Міжсекторальна Інноваційна експертна платформа

Декларація про поєднання зусиль українських та міжнародних громадських рухів на базі європейської молодіжної політики  та цілей сталого розвитку тисячоліття

Шановні співвітчизники та активісти національних і  міжнародних правозахисних рухів!

Міжсекторальна Інноваційна експертна платформа й представники коворкинг-простору Благодійного фонду Богдана Гаврилишина за Програмою «Молодь змінить Україну»1442030268 (1)

цим документом  визначають поєднання зусиль  в розширенні активності, правової свідомості і зміцненні громадянського суспільства, налагодженні потужної взаємодії в правозахисних рухах  національного та міжнародного рівнів. Грунтуючись на євроінтеграційних підходах заради спільного майбутнього, узгоджених з консолідованою програмою YOUTH FOR EUROPE together with Ukraine, учасники платформи запроваджують системні програми з вивчення міжнародної практики, цілей і інструментів, європейського досвіду проведення реформ в різних країнах, усвідомлення особливостей секторальних політик та політичних свобод, гуртування навколо гуманістичних цінностей та соціальної захищеності громадян.

  2корупц суди

Попередня наукова та суспільна активність учасників платформи дозволила започаткувати нові форми діалогу громадських організацій, науковців, освітян, представників бізнесу — з представниками урядових структур та міжнародних організацій. За спільної мети покращення життя, захисту материнства і дитинства, прав людини на чисте довкілля, якісну їжу, захист праці прозорих умов конкуренції, утворення сучасних та прогресивних форм діяльності суспільства, відбувається згуртування патріотичної спільноти країни. Такі форми активності потребують суттєвого розширення в напрямі розвитку територіальних громад, активованих шляхом утворення  Громадської спілки «Інноваційна Орхуська мережа територіальних громад України та міста Києва» й міжсекторального залучення експертної спільноти, діяльність якої значною мірою координує Експертна рада Міжсекторальної інноваційної платформи. Структура і активність Ради спрямовані на підтримку саморегулівних рухів кластерного та інституційного типу світового рівня відповідності, вироблення нових форм навчання персоналу, сертифікації кадрів, надбання досвіду планування та управління суспільними ресурсами — заради спільних цінностей, сформованих як завдання сталого розвитку на основі інноваційних платформ, що представлене на сайтах наших партнерів — Благодійного фонду «Майбутнє дітей – наша спільна мета», ГО «Аналітичний центр АСУ», за конструктивними напрацюваннями і спільними предметними кроками до розвитку галузевого саморегулювання за напрямами аграрно-екологічної безпеки в аграрному секторі.

 корупц     Кармазін

Все більше людей захоплюються завданнями сталого розвитку, збалансованого споживання та відновлення гармонійного стану довкілля, запровадження програм врегулювання клімату. Громадянське та експертне суспільство стрімко переходить від  володіння лише загальною інформацією про перспективи та переваги євроінтеграційних реформ — до поглиблення в особливості побудови «вільного» ринку. Але для вироблення цілісної програми таких реформ, на локальному-національному-тренскордонних рівнях — коли розуміння та очікування зі сторони європейського та українського суспільства досягнуть спів падіння, потрібні значні покрокові зусилля.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAа 3-й барикаді Майдану .

Патріотичне громадянське суспільство, поєднуючись у захисті кордонів країни,  потребує одночасно послідовного просвітництва та інформування про досвід84 інших країн, які ішли шляхом євроінтеграції, в процедурному та організаційному аспектах, визрівання в цілях і спроможності економічної самодостатності країни, громад, внутрішнього ринку — та зовнішнього транскордонного співробітництва.

910

Враховуючи, що події зі створення Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС (УСП) відбувались практично одночасно із підписанням Економічної частини Угоди з ЄС,  формування відкритої площадки суспільного діалогу в інтересах всіх прав громадян, зокрема в економічній і екологічній площині, потребує колосальних зусиль усього громадянського суспільства.  За такої мети, нами було засновано Громадську спілку «Інноваційна Орхуська мережа територіальних громад України та міста Києва», що поєднує свою активність у правозахисних рухах, на комплексних соціо-економічних засадах Хартії місцевого самоуправління, за підходами інноваційних нетворків.

Суспільство все більше потребує очищення і оновлення України, як однієї                                  з потужніших країн Європи, від корости корупції, модернізації переважної чисельності виробничих потужностей і робочих місць. Більшість комунальних та приватних підприємств має життєву потребу в отриманні інвесиційної та консалтингової підтримки на перехід від застарілих радянських чи українських стандартів, утворенні сучасних робочих місць, прояві позитивного руху реформ та позбавленні, таким чином, від сепаратистських проявів в південно-східних місцевостях. Таку діяльність Міжсекторальна Інноваційна експертна платформа  координує з різними предстаниками Гельсінського руху в процесі свого формування, ще з середини 80-тих років, одночасно із посиленням економічної складової до соціальних перетворень.

Країна наче відновлює ті етапи історі, коли мешканці міст приєднувались до  поважних відносин республіканського типу, відповідно до Магдебурзького права, поєднання високої майтерності і  прагнення до волі, гідності, поваги владних структур — до прав і потреб народу, і поваги народу — до законів і дій уряду.

Лише поступово всьому суспільству стає зрозумілим, що для реальної, стратегічно спланованої та покроково втіленої  трансформації усіх форм суспільного життя, необхідно побудувати реальні сходинки, у вигляді законодавчих норм і економічних практик, до повного забезпечення визначених міжнародних зобов’язаннях України прав людини, суспільства та природи, — одночасні з  їх реальним усвідомленням громадянами усіх соціальних груп в процесах практичної діяльності.

Права людини для українських громадян еволюціонують — від формально визнаних пострадянським керівництвом, до усвідомлення реальних масштабів і завдань структурних реформ, для усіх форм і рівнів суспільної діяльності.

Для розбудови громадянського суспільства потрібні інструменти, методики, стратегії, тактики, організованість експертних і просвітницьких спільнот, широка масовість участі. Час  вимагає пришвидшувати реформи, наздоганяти те – що було омріяне за 25 років сподівань та намірів, вчитись, обмінюватись думками та досвідом, робити кроки назустріч прогресивному людству, спільно розвивати найкращі світові практики захисту прав людини — втілюючи їх у нові форми суспільного життя для України.

Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуська Конвенція) 

Конвенцію ратифіковано Законом N 832-XIV ( 832-14 ) від 06.07.99 ) { Поправки до Конвенції див. Рішення ( 995_i72 ) від 27.05.2005 }. Важливе значення мають обов’язок державних органів залучати громадськість до процесу прийняття рішень з конкретних видів діяльності на його ранніх стадіях, надання їй повної інформації про діяльність, яка планується, організація публічних слухань та врахування думки громадськості. Досить схематичне врегулювання в Оргуській конвенції участі громадськості у розробці планів, програм, політики і юридичне обов’язкових нормативних актів обумовлене активним станом розроблення механізмів цього процесу у більшості країн Європи, численні рекомендації надавались також для України.
Гарантом реалізації прав на доступ до інформації та участь у прийнятті рішень є доступ до правосуддя. Він надає примусового характеру дотриманню екологічних прав та забезпечує реалізацію положень Оргуської конвенції. Будь-яка особа, яка вважає, що її права на інформацію чи участь порушені, може звернутися до суду.

Паралельно було ратифіковано Конвенцію ЕСПОО — враховуючи взаємозв’язок  між  різними   видами   економічної
діяльності та їхніми екологічними наслідками, підтверджуючи необхідність      забезпечення       екологічно обгрунтованого та сталого розвитку, маючи твердий намір розвивати  міжнародне  співробітництво  в галузі   оцінки   впливу   на  навколишнє  середовище,  зокрема  у транскордонному контексті. Обидві Конвенції спираються на  базові   положення  Статуту  Організації Об’єднаних  Націй та Міжнародного Суду   ( 995_010 ), та подальших актів захисту екологічних прав людини у міжнародному правіДекларації Стокгольмської конференції з проблем оточуючого людину середовища,  Заключного акта Наради з  безпеки  та  співробітництва  в  Європі  (НБСЄ)  та Підсумкових   документів   Мадридської   і   Віденської  зустрічей представників держав-учасниць НБСЄ, що також надають системну матеріально-технічну підтримку з фондів НБСЄ на втілення цілей Конвенції в сусідніх з ЄС країнах.

Для українських громадян важливі постулати первинної Декларації Обєднаних Націй від 1-го січня 1942 року, за статею 110 якого був підписаний та ратифікований Статут  Організації
Об’єднаних  Націй та Міжнародного Суду.  

АПЗПК Статья 13  1. Генеральная Ассамблея  организует  исследования  и  делает рекомендации в целях:
а) Содействия международному  сотрудничеству  в  политической области и поощрения прогрессивного развития международного права и его кодификации;
b) Содействия   международному   сотрудничеству   в   области
экономической,  социальной, культуры, образования, здравоохранения и  содействия  осуществлению  прав  человека и основных свобод для всех, без различия расы, пола, языка и религии.
2. Дальнейшие обязанности, функции и  полномочия  Генеральной Ассамблеи в отношении вопросов, упомянутых выше,  в  пункте  1  b, изложены в Главах IX и X.

Статья 14 С  соблюдением  положений  статьи  12, Генеральная  Ассамблея уполномочивается  рекомендовать  меры  мирного  улаживания   любой ситуации, независимо  от  ее  происхождения,  которая,  по  мнению Ассамблеи, могла бы нарушить общее благополучие или  дружественные
отношения между   нациями,   включая   ситуации,   возникающие   в результате нарушения положений настоящего Устава,  излагающих Цели и Принципы Объединенных Наций.

Статья 15   1. Генеральная Ассамблея получает и  рассматривает  ежегодные и специальные доклады  Совета  Безопасности;  эти  доклады  должны включать отчет  о  мерах  по  поддержанию  международного  мира  и безопасности, которые Совет  Безопасности  решил  предпринять  или предпринял.

Орхуська Конвенція відноситься до сфери повноважень Європейської Економічної Комісії ООН (ЄЕК ООН).            Новый рисунок

ЄЕК ООН служить для урядів  та громадян регіональним форумом для розробки конвенцій, норм і стандартів, з метою гармонізації дій і полегшення обміну думками між державами-членами. Виконуючи цю функцію, ЄЕК ООН забезпечує гарантії безпеки і якості споживачам, допомагає охороняти довкілля, спрощує процедури торгівлі, а також сприяє тіснішому єднанню держав-членів усередині регіону і їх повнішій інтеграції у світову економіку, виділяючи на ці напрями щорічно кошти міжнародної технічної підтримки. За мети посилення прав і можливостей для покращення добробуту українських громадян,  Угодою з ЄС передбачено створення спільної Платформи громадянського діалогу . Гурник_Козловська_Хода Я Волноваха

В процесі заснування Громадської спілки, ініціативна група активно долучалась до процесу підготовки та проведення Круглого столу — дискусії «Самоврядування в Україні: зміст, сенс і методологія юридичного оформлення первинного суб’єкту – територіальної громади», організованого за участі експерта спілки, голови ГО «Захист простих людей» Дмитра Павліченка, і подальшої діяльності в цьому напрямі, розкриваючи важливість принципів та механізмів Орхуської Конвенції для використання в процесі створення територіальних громад. Поточна програма викладена на сторінці Громадської спілки «Інноваційна Орхуська мережа територіальних громад України та міста Києва».

 

 

 

Козловська_Павліченко КМДА

 

 

 

 

Міжсекторальна Інноваційна експертна платформа: 9 комментариев

  1. «Після двох напрочуд рішучих кроків»!!! коли розтягли керівники господарств і наближені = усе майно і тварин за безцінь… Маємо запровадити міжнародні стандарти і правила оцінки земельних ресурсів і надр і природних комплексів — разом з ними, це єдиний комплекс, це єдина біосистема, в якій людина має дуже уважно відслідковувати можливості і наслідки своєї діяльності. І це необхідно робити за сучасними екологічними методиками, принаймні, за сучасними вимогами до адмінкадрів та системи правових вимог до них — що досі обговорюються у правовій площини невідомого рівня відповідності — http://decentralization.gov.ua/legislation, це необхідно привести до чітких європейських правил

  2. The meeting featured various interactive dialogue sessions (Programme). A series of side events, organized by Member States and the United Nations system during these two days, offered an opportunity for the youth representatives to engage with each other on the important challenges that they face. http://www.un.org/en/ecosoc/youth2014/

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

два × пять =