Протокол №1 Комiтету АПЗПК

ПРОТОКОЛ  №1

  установчих зборів   Комітету  з питань адміністративно-правового забезпечення та протидії корупції Громадської ради                                                           при  Міністерстві  екології та  природних ресурсів України

Дата проведення:   «10»  листопада  2014 року

Час проведення:   12 год. 00 хв.

Місце проведення:  м. Київ, конференц-зала

 Орхуського інформаційно-просвітницького центру

          Присутні на засіданні члени громадської ради Мінприроди України: Козловська М.В. (додатково доручення від Костюка О.В., Благодійний фонд «Екологія та соціальний захист»), Куруленко С.С., Назарова Л.М. (додатково за дорученням голос від Остапенко Олександри Ігорівни та Мігаса В.О.), Ромасевич Я.В., Сімонова О.Д., Чорний В.І., заст. голови правління Громадської ради (додатково за дорученням голос від Овсяннікова П.В.), Чубенко О.М.

Присутні  на    засіданні представники інших громадських організацій та урядових структур: Барановська В.С. (за дорученням Смоляр В.В., Зур’ян О.В.), Германюк Н.А. (ГО Протидії корупції «Майдан-Захід»), Павліченко Д.О. (ГО «Захист простих людей»), Левицька Л.Г. (ГО «Зелене партнерство», (ОГ «Координаційна Рада Майдану»), Гурник П.В. (ГО «Зелене партнерство»), Соловйов К.М. ( АО Київська Гельсінська Група), Сєрова Г.В. – директор Орхуського інформаційно – просвітницького центру,  Остапенко Олексій Ігоревич (ВГО «Рух за народовладдя»).

 Порядок  денний:

  1. Обрання головуючого та секретаря засідання.
  2. Обрання Голови  Комітету з питань адміністративно-правового забезпечення та протидії корупції Громадської ради  Міністерства  екології та  природних ресурсів України. Обрання  заступника  Голови Комітету  та  секретаря.
  3. Розгляд проекту  Положення про Комітет та проекту плану  роботи  Комітету на 2014 -2015 рр.
  4. Визначення складу учасників Комітету і переліку запропонованих комісій у складі Комітету.
  5. Різне

 Питання 1.

        Обрання головуючого та секретаря засідання.

Відкрив  засідання заступник голови громадської ради Мінприроди України Чорний В.І., який запропонував присутнім надати пропозиції щодо головуючого та секретаря засідання.

Надійшли пропозиції обрати головуючого — Чорного В.І.,  та секретаря засідання Козловську М.В.

Голосування: «за» — одноголосно

«проти» — 0

«утримались» — 0

Рішення прийнято.

        Питання 2.

Обрання  Голови  Комітету з питань адміністративно-правового забезпечення  та протидії корупції Громадської ради  Міністерства  екології та  природних ресурсів України (далі – Комітет АПЗПК).

Виступив Чорний В.І., який зазначив, що присутнім  необхідно обрати голову  Комітету, заступника голови та  секретаря, прийняти проект Положення про Комітет та план роботи Комітету АПЗПК. Важливість такого обрання визначається тим, що основна  робота   громадської ради при Мінприроди України за напрямами  буде  проводитися в  Комітетах,  і лише узагальнені та остаточні питання до вирішення  будуть  виноситися  на засідання громадської ради.  До діяльності  в Комітетах, Комісіях та робочих групах можуть  долучатись  інші представники НГО чи окремі громадяни,  фахівці та  представники урядових структур.

Після обговорення кандидата на посаду голови Комітету було запропоновано таке рішення: Обрати головою  Комітету з питань адміністративно-правового забезпечення та протидії корупції Громадської ради  Міністерства  екології та  природних ресурсів України (далі – Комітет АПЗПК) Чорного В.І., заступника голови — Ромасевича Я.В., секретарем – Козловську М.В.

Голосування поіменно: «за» — одноголосно

«проти» — 0

«утримались» — 0

Рішення прийнято.

         Питання 3.

Розгляд  проекту  Положення про Комітет та проекту плану  роботи  Комітету на 2014 -2015 рр.

 По третьому питанню  порядку  денного  слухали:

Козловську М.В., яка  запропонувала прийняти за  основу внесений проект Положення  про Комітет та проекту плану  роботи  Комітету на 2014 рік, а також розпочати обговорення проекту роботи на 2015 р. і провести подальше доопрацювання зазначеного пакету документів до наступного засідання Комітету в Комісіях та робочих групах, одночасно із обговоренням програми дій, календарних планів та персонального складу учасників. В умовах потреби потужних реформ в суспільстві за напрямами євроінтеграції, пропонується значно розширити склад представників громадянського суспільства, залучених до діяльності комісій у вигляді тимчасових робочих груп. При цьому припустимо проводити залучення регіональних НГО та окремих громадян, згідно до визначених напрямів діяльності Громадської ради, за мети вирішення в оперативні терміни актуальних питань формування в Україні експертного й громадянського суспільства, по окремим напрямам в контексті євроінтеграції, до діяльності в складі тимчасових тематичних робочих груп, за мети активізації громадськістю нагальних потреб інституційних реформ в фахових експертних структурах національного та місцевих рівнів, на основі побудови прямого діалогу з європейськими інституціями. В цьому ракурсі виникає потреба поєднання зусиль усіх членів Громадської ради Міністерства екології та природних ресурсів України в проведенні публічного обговорення пріоритетів структурних, економічних реформ в Україні за європейською парадигмою екологічної безпечності, й встановлення дієвих контактів з міжнародними інституціями, а також створення відповідних інституцій в Україні. Одночасно потребує негайного вирішення питання  підтримки проектів ІГС з державних фондів, в розмірах, передбачених Законом України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» від 21 грудня 2010 року N 2818-VI, у 2014 та наступних роках. Безумовно це питання може бути включене як невідкладне  в рамках останнього отриманого і двох очікуваних траншів ЄС, зокрема за мети забезпечення експертної екологічної діяльності та запобігання екологічній катастрофі в зонах що межують з АТО та на звільнених територіях.

В попередні роки було допущене змішування можливостей  надання державної підтримки для НГО на діяльність по окремих питаннях освоєння держбюджету в екологічному секторі (наряду з установами інших організаційних форм), із завданнями підтримки безпосередньо діяльності НГО та запровадження програм сталого розвитку суспільства, згідно переліку по розділу Ціль 1 в НПД: Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості. Зазначена ціль найбільше відповідає завданням підписаної Угоди з ЄС в частині, прийнятій до «тимчасового виконання», в термін до 1 січня 2016 року. Одночасно важливо донести суспільству що сподівання багатьох непідготовлених чиновників, що можна за рік запровадити 30 тис. стандартів методом обкладинки – насправді є оманливими, і потрібна величезна робота з гармонізації стандартів як в екологічному секторі, так і в усіх економічних галузях і по всіх метрологічних системах, тому що це є невід’ємно узгоджені види робіт. Тому найважливіше завдання – врівноважити експертні площадки і одночасно рівень осмислення по векторах громадянського суспільства, урядових та міжнародних структур. Інноваційні підходи виводять науку з підпорядкування урядовим структурам і формують все більш незалежне експертне суспільство нового, всесвітнього  типу моніторингу і впливу.

 Назарову Л.М., яка зазначила що Положення про Комітет і відповідно програма дій комітету мають бути більш наближеними до завдань втілення Орхуської Конвенції, Конвенції ЕСПОО та усього комплексу конвенцій стосовно охорони навколишнього середовища. Пропонується не копіювати Положення про громадську раду при Мінприроди України, а навпаки сприяти його посиленню та актуалізації на основі невідкладного впровадження механізмів взаємодії громадськості і державних (комунальних) інституцій, громадського моніторингу  і контролю виконання, впровадження норм і практики відповідальності за не виконання, або не достатнє виконання по всьому комплексу позицій екологічного законодавства, зокрема конкретних заходів Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки,                                    затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України   від 25 травня 2011 р. № 577-р. на регіональних, місцевих та загальнонаціональних рівнях. Лише таким чином можна створити повноцінну основу для формування програм місцевого самоврядування та децентралізації влади. Тому пропонується включення в перелік плану заходів із Громадського Нагляду та експертного супроводу НПД всіх пунктів, невідкладне завершення обговорення проекту програми підтримки НГО за пп. 9-23, 29-38 подання до КМУ та європейських структур  вимог із прийняття програми підтримки втілення позицій щодо підтримки діяльності НГО та запровадженню програм сталого розвитку і відповідного навчання урядовців та громадянського суспільства всіх рівнів. Запропонувала включити в Положення пункт з формування Секретаріату Комітету на основі поєднання зусиль голів комісій та робочих груп, для оперативного координування усіх планів та дій.

Остапенко О.І. підтримав попередніх виступаючих і підкреслив, що положення регламенту та програми діяльності Комітету, комісій і робочих груп має бути зосереджена на питаннях імплементації вимог Угоди з ЄС щодо екологічного сектору. Але її успішне втілення має базуватись на паралельному аналізі та подоланні недоліків у втіленні Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України   від 25 травня 2011 р. № 577-р, аналізуванні ефективності застосування різних джерел європейської технічної підтримки в екологічному секторі та блоку європейських директив  щодо громадської експертизи та екологічного нагляду (СЕО) в усіх видах економічної діяльності.

Павліченко Д.О. запропонував учасникам засідання розглянути можливості залучення електронних систем комунікації для проведення засідань Комітету, комісій та робочих груп в дистанційному режимі, а також більш активно залучати представників інших правозахисних рухів в напрямі розгортання цілісних демократичних програм на базі регіональних Орхуських центрів і залучення до програм сталого розвитку усіх НГО та максимального обсягу громадян, що і має стати основним рухом з формування сучасного громадянського суспільства в Україні. Така ініціатива була проголошена та одностайно підтримана вже на 2-х віче майдану гідності, і готується третя узагальнена резолюція до подання всім урядовим структурам та міжнародним організаціям. Тому положення про діяльність Комітету має враховувати загальний план реформ по країні, нові цивілізаційні підходи до побудови громадянського суспільства, підвищення ролі територіальних громад і громадських організацій, стратегічних питаннях залучення громадськості для вирішення завдань суспільного розвитку в ЄС.

Куруленко С.С. вніс пропозицію сформувати механізми більш активної співпраці Комітету з громадськими радами інших ЦОВВ, зокрема вивчити позитивний досвід діяльності комітетів ГР Торгової палати України.

Вирішили: прийняти за  основу проект Положення  про Комітет АПЗПК та проект плану  роботи  Комітету АПЗПК на 2014 -2015 рр.; доручити  секретаріату доопрацювати проект Положення  про Комітет та проект плану  роботи  Комітету АПЗПК на 2014 р. з урахуванням наданих пропозицій;  узгодити в робочому порядку між членами Комітету  АПЗПК  програму діяльності та календарних планів Комітету, комісій та робочих груп на 2015 рік в термін до 26.12.2014.

Голосування: «за» — одноголосно

«проти» — 0

«утримались» — 0

Рішення прийнято.

 Питання 4.

Визначення складу учасників Комітету і переліку запропонованих комісій у складі Комітету.

Слухали:

Козловську М.В., яка  запропонувала учасникам засідання надати заяви щодо зарахування до складу Комітету АПЗПК, а також створення допоміжних тимчасових організаційних структур і робочих груп на вирішення невідкладних програм євро інтеграційних реформ в екологічному секторі.

Чубенко О.М., який акцентував на потребі спільної діяльності всіх комісій та тимчасових робочих груп в напрямі створення програм підготовки громадських екологічних експертів за вимогами НПД.

Чорного В.І., який повідомив про входження групи експертів – членів Громадської Ради до Української частини Платформи громадянського суспільства за Угодою з ЄС, зауважив про необхідність опрацювання завдань та структури Комітету в контексті питань євроінтеграції одночасно із питаннями формування інноваційної громадської мережі на втілення Орхуської конвенції на рівні національного розвитку і міжнародної співпраці,  проголосив перелік Комісій для створення за результатами попередніх консультацій з учасниками засідання, і запропонував визначити керівників Комісій для організації подальшої роботи з доопрацювання проекту Положення  про Комітет АПЗПК, проектів плану  роботи  Комітету АПЗПК на 2014 та 2015 рр., напрямів діяльності та складу робочих груп в структурі Комісій, по яких надійшли пропозиції від активних учасників євро інтеграційних процесів – експертів організацій-членів Громадської ради та членів Експертної Ради, сформованої згідно з Положенням про Комітет АПЗПК.

Сімонову О.Д., що поділилась враженнями щодо руйнування мережі Орхуських центрів на всіх рівнях і пріоритетної необхідності їх невідкладного відновлення.

Гурника П.В., що запропонував доповнити структуру Комітету Координаційною Радою  з адміністративно-правового моніторингу та контролю діяльності державних і комунальних структур. Метою діяльності такої групи має стати координація дій всіх структурних підрозділів та тематичних  груп Комітету відносно організації партнерського рівня взаємодій громадян та всіх форм НГО з національними і міжнародними інституціями різних типів Така діяльність потребує навчання громадян й впровадження правових норм і практики відповідальності за невиконання, або не достатньо ефективне виконання державними і комунальними інституціями вимог до рівня взаємодії з ГО і НГО, а також опрацювання критеріїв ефективності успішності діяльності органів влади всіх рівнів. Одночасно потреби стрімкого розвитку громадянського суспільства вимагають вміння долати та попереджувати наявні і можливі конфлікти інтересів учасників процесів євро інтеграційних реформ, і тому питання конфліктології мають бути враховані в регламенті діяльності та усіх робочих процесах при формуванні комісій, робочих груп і взаємодії з іншими комітетами Громадської ради.

За результатами обговорення з учасниками засідання запропоновано сформувати організаційну структуру Комітету за наступним переліком:

І. Комісія з інституційних реформ та євроінтеграції (очолює Козловська Марина Віталіївна, ГО «Українська Духовна Республіка», заст. голови Робочої групи 8 з технічного регулювання Української частини Платформи громадянського суспільства за Угодою з ЄС, ОГ «Інноваційна мережа Орхуських центрів  територіальних громад України та міста Києва»).

ІІ. Комісія з питань сталого розвитку на основі Орхуських центрів та медіа-забезпечення (очолює Остапенко Олексій Ігоревич, ВГО «Рух за народовладдя», ОГ «Інноваційна мережа Орхуських центрів територіальних громад міста Дніпропетровська та області, центральних та східних регіонів України»).

ІІІ. Комісія з правового забезпечення територіальних громад розпорядженням, володінням та інспектуванням природних ресурсів (очолює Костюк Олександр Володимирович).

  1. IV. Експертна Рада (координує Назарова Людмила Миколаївна, МА «АУРА», ГО «Інноваційний Гео-Ноосферний Орхуський центр ім. Володимира Вернадського»).

4.1. Секретаріат Комітету — Громадський Центр атестації, переатестації, оцінювання рівня компетенції, підготовки і перепідготовки персоналу (очолює Сінчалова Ірина Володимірівна, ГО  «Українська Координаційна Рада»).

4.2. Координаційна Рада з адміністративно-правового моніторингу та контролю діяльності державних і комунальних структур (очолює Гурник Павло Володимирович, ГО «Зелене партнерство», ОГ «Координаційна Рада Майдану», ОГ «Інноваційна мережа Орхуських центрів  територіальних громад України та міста Києва»).

Вирішили: 

  1. Затвердити перелік запропонованих Комісій у складі Комітету АПЗПК та їх керівників, а також склад учасників Комітету АПЗПК в розрізі Комісій (додаток 1).
  2. Затвердити склад допоміжних тимчасових експертних структур і робочих груп на вирішення невідкладних програм євро інтеграційних реформ в екологічному секторі (додаток 2).
  3. Провести широке обговорення плану та програм діяльності Комітету АПЗПК, Комісій та робочих груп в громадських колах й на цій основі сформувати план діяльності на завершальний період 2014 року та на 2015 рік.

Голосування:

«за» — одноголосно.

Рішення прийнято.

 Питання 4.

Різне.

Учасники засідання зробили оголошення по заходах, намічених найближчим часом, і запросили присутніх приєднатись до їх проведення.

Голова  Комітету АПЗПК                             В.І. Чорний

Секретар                                                       М.В. Козловська

Структура Комітету_дод 2

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

десять − один =