels), Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF).

Keywords: accounting, modern technical methods of accounting, large and small cattle, pigs, food and environmental security, export, supply of agricultural products, «food» chain, the conditions of European integration.

Introduction. Last spring, the EU has enabled Ukrainian producers preferential exports to EU member states, which has to acquire the status of permanent preferences after the entry into force of Article 4 of the Association Agreement, in which the question of establishing a deep and comprehensive Free Trade Area (DCFTA). Article 4 shall enter into force on Dec. 31, 2015, and to support Ukrainian exporters continued to the time of the EU autonomous trade preferences to the same day [1]. July 22, 2014 the Parliament of Ukraine adopted the important agrarian laws that changed the national system of control of production and circulation of food products in line with EU requirements. Accepted framework legislation require detailed scientific, expert and public discussion and full institutional support in all decisive moments.

Матеріал  і  методи досліджень.  Концептуальні підходи були вироблені авторами в процесі послідовного аналізу структури зв’язків між регуляторними актами ЄС з розведення тварин та племінної справи (за профілем наукової діяльності), а також дотичних міжнародних інституцій. Для визначення проблематики та пріоритетів запровадження Європейської законодавчої сфери агроекологічної спрямованості, була сформована (за авторською методикою) база даних з 4270 регуляторних актів ЄС та їх бібліографічних карток, проаналізовано типи регуляторних процесів і визначено вузлову проблематику для наукового та організаційно-правового вирішення в Україні [2].

Результати досліджень. Виробники українського молока та молочних продуктів, м’яса яловичини та свинини отримали перспективи вже у найближчому майбутньому потрапити на ринок ЄС, і одночасно прагнуть усвідомити потреби реформування галузі задля досягнення європейських нормативів на всіх ланках «харчового» ланцюга, як це передбачене Угодою. Парламентом України за основу та в цілому прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів», а у першому читанні прийнято законопроекти «Про Державний контроль у сфері забезпечення безпечності та якості харчових продуктів і кормів, благополуччя тварин» та «Про побічні продукти тваринного походження, не призначених для споживання людьми». За повідомленнями Мінагрополітики [4], зазначені документи віддзеркалюють всі рекомендації експертів Європейського Союзу, що за думкою чиновників міністерства, мало дати змогу успішно пройти верифікаційну місію інспекторів Офісу з питань продовольства та ветеринарії (Food and Veterinary Office (FVO), але оцінки Європейської бізнес-асоціації були більш скептичні  відносно можливостей для українських виробників тваринницької продукції  вже у найближчому майбутньому потрапити на ринок ЄС. Можливий прорив кількох лідируючих підприємств на світові ринки має бути визнаний як прогресивний досвід, але втілення зазначеного рамкового законодавства для всієї маси українських підприємств потребує більш системного опрацювання в науково-методичних ракурсах.

Нашими дослідженнями визначено, що з початку 50-х років на європейському рівні  була започаткована пріоритетність регуляторної бази аграрного сектору й узгодженого з нею екологічного спектру. Обсяги зазначеної бази в поточний період сягають близько 50% усієї суспільної проблематики, визначеної правовою системою ЄС. За таких умов, нарощування конкурентоспроможності національного аграрного виробництва першочергово пов’язане зі здатністю національної агроекологічної науки та адмінапарату до сучасної інституційної розбудови, що рекомендоване для усіх «третіх країн» [5]. Розведення, селекція та генетика сільськогосподарських тварин — область науки, що вивчає закономірності генетичної обумовленості в прояві морфологічних ознак, процесів росту і розвитку, відтворювальних і фізіологічних особливостей і продуктивних якостей сільськогосподарських тварин, включаючи бджіл і шовкопрядів. Завдання селекціонерів в розробці теорії і практики підбору сільськогосподарських тварин, спрямованих на вдосконалення їх продуктивних і племінних якостей, що дозволяють збільшити виробництво продуктів тваринництва з найменшими витратами праці і низькою собівартістю, дуже подібні до визнаної наприкінці 20 століття парадигми сталого розвитку для всього людства, коли економічна діяльність не повинна приносити шкоди майбутнім поколінням, а залучені ресурси повинні сприяти відтворенню чи створенню нових виробничих потужностей – не зашкоджуючи інтересам соціуму та навколишнього середовища в цілому. Завдання запровадження розуміння сталого ро́звитку (англ. Sustainable development), як загальної концепції стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі, забезпечити збалансований розвиток цивілізації у всіх видах діяльності людства [6-7]. Сталий розвиток передбачає включення менеджменту процесів до сукупності глобальних факторів впливу, коли керований розвиток системно та поступово охоплює усі природні, економічні, соціальні фактори, спираючись на сучасні інформаційні технології, які дозволяють дуже швидко моделювати різні варіанти напрямків розвитку, з високою точністю прогнозувати їх результати, вибирати найбільш оптимальні варіанти і відстежувати та попереджати можливі ризики. Українська аграрна наука та дослідництво, особливо в частині розведення і селекції тварин, може стати своєрідної конструкторською площадкою з узагальнення багатовекторних підходів та формуванні практичної національної моделі сталого розвитку [8], коли відбудеться пропорційне  урегулювання екологічної та харчової безпеки в аграрно-харчовому секторі, покращення соціальних умов життя для сільських жителів та суттєве розширення можливостей експорту на світові ринки, за умов набуття чинності Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони.

Рік тому в Україні стартував проект ЄС «Вдосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні», спрямований на сприяння виробництву безпечних харчових продуктів, завдяки чому планується підвищити впевненість вітчизняних споживачів у безпеці продукції та сприяти експорту української продукції на європейський та світовий ринки.   Проект ініційовано Європейським Союзом в рамках Програми всеохоплюючої інституційної розбудови (Comprehensive Institution Building Programme – CIB) у сфері безпечності харчових продуктів в Україні із бюджетом у 10 мільйонів євро. Завдання Проекту ЄС направлені на продовження роботи, започаткованої та проведеної двома нещодавніми проектами з боку Європейського Союзу, а саме:  Проекту технічної допомоги «Виконання Україною зобов’язань щодо членства в СОТ та реалізації Європейської політики добросусідства в сільському секторі (секторальний підхід)» (10/2008-01/2013);  Проекту Twinning «Надання допомоги українській ветеринарній службі з метою покращення правових та технічних аспектів системи контролю безпечності харчових продуктів» (09/2009-06/2011). Проект розрахований на 33 місяці. «Дуже важливо, щоб до комплексної Угоди про Асоціацію Україна досягла еквівалентності контролю не лише експорту, але й імпорту з країн, які не входять до ЄС. Така демонстрація еквівалентності стане сигналом для країн Євросоюзу, що виробництво в середині України відповідає тим самим стандартам виробництва, що діють в ЄС», — наголошує керівник проекту ЄС Тоні Віл [9, 10]. До основних завдань проекту віднесені наступні: Вдосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні “від лану до столу” шляхом наближення системи до відповідних європейських та міжнародних стандартів, залучаючи приватний сектор та представників громадськості; сприяння подальшому проведенню інституційної реформи української системи контролю безпечності харчових продуктів; узгодження законодавства України у сфері безпечності харчових продуктів “від лану до столу” із законодавчою базою ЄС; проведення навчання для співробітників органів державного контролю, ветеринарів, персоналу митної служби та інших державних служб, діяльність яких пов’язана зі сферою безпечності харчових продуктів “від лану до столу”; створення національної системи управління даними та швидкого обміну інформацією (повідомлення про ризики) для харчових продуктів та кормів, яка б мала характеристики, подібні до RASFF (система швидкого оповіщення про харчові продукти та корми у ЄС); оптимізація мережі національних референс-лабораторій та лабораторій офіційного контролю, забезпечення відібраних за стратегічним розташуванням лабораторій новим устаткуванням, програмним та технічним забезпеченням; створення національних систем управління даними та інформаційних систем для лабораторій, органів державного контролю, а також отримання та обробки даних про імпорт та експорт; модернізація та вдосконалення навчальної програми та системи безперервного професійного розвитку.

За допомогою зазначеного проекту, ведеться підготовка до вступу в силу нової редакції Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів» (з 20.09.2015 року), що передбачає уточнення термінології, приведення класифікації видів правопорушень та адекватності міри покарання (штрафи, припинення діяльності підприємства) до європейських вимог. Також нечітко прописані питання створення єдиного контролюючого органу в сфері безпечності харчових продуктів, скасування дозвільних документів та процедур, які відсутні в ЄС, запровадження європейських принципів регулювання питань реєстрації і відстеження ГМО та пестицидів, якості води, ґрунту і повітря. Дотичний рамковий проект Закону України «Про Державний контроль у сфері забезпечення безпечності та якості харчових продуктів і кормів, благополуччя тварин» встановлює вимоги до організації та здійснення заходів державного контролю представниками компетентного органу з метою перевірки виконання операторами ринку вимог законодавства про безпечність харчових продуктів та кормів, а також законодавства про здоров’я та благополуччя тварин. Аналогічно, головною ідеєю проекту Закону України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначених для споживання людьми» є визначення основних вимог для зменшення ризиків для здоров’я людей і тварин, на різних етапах – від утворення та збору до використання побічних продуктів тваринного походження, утилізації або видалення таких продуктів.

В діючій редакції Закону України Про безпечність та якість харчових продуктів (документ 771/97-вр, поточна редакція від 01.01.2015, підстава 67-19), згідно до Ст. 4, до системи державних органів,  які в межах їх  компетенції забезпечують  розробку,  затвердження  та  впровадження санітарних заходів,  а також державний контроль та нагляд  за  їх  виконанням входять:

 • Кабінет Міністрів України;
 • центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров’я;
 • Державна санітарно-епідеміологічна служба  України  (далі  — Санітарна служба);
 • Державна служба ветеринарної  медицини   України   (далі   — Ветеринарна служба);
 • центральний орган виконавчої   влади   з   питань  аграрної політики;

центральний орган  виконавчої  влади  з   питань   технічного регулювання та споживчої політики.  Центральний   орган   виконавчої  влади  у  сфері  охорони здоров’я  є  органом,  який  затверджує  належний  рівень  захисту здоров’я  людей,  обов’язкові  параметри безпечності та мінімальні специфікації якості харчових  продуктів,  звід  правил  і  належну практику  виробництва  харчових  продуктів та координує діяльність органів виконавчої влади з питань безпечності та  якості  харчових продуктів. Закон містить прогресивні норми щодо кардинальної зміни діючої системи санітарного чи ветеринарного нагляду за кінцевим продуктом, за новим підходом контролюватися буде весь ланцюг виробництва харчового продукту. Це дозволить виявити загрозу на ранньому етапі та запобігти виробництву небезпечного продукту та, відповідно, потраплянню такого продукту до споживача. При цьому, якщо на ринок потрапить небезпечний продукт, то відповідальність нестиме виробник. Враховуючи масштаби виробництва та фальсифікацій продуктів харчування на аграрному ринку України, варто більш прискіпливо віднестись до діапазону нарахування штрафів, які наприклад в Канаді сягають від $250 тис. до $5 млн., з проміжними заходами у вигляді тимчасового або повного припинення доступу оштрафованих виробників до ринку. Запровадження превентивного підходу до контролю замість необхідності боротися з наслідками – це ще одна кардинальна зміна системи. Але методична основа встановлення національної системи контролю за харчовими ризиками має бути приведена до наукових вимог, за результатами реальних та достовірних лабораторних досліджень.                    Видно що ця редакція Закону не узгоджена з Постановою КМУ від 10 вересня 2014 р. № 442 [11], якою утворено Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, реорганізувавши шляхом перетворення Державну ветеринарну та фітосанітарну службу і приєднавши до Служби, що утворюється, Державну інспекцію з питань захисту прав споживачів і Державну санітарно-епідеміологічну службу та поклавши на Службу, що утворюється, функції з реалізації державної політики, які виконували органи, що припиняються (крім функцій з реалізації державної політики у сфері племінної справи у тваринництві, у сфері гігієни праці та функцій із здійснення дозиметричного контролю робочих місць і доз опромінення працівників), а також функції із здійснення державного контролю (нагляду) за дотриманням вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін. При цьому в реальності зазначені організації продовжують діяти одноосібно, як і було зазначено в Законі, не було навіть здійснено відміни Указу Президента Про Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу України (Документ 400/2011, поточна редакція від 14.02.2012, підстава 85/2012). Єдиним джерелом, що згадує фантомну Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, виступає вищезгаданий проект технічної підтримки ЄС, який намагається втілити багаторічну вимогу ЄС з подолання корпоративного, антинаукового розмежування методик контролю якості і безпечності харчової продукції, і привести його у відповідність до діючого ринкового пакету ЄС. І в своїх навчальних заходах вони орієнтують виробників,  саме новоутворена служба буде проводити державний контроль за впровадженням системи, що основана на принципах НАССР, для всіх виробників харчових продуктів (тобто ідентифікацію, оцінку та контроль небезпечних факторів, які є визначальними для безпечності харчових продуктів). За результатами впровадження такої системи український аграрно-харчовий ринок має бути приєднаний до європейської Системи швидкого оповіщення для продовольства та кормів (RASFF – Rapid Alert System for Food and Feed). Система RASFF в повній мірі базується на  європейському регламенті 178/2002 [12], що був рекомендований для запровадження усіма попередніми міжнародними проектами технічної підтримки, і тому він в різних версіях (хоча і  за перекладом досить невисокого фахового рівня) представлений на сайті ветеринарної служби  [13]. Нашими попередніми роботами в сфері євроінтеграції та публікаціями також багаторазово доносилось про необхідність втілення регламенту 178/2002, але ці роботи практично гальмувались міністерським керівництвом з 2007 року, що має стати предметом особливих досліджень. Стратегічне й оперативне науково-методичне забезпечення такої системи повинне здійснюватись шляхом невідкладного створення й міжнародної акредитації Національного Повноважного (Компетентного) Органу з безпечності кормової та харчової продукції на протязі 2010-2011 років. Заснування  такого Органу передбачається для усіх країн, що пов’язані з Європейськими ринками аграрно-харчової продукції. В країнах ЄС  такий орган ефективно  функціонує згідно з Регламентом Європейського парламенту і Ради 178/2002/ЕС від 28 січня 2002 р. про встановлення загальних принципів та вимог законодавства щодо харчових продуктів, та встановлення процедур у галузі безпеки харчових продуктів. Запровадження аналогічної інституційної системи рекомендоване  в рамках першочергових заходів для  країн, що прагнуть членства в ЄС чи стабільного виходу на європейські ринки кормової та харчової продукції. Заснування Органу з кормової та харчової безпечності передбачене на виборній основі, за наступним складом Наукових Комісій по напрямках врегулювання ринків:

(а) харчових добавок, ароматизаторів, технологічних добавок і матеріалів, що вступають в контакт з харчовими продуктами (Panel on food additives, flavourings, processing aids and materials in contact with food);

(b) біологічних факторів небезпеки (Panel on biological hazards);

(с) добавок та продуктів або речовин, що використовують у годівлі тварин (Panel on additives and products or substances used in animal feed);

(d) забруднюючих речовин в харчовому ланцюзі (Panel on contaminants in the food chain);

(е) засобів захисту рослин та їхніх залишків (Panel on plant protection products and their residues);

(f) дієтичних продуктів, дієтичного харчування та алергенів (Panel on dietetic products, nutrition and allergies);

(g) генетично модифікованих організмів (Panel on genetically modified organisms);

(h) здоров’я та благополуччя тварин (Panel on animal health and welfare);

(і) здоров’я рослин (Panel on plant health).

Лише за такого підходу можуть бути запроваджені новітні системи Європейського інституційного забезпечення аграрного ринку з оцінювання та організації усього комплексу управління ризиками в харчовому ланцюзі.  Підготовка наукових кадрів для цього Органу й відповідних інспекційних структур щодо оцінювання виробництва  та обігу харчових продуктів та кормів, також потребує розроблення цілісного комплексу консалтингових програм та їх інтенсивного запровадження в національному й регіональному аспектах.  Враховуючи, що Європейська регуляторна база змінюється в декілька разів швидше, ніж національна, слід передбачити національний механізм відстеження змін в Європейських актах з технічного регулювання агроекологічного спектру, аналізу їх значущості, оприлюднення та наукового обговорення цього аналізу й своєчасного визначення потреб у здійсненні адекватних змін у національній нормативно-правовій системі. Термінологічно-процедурний апарат має узагальнюватись у вигляді сучасних веб-ресурсів тематичної спрямованості, відкритих для фахового обговорення.

Запропоновані напрями з актуалізації досліджень у царині заснування вітчизняної методології гармонізації Європейської регуляторної бази, зокрема формування національної системи екологічної безпеки в «харчовому» ланцюзі, на прикладі окремих інституційних складових галузі розведення с.-г. тварин та виробництва продукції  [15]. Такий науково-методичний напрям є високо інтегрованим саме за напрямом розведення тварин, завдяки найбільш високому рівню глобального концентрування інноваційних технологій у виробничих процесах в порівнянні з усіма іншими сферами економічної діяльності. Процес розведення тварин включає в собі компоненти ідентифікації та ведення електронних реєстрів походження й переміщення тварин, обліку їх продуктивного використання та обробок ветеринарними і зоогігієнічними препаратами,  що надалі за системою мультиядерних процесорів узгоджується з процедурами відстеження походження, якості і безпечності продукції. Ці компоненти взаємодіють для наступних селекційних, технологічних завдань і питань екологічного менеджменту. Специфічним для України є також відсутність методик після ринкового контролю новітньої біотехнологічної продукції, що вимагає невідкладного виправлення з боку агроекологічної науки. Певні сукупності методик контролю належної виробничої практики й одержаної продукції, а також міжнародні процедури одержання прав на торгівлю виробленою продукцією суттєво впливають на економічний стан як окремих виробників, так і цілих галузевих систем окремих країн. Запропоновані підходи дозволяють своєчасно сформувати інформаційно-методичні аспекти ринкового контролю за Європейськими вимогами в умовах СОТ, на основі принципів оперативної та стратегічної державної політики для різних стадій маркетингового контролю.

 

Висновки: Сформовані пропозиції до національної методології з гармонізації правової бази ЄС, як підґрунтя з відстеження екологічної та харчової безпеки в маркетингових процесах при розведенні тварин та постачанні аграрно-харчової продукції  за умов Євроінтеграції, формування інноваційної регуляторної політики в аграрному секторі України в умовах СОТ. Передумовою інституційної реформи слід визнати створення Національного Повноважного (Компетентного) Органу з безпечності кормової та харчової продукції, приєднання до транскордонної Європейської Системи Швидкого Реагування по Харчовій продукції та Кормах (RASFF), що сприятиме прискореному досягненню мети подолання торговельних бар’єрів, подолання корупційних явищ, формування інноваційних підходів на всіх стадіях аграрного виробництва, ефективного контролю агроекологічної безпеки, своєчасного  проходження міжнародної сертифікації, виходу рівноправними гравцями на світові ринки агропродовольчої продукції.

 

Література:

1.    Угодa про асоціацію / Представництво Європейського Союзу в Україні.  Інтернет-ресурс: http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/eu_ukraine/association_agreement/index_uk.htm.

 1. Проблеми адаптації нормативно-правової бази України до законодавства Європейського Союзу / Піщолка В.А., Гуменний В. Д., Козловська М.В., Волівач В.О., Омельчук О.Р. // Тваринництво України. – 2005.– № 12. – С. 2 – 4.
 2. Концепція наукового обґрунтування напрямків гармонізації нормативної бази в аграрному секторі України до системи взаємозв’язків з Європейськими регламентами та вимогами світових організацій (FAO, ICAR, Interbull, RASFF, HACCP, ISO). На виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 р. №151-р. / Козир В.С., … Козловська М.В., Гуменний В.Д. та ін. // Інститут тваринництва центральних районів УААН, Інститут розвитку аграрних ринків. Дніпропетровськ – 2006. –166 с.
 3. Верховна Рада України прийняла важливі аграрні закони / Інтернет-ресурс: http://minagro.gov.ua/node/14180.
 4. Розгон А.В., Касянчук В.В., Козловська М.В. Інноваційне забезпечення маркетингових процесів в аграрному секторі за умов Євроінтеграції // Агроекологічний журнал. — 2010. — №3. – С.80-82. 
 5. Програма дій «Порядок денний на XXI століття»: Ухвалена конференцією ООН з навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро (Саміт «Планета Земля», 1992р.): Пер. з англ. – 2-ге вид. –  К.: Інтелсфера, 2000. –  360 с.
 6. Гринів Л.С. Екологічно збалансована економіка: проблеми теорії: Монографія. / Л. С. Гринів – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2001. – 240 с.
 7. Кучинська В.В., Гуменний В.Д., Козловська М.В. Формування системи технічного регулювання аграрного ринку, збереження біорізноманіття та генофонду тварин // Історія освіти, науки і техніки в Україні / Матеріали п’ятої конференції молодих учених та спеціалістів. 28 травня 2009 року. З нагоди 125–річчя створення Полтавського інституту агропромислового виробництва ім. М.І. Вавилова УААН.– Київ, – С. 115-117.
 8. ЄС допоможе вдосконалити систему контролю безпеки харчових продуктів / Інтернет-ресурс: http://www.vet.gov.ua/node/1942
 9. Проект ЄС «Вдосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні» / Інтернет-ресурс: ses-help.org.uaarticles/17072/
 10. Постанова КМУ від 10 вересня 2014 р. № 442 Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади Документ 442-2014-п, чинний, (поточна редакція від 04.2015, підстава 183-2015-п) / Інтернет-ресурс: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/442-2014-%D0%BF.
 11. Статистична оцінка безпечності харчових продуктів як інтегрований підхід до забезпечення здорового харчування населення / Касянчук В.В., Бергілевич О.М., Козловська М.В. та ін.  //  Наук. вісник Львівського  національного університету вет. медицини та біотехнології ім.  С.З. Гжицького. Технічні науки. Серія «Харчові технології». – Львів, 2010. – Ч.4. – С. 195-200.
 12. Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2002 laying down the general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety (Регламент (ЄС) N 178/2002 Європейського Парламенту та Ради від 28 січня 2002 року, що визначає загальні принципи та вимоги до законів про продукти харчування, засновує Європейський Орган Безпеки Харчових Продуктів та встановлює процедури з питань безпеки харчових продуктів ) (OJ L 31, 1.2.2002, p. 1–24) / Інтернет-ресурсhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex:32002R0178.
 13. Ветеринарне законодавство ЄС. Постанова (ЄС) № 178/2002 (32002R0178) Європейського парламенту і Ради від 28 січня 2002. Встановлення загальних принципів і вимог харчового законодавства, створених Європейською Владою Безпеки харчових продуктів і встановлюючи принципи з питань нешкідливості харчових продуктів. Офіційний протокол L 031, с. 01/02/2002 0001 – 0024/ Інтернет-ресурс: http://old.vet.gov.ua/int-coop/eu/?doc=67.
 14. Оцінка життєвого циклу та визначення екологічних критеріїв виробництва молока на фермах / Касянчук В.В., Бергілевич  О.М., Остапенко А.І., Гетя А.А., Пахолюк В.С.// Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. – 2012.  – Т.14, № 2 (52), Ч. 3.

Резюме. Гуменний В.Д., докт.с.-г.н., головний науковий співробітник Інституту сільського господарства степової зони НААН України; Козловська М.В., заст. голови правління БФ «Древляни» з інноваційних та експертних питань, голова Комісії з інституційних реформ та євроінтеграції Комітету адміністративно-правового забезпечення та протидії корупції Громадської ради Міністерства екології та природних ресурсів України; Остапенко А.І., менеджер з екологічних питань та інновацій ПП «НВО «Агронаукінформ» координатор Громадської спілки «Інноваційна Орхуська мережа територіальних громад України та міста Києва». Відстеження екологічної та харчової безпеки в маркетингових процесах при розведенні тварин та постачанні аграрно-харчової продукції  за умов Євроінтеграції.

Презентовано комплекс наукових досліджень в напрямку координування національних програм розведення тварин з інтегрованими підходами до забезпечення європейських вимог з відстеження харчової та екологічної безпеки у «харчовому» ланцюзі, зокрема виконання необхідних процедур з організаційного та правового забезпечення при створенні української уповноваженої  інфраструктури, відповідно до вимог базових безпекових інституцій ЄС: Європейського уповноваженого органу з харчової безпеки (EFSA), Наукових комітетів з розгалуженнями (Scientific Committee and Scientific Panels).

Резюме. Гуменный В.Д., докт.с.-х.н., главный научный сотрудник Института сельского хозяйства степной зоны НААН Украины; Козловская М.В., зам. председателя правления БФ «Древляне» по инновационным и экспертным вопросам, председатель Комиссии институциональных реформ и евроинтеграции Комитета административно-правового обеспечения и противодействия коррупции Общественного совета Министерства экологии и природных ресурсов Украины; Остапенко А.И., менеджер по экологическим вопросам и инновациям ООО «НПО «Агронаукинформ», координатор Общественного союза «Инновационная Орхусская сеть территориальных общин Украины и города Киева». Отслеживание экологической и пищевой безопасности в маркетинговых процессах при разведении животных и поставках аграрно-пищевой продукции в условиях евроинтеграции.
Представлен комплекс научных исследований в направлении координации национальных программ разведения животных с интегрированными подходами к обеспечению европейских требований по отслеживанию пищевой и экологической безопасности в «пищевой» цепочке, в частности выполнение необходимых процедур по организационному и правовому обеспечению при создании украинской уполномоченной инфраструктуры в соответствии с требованиями базовых институтов безопасности ЕС: Европейского уполномоченного органа по пищевой безопасности (EFSA), научных комитетов по разветвлениями (Scientific Committee and Scientific Panels), Системы быстрого оповещения для продовольствия и кормов (RASFF).

 Summary. Gumenniy V., Doctor of Agricultural Sciences, chief researcher at the Institute of Agriculture NAAS steppe zone of Ukraine; Kozlovska M., deputy. chairman of the Foundation «Drevlyans» with innovative and expert issues, chairman of the Institutional Reform and European Integration Committee of administrative and legal support and Combating Corruption Public Council of the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine; Ostapenko A., manager of environmental issues and innovation PE «NGO «Agro Sciences Inform», Coordinator of the Civic Union «Innovation Network Aarhus Ukraine Territorial Community and the City Kiev». Tracking environmental and food safety in the marketing process in the breeding and supply of agro-food products in the conditions of European integration.

Presented complex research towards coordinating national breeding programs with integrated approaches to European requirements tracking food and environmental safety in the «food» chain, including the necessary organizational procedures and legal support in the creation of an authorized Ukrainian infrastructure according to the requirements of basic security EU institutions, European Commissioner Food Safety Authority (EFSA), the Scientific Committee of the ramifications (Scientific Committee and Scientific Panels), Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF).

[1] пошукач, наук. керівник д.с.-г.н. Гуменний В.Д.

[2] соискатель, науч. руководитель – докт.с.-х.н. Гуменный В.Д.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

два × 3 =