ПОЛОЖЕННЯ про Комітет АПЗПК

ПОГОДЖЕНО

Заступник голови
Громадської ради при Міністерстві екології та природних ресурсів України

___________  В.І.Чорний

«18» листопада 2014 року

СХВАЛЕНО

на засіданні Комітету  з питань адміністративно-правового забезпечення та протидії корупції
Громадської ради при Міністерстві екології та природних ресурсів України

Голова комітету

_________  В.І.Чорний

Протокол № 1 від «10» листопада 2014 р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІТЕТ З ПИТАНЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ ** REGULATIONS ABOUT Committee Administrative and Legal Support and Combating Corruption (CALSCC_MENRU) of the Public Council under the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine

1. Комітет з питань адміністративно-правового забезпечення та протидії корупції Громадської ради при Міністерстві екології та природних ресурсів України (далі – Комітет) є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення завдань стосовно участі Інститутів громадянського суспільства в управлінні державними справами, формуванні механізмів моніторингу, врахуванню пропозицій від усіх верств громадськості та контролю діяльності урядових структур при втіленні законодавчих вимог стосовно забезпечення прав людини; здійснення громадського контролю за інституційною діяльністю Міністерства екології та природних ресурсів України (далі – Мінприроди) в розрізі нормативно-правового та організаційного забезпечення, налагодження ефективної партнерської взаємодії з громадськістю за інноваційними європейськими підходами, врахування громадської думки, незалежних експертних пропозицій та зауважень під час формування та реалізації державної політики стосовно формування громадянського суспільства в Україні за критеріями наскрізного відстеження екологічної безпеки, та цілісного Екологічного Менеджменту за європейськими підходами; прозорого і обґрунтованого використання природних ресурсів.
2. Основними завданнями Комітету є наступні види діяльності:
2.1 Участь у підготовці, втіленні з боку громадських структур та здійсненні громадського контролю над урядовими структурами по усіх стратегічних програмах захисту навколишнього середовища і використання природних ресурсів, на рівнях виробничої та суспільної діяльності за параметрами для громадянського суспільства та формування міжнародних структур згідно з Угодою про Асоціацію між Україною та ЄС, а також класифікацією СОТ і стандартами ISO відносно оцінювання екологічності товарів та послуг в «життєвому циклі продукції» й вимогами до корпоративної соціальної відповідальності по відстеженню небезпечності та прогресивності всіх джерел впливу в усіх формах суспільної діяльності;
2.2 системне запровадження моделей EMAS-Ukrain (Еко-менеджменту та екологічного аудиту ЄС) як єдиного офіційно визнаного Європейською спільнотою інструменту управління, розробленою Європейською комісією для компаній та інших організацій для оцінки, і рекомендованого для України з 2012 року;
2.3 сприяння введенню підходів EMAS-Ukrain до планової та звітної діяльності усіх урядових та громадських структур в наскрізній системі екологічного нагляду по всіх секторах суспільної діяльності. Надання пропозицій підприємницьким та соціальним структурам усіх рівнів в навчанні, плануванні та реальній діяльності з поліпшення їх екологічних характеристики за підходами EMAS-Ukrain;
2.4 розроблення відкритих рекомендацій для кожного типу організацій, спраглих поліпшити екологічні показники. Охоплення пропозиціями щодо активної співпраці за системою EMAS-Ukrain всіх економічних секторів та сфери послуг в Україні і поширенні української продукції (товарів та послуг) по всьому світу, паралельно з відстеженням якості імпортованої продукції (в «життєвому» циклі і відстеженні «життєвого (екологічного) сліду» кожного виду суспільної діяльності);
2.5 створення активної національної медіа-системи контактування з мережею близько 4500 організацій і близько 8150 сайтів EMAS, зареєстрованих по всьому світу. Узагальнення досвіду удосконалення підприємств різного рівня діяльності (національних і невеликих компаній, а також органів державної влади) за офіційними підходами програми EMAS. Аналітичне опрацювання прогресивного міжнародного досвіду та його впровадження в різних формах суспільної діяльності на теренах України, в європейських та інших інноваційних міжнародних програмах;
2.6 сприяння узагальненню та відстеженню ефективності врахування громадських пропозицій і зауважень в діяльності урядових структур, бізнесу, соціальних та загально-суспільних програм за підходами EMAS й цілісними критеріями сталого розвитку суспільства ООН;
2.7 здійснення громадського моніторингу за додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів в усіх формах урядової та поза-урядової суспільної діяльності;
2.8 підготовка громадських інспекторів та експертів, атестація наявного експертного потенціалу за європейськими критеріями з екологічного оцінювання для всіх видів суспільної діяльності; сприяння запровадженню світових інноваційних підходів у вигляді екологічних платформ та екологічних кластерів до всіх форм суспільної діяльності на виконання конституційних прав громадян України щодо екологічної та біологічної безпеки, за механізмами Орхуської конвенції та Конвенції ЕСПОО, ін. відповідних конвенцій ООН та директив ЄС, узгоджено з національною нормативно-правовою базою та потребами її докорінного вдосконалення;
2.9 формування відкритого повноцінного балансу використання природних ресурсів країни та його оптимізація за рахунок аналітичного відстеження усіх форм використання та рециклингу природних ресурсів в контексті міжнародних інноваційних та інвестиційних програм та рухів, активна участь в приєднанні до Міжнародної мережі РЕЦ та формуванні національної інфраструктури;
2.10 оцінювання програм бізнесу та інвестицій за критеріями спроможності забезпечення оптимізації балансу використання природних ресурсів країни та імпортованих ресурсів, одночасно з параметрами витрат енергії та умов людської праці (за вимогами останньої редакції серії стандартів ISO 14000 і відповідних директив, зо використовують стандарти екологічного оцінювання за мети підтвердження дотримання вимог директив);
2.11 аналітичний моніторинг і співпраця з ООВ (органами оцінювання відповідності) акредитованими в НААУ, на предмет їх відповідності вимогам європейських директив і спроможності проводити сертифікацію продукції за екологічними критеріями на рівні європейських вимог;активне інформування громадськості по цих результатах аналітичного моніторингу; формування дієвих мережевих систем взаємодії з усіма громадськими рухами в Україні (національного та міжнародного типів) в напрямі захисту прав людини, виконанню програм євроінтеграції по всіх напрямах, збереженню навколишнього природного середовища, сталого розвитку суспільства та активного залучення громадян до екологічної діяльності з виправлення ситуації паразитарного використання природних ресурсів;
2.12 запровадження сучасних систем оцінювання та попередження усіх форм екологічних та біологічних ризиків, активна участь у програмах залучення «зелених» інвестицій до України, переходу до програм «зелених» державних закупівель відповідно до європейських практик та вимог НПД (Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки), визначених Основними засадами (стратегією) державної екологічної політики України на період до 2020 року, затвердженими Законом України від 21 грудня 2010 р. N 2818-VI ( 2818-17 ), та Угодою про фінансування програми «Підтримка реалізації Стратегії національної екологічної політики України» (СБП); громадянського супроводу ефективності виконання СБП;
2.13 створення умов для цілісного забезпечення суспільної підтримки на національному та міжнародному рівнях, а також антикорупційного захисту, при реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами під час формування та реалізації державної екологічної політики, узагальнення дій та програм інших комітету Громадської ради та інших зацікавлених урядових і громадських структур по визначених в Положенні про Громадську раду при Міністерстві екології та природних ресурсів України напрямах:
1) охорони навколишнього природного середовища, екологічної біологічної, генетичної та радіаційної безпеки;
2) поводження з відходами, пестицидами і агрохімікатами, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів;
3) відтворення та охорони земель, збереження, відтворення і невиснажливого використання біо- та ландшафтного різноманіття, формування, збереження і використання екологічної мережі, організації, охорони та використання природно-заповідного фонду;
4) збереження озонового шару, регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін і виконання у межах компетенції вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї;
5) розвитку водного господарства і меліорації земель;
6) геологічного вивчення та раціонального використання надр;
7) здійснення державного та громадського моніторингу і контролю на національному і транскордонному рівнях за додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів;
3. У своїй діяльності Комітет керується Конституцією та законами України, Указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, основними міжнародними актами: Угодою про Асоціацію між Україною та ЄС, зобов’язаннями щодо запровадження європейських стандартів по СОТ; комплексом Конвенцій, визначених в НПД, зокрема: 1-ої Стокгольмської декларації про середовище навколо людини (від 16.06.1972 р. ( 995_454 ), 10-ї Ріо-де-Жанейрської декларації про навколишнє середовище і розвиток (995_455); Європейської хартії про навколишнє середовище та охорону здоров’я, яка була прийнята Першою Європейською конференцією «Навколишнє середовище і здоров’я» Всесвітньої організації охорони здоров’я у Франкфурті-на-Майні, Німеччина, 8 грудня 1989 року; резолюції Генеральної Асамблеї 37/7 від 28 жовтня 1982 року про Всесвітню хартію природи і 45/94 від 14 грудня 1990 року про необхідність забезпечення здорового навколишнього середовища в інтересах добробуту людей; Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату (Кіотський протокол ратифіковано Законом № 1430-IV ( 1430-15 ) від 04.02.2004); Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату (Конвенцію ратифіковано Законом N 435/96-ВР від 29.10.96, ВВР, 1996, N 50, ст.277); Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля ( Орхуська Конвенція( 995_k78), а також цим Положенням.
4. Комітет здійснює свою діяльність на громадських засадах.
5. Положення про Комітет та зміни до нього схвалюються на засіданні Комітету та погоджуються з правлінням Громадської ради при Мінприроди України.

РОЗДІЛ ІІ
ПОВНОВАЖЕННЯ КОМІТЕТУ З ПИТАНЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

2.1. Комітет відповідно до покладених на нього завдань:
2.1.1 розробляє та подає до Мінприроди та ін. зацікавлених урядових структур план діяльності по календарних періодах;
2.1.2 розробляє та подає до пропозиції до орієнтовного плану проведення Громадською радою консультацій з громадськістю, а також щодо організації і проведення консультацій, не передбачених таким планом;
2.1.3 подає до урядових структур обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики з усіх питань адміністративно-правового забезпечення та протидії корупції;
2.1.4 проводить відповідно до вимог чинного законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів;
2.1.5 сприяє в усіх можливих формах діяльності використанню наявних, а також розробленню і впровадженню додаткових можливостей для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами та забезпеченні екологічної безпеки і раціонального використання природних ресурсів;
5) здійснює громадський контроль за врахуванням Мінприроди пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на удосконалення роботи з усіх питань адміністративно-правового забезпечення та протидії корупції;
розробляє пропозиції та приймає участь у впровадженні прозорої процедури та мінімальних термінів розгляду пропозицій громадськості, оцінки і фіксації вмотивованості відмов урахування громадських пропозицій, можливості оскарження таких відмов, а, в разі прийняття громадських пропозицій – процедур громадського контролю за виконанням, в тому числі і способом отримання проміжних і остаточних звітів від державного виконавця;
сприяє запровадженню процедур щодо постійного обміну оперативною інформацією (відповідно до вимог Орхуської конвенції) з Мінприроди України про екологічні проблеми, результати діяльності, проведення консультацій з громадськістю та доведення до відома широкої громадськості, зокрема через засоби масової інформації, відомостей про діяльність Мінприроди та Громадської ради, прийняті ними рішення та прийняття чи вмотивованість неприйняття Мінприроди України наданих рекомендацій з боку Комітету та Громадської ради в цілому;
6) інформує в обов’язковому порядку Громадську раду при Мінприроди, Секретаріат Комітету та громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті Мінприроди та в інший прийнятний спосіб, готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність;
7) збирає, обговорює інформацію та подає пропозиції щодо прийнятих рішень Мінприроди та Громадській раді щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення у сферах діяльності Мінприроди;
8) бере участь у щорічних форумах громадськості, на яких звітує разом із Громадською радою при Мінприроди про діяльність щодо виконання планових завдань, співпрацю з Мінприроди, іншими органами виконавчої влади;
9) сприяє проведенню інформаційних кампаній, акцій та спільних дій громадських організацій, залученню міжнародної технічної допомоги, у тому числі грантів, та державної фінансової підтримки реалізації проектів громадських організацій природоохоронного спрямування;
10) співпрацює з іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та об’єднаннями природоохоронного спрямування.
2.2. Комітет має право:
1) утворювати постійні (Комісії, секції) та тимчасові робочі органи (експертні чи робочі групи);
2) залучати до роботи Комітету працівників Мінприроди, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та урядових структур, а також окремих фахівців;
проводити експертизу та незалежне оцінювання пропозицій до запровадження та діючих міжнародних програм та екологічних проектів, всіх пропозицій громадського суспільства — силами власних експертних груп та громадських організацій, які схвалені Комітетом, і відповідають відкритим критеріям, встановленим Комітетом, відповідно до європейських вимог та міжнароднихпрактик. Відпрацьовує процедуру такої узгодженої процедури в разі подання безпосередньо до Мінприроди України пропозицій від громадських організацій чи будь яких інших;
3) організовувати та проводити семінари, конференції, конкурси, засідання «за круглим столом» та інші комунікативні заходи;
4) отримувати в установленому порядку від Мінприроди та Громадської ради при ній, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання інформацію, необхідну для забезпечення своєї діяльності;
5) отримувати в установленому порядку від Мінприроди проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю, та іншу інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Комітету;
6) брати участь у розробці цільових програм, проектів актів законодавства та інших нормативно-правових актів, що регулюють питання діяльності Мінприроди;
7) взаємодіяти з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, іншими комітетами Громадської ради при Мінприроди та громадськими радами інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, їх структурними підрозділами, організаціями громадян та громадськими рухами усіх форм в національних та міжнародних правових рамках;
8) надсилати інформаційні запити до Мінприроди (за погодженням з правлінням Громадської ради при Мінприроди) та ін. ЦОВВ, повідомляючи при цьому Голову та Секретаріат Комітету про свої дії;
9) розробляти та надавати в установленому законом порядку пропозиції з удосконалення законодавства;
10) доповідати на засіданнях колегії та Науково-технічної ради Мінприроди про рішення Комітету, обов’язкові до розгляду;
11) направляти представників Комітету для участі у заходах (нарадах, засіданнях колегій тощо), що проводяться Мінприроди та його структурними підрозділами, а також іншими урядовими чи громадськими структурами;
12) розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян з питань, що належать до компетенції Комітету, аналізувати та узагальнювати їх, давати на них усні та письмові відповіді;
13) розглядати інші питання, що мають важливе суспільне значення і належать до компетенції Мінприроди;
14) делегувати представників Комітету, за погодженням із правлінням Громадської ради при Мінприроди, відповідно до покладених на Комітету завдань, в колегіальні органи національного та міжнародного рівнів;
15) ініціювати питання про відзначення інститутів громадянського суспільства та окремих громадян за їх внесок у реалізацію природоохоронних заходів
2.3. Рішення Комітету мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду Громадською радою при Мінприроди.
Члени Комітету розробляють пропозиції та приймають участь у впровадженні прозорої процедури та мінімальних термінів розгляду пропозицій громадськості, оцінки і фіксації вмотивованості відмов урахування громадських пропозицій, можливості оскарження таких відмов, а, в разі прийняття громадських пропозицій – процедур громадського контролю за виконанням, в тому числі і способом отримання проміжних і остаточних звітів від державного виконавця та формування прозорого документообігу по всіх формах діяльності урядових структур та механізмах громадського супроводу.
2.4. Строк повноважень Комітету визначається відповідно до чинного законодавства України.
2.5. Члени Комітету мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщено Мінприроди та його структурні підрозділи.

РОЗДІЛ ІІІ
ФОРМУВАННЯ КОМІТЕТУ З ПИТАНЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

3.1. Склад Комітету формується із членів Громадської ради при Мінприроди, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Комітету, інших представників Організацій – членів Громадської ради. До складу Комісій, Секцій, експертних і тимчасових робочих груп можуть залучатись представники інших ІГС (інститутів громадянського суспільства), обрані в процесі засідання комітету чи окремих комісій представники громадських, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації, органів самоорганізації населення та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України, а також та окремі активні громадяни.
3.2. Питання створення, планування та припинення діяльності Комісій і Секцій розглядається та затверджується на засіданнях Комітету. Питання створення, планування та припинення діяльності тимчасових робочих груп може розглядатись та затверджуватись на засіданнях Комітету, Комісій і Секцій. У випадку створення 2-х чи більше секцій (комісій), створюється Секретаріат Комітету для узгодження дій, опрацювання та юридичного узгодження матеріалів документообігу по всіх робочих структура Комітету. У випадку створення 3-х секцій (комісій) чи більше, утворюється Координаційна рада Комітету. У випадку створення 2 чи більше тимчасових робочих груп – утворюється Експертна рада Комітету, що відпрацьовує загальні експертні вимоги до діяльності всіх членів Комітету в напрямах узгодження цілей тимчасових робочих груп із загальними цілями Комітету. Члени Секретаріату та Координаційної ради узгоджують свої плани та методи діяльності із
3.3. Конкурентні засади формування керівних посад громадської ради. Претенденти на керівництво всіх підрозділів Комітету за 5 днів до голосування по кандидатурам повинні подати до Секретаря в письмовому вигляді доповідну — обґрунтування свого бачення в напрямку діяльності того підрозділу, керівником якого він балотується, план і графік робіт, надати граничні термінів досягнення декларованого результату. Такі питання можуть бути розглянуті на кожному засіданні Комітету за належного обґрунтування. Будь який громадянин України, який є членом Громадської ради — може входити до складу Комітету і конкурентно претендувати на заняття керівної позиції в тимчасових підрозділах Комітету, для чого повинен надати в письмовому вигляді альтернативне бачення напрямку діяльності того підрозділу, керівником якого він має намір конкурентно балотуватись, план і графік робіт, дати граничних термінів досягнення декларованого результату, — або щодо створення нового структурного підрозділу Комітету. Будь який громадянин України, який є членом громадської організації і делегований від її імені з цією метою, або одноосібно Голова чи секретар Комітету, надають пропозицію претендента на розгляд членам Комітету та членам того підрозділу, на керівництво якого претендують. Одночасно – діючий керівник може подати на розгляд свій звіт про діяльність, та свої заперечення.
Будь який громадянин України, який є членом громадської організації і делегований від її імені з цією метою, або одноосібно, може претендувати на входження до структурних підрозділів Комітету в розрізі тимчасових структурних угрупувань.
Голосування за конкурентного претендента здійснюється всіма членами Комітету сукупно з всіма членами того підрозділу, на керівництво якого претендують – по основних структурах (Комісіях, секціях), і по тимчасових робочих групах голосування може проводитись в межах Комісій (секцій). Призначення (зміна) керівника вважається вирішеним, якщо за його програму проголосують більш ніж ¾ всіх учасників голосування.
Кількість членів Комітету не обмежується.
3.4. Склад Комітету затверджується на зібранні Комітету і погоджується правлінням Громадської ради при Мінприроди.
3.5. Комітет функціонує до закінчення повноважень Громадської ради при Мінприроди. Після затвердження нового складу Громадської ради діяльність Комітету, який складається із членів Громадської ради попереднього скликання, припиняється.

РОЗДІЛ ІV
ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ КОМІТЕТУ
З ПИТАНЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ МІНПРИРОДИ

4.1. Члени Комітету погоджуються щодо прав членів Комітету та виконання ними наступних зобов’язань:
— брати участь в обговоренні питань, що виносяться на засідання Комітету та його робочих органів, вносити свої пропозиції:
— брати участь у голосуванні з правом голосу на засіданнях Комітету та його робочих органів, членом яких вони є;
— інформувати Комітет про свою діяльність;
— пропонувати питання до порядку денного засідання Комітету;
— бути членом секцій та експертних чи робочих груп Комітету;
— ініціювати залучення фахівців відповідних галузей як експертів з питань, що розглядаються на засіданнях та впроваджуються в процесі діяльності Комітету та його робочих структур;
— у разі незгоди з прийнятим рішенням – висловлювати власну думку, що вноситься до протоколу засідання Комітету або його робочого органу, членом якого є конкретна особа.
4.2. Члени Комітету або його робочого органу не можуть виступати від імені Комітету або цього органу, не отримавши на це відповідних письмових повноважень. Члени Комісій та робочих груп можуть виступати як тимчасові представники органу самостійно, повідомляючи про це Секретаріат Комітету.
4.3 Членство в Комітеті припиняється на підставі рішення Комітету у разі:
— подання членом Комітету відповідної заяви;
— припинення членства у Громадській раді при Мінприроди.
4.4. Членство в робочих органах (Комісіях, секціях, експертних чи робочих групах) вирішується на підставі заяви або протокольним чином в рамках спільних засідань. Засідання можуть відбуватись в режимі он-лайн.
4.5. У разі неможливості виконання своїх обов’язків головою, заступником, чи секретарем Комітету чи його робочого органу (секції, експертної чи робочої групи) питання вирішується на найближчому засіданні Комітету.

РОЗДІЛ V
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОМІТЕТУ З ПИТАНЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

5.1. На першому засіданні Комітету обираються її керівні органи – голова, заступник (заступники) голови та секретар; визначається структура Комітету.
5.2 Голова Комітету обирається з числа членів Громадської ради при Мінприроди шляхом рейтингового голосування. Головою Комітету не може бути обрано посадову особу Мінприроди або іншого органу державної влади.
5.3 Голова Комітету:
— організовує діяльність Комітету;
— скликає та організовує підготовку та проведення його засідань;
— підписує документи від імені Комітету;
— звітує про роботу Комітету;
— представляє Комітет у відносинах з Кабінетом Міністрів України, Мінприроди та Громадською радою при ній, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, засобами масової інформації, міжнародними структурами та громадськими рухами;
— бере участь у засіданнях колегії та усіх формах діяльності Науково-технічної ради Мінприроди, або делегує для такої участі своїх представників.
5.4. Повноваження голови Комітету можуть бути припинені за рішенням Комітету як на підставі особистої заяви, яка розглядається на найближчому засіданні Комітету, так і за рішенням Комітету при виникненні інших підстав, пов’язаних із неможливістю виконувати головою свої обов’язки (припинення членства в інституті громадянського суспільства, від якого був обраний, висловлення недовіри членами Комітету, інші об’єктивні обставини). До свого переобрання голова Комітету виконує покладені на нього обов’язки.
5.5. Питання про дострокове переобрання голови Комітету може бути винесено на розгляд Громадської ради з ініціативи третини її дійсних членів. У цьому разі голова Комітету може бути переобраним, якщо за це рішення проголосувало не менше двох третин дійсних членів Комітету.
5.6. Заступник (заступники) голови Комітету обираються на засіданні з урахуванням пропозицій голови Комітету. Заступник (заступники) виконують функції, покладені на нього Комітетом та розпорядженнями голови Комітету. Голови Комісій та Секцій за повноваженнями прирівнюються до заступника голови Комітету.
5.7. Заступник (заступники) голови Комітету:
— забезпечує виконання закріплених за ним напрямів роботи Комітету;
— здійснює організаційно-методичну підтримку роботи відповідних секцій, комісій, експертних чи робочих груп Комітету;
— контролює виконання плану роботи Комітету;
— розглядає, за дорученням голови Комітету, питання, що належать до його компетенції;
— вносить пропозиції щодо створення тимчасових органів Комітету;
— організовує вивчення та дослідження громадської думки;
— виконує інші функції відповідно до покладених на Комітет завдань.
5.8. У разі відсутності голови Комітету або неможливості виконувати ним свої обов’язки, його повноваження за розпорядженням голови чи рішенням Комітету виконує заступник (один із заступників) голови Комітету. За виняткових обставин, Комітет може покласти тимчасове виконання функцій голови Комітету на одного зі своїх членів, із одночасним визначенням переліку повноважень, віднесених до його компетенції.
5.9. Відповідальний секретар Комітету обирається членами Комітету на першому засіданні шляхом рейтингового голосування. Функції відповідального секретаря Комітету не можуть виконувати працівники урядових структур, вони можуть бути залучені до діяльності комітету в спільних робочих групах.
Відповідальний секретар Комітету:
— забезпечує ведення діловодства;
— налагодження взаємодії із Мінприроди та його підрозділами;
— забезпечує налагодження взаємодії із Громадською радою при Мінприроди та її робочими органами;
— вирішує питання матеріально-технічного та інформаційного забезпечення роботи Комітету та виконує інші функції за рішенням Комітету.
За потреби координування значних обсягів діяльності в рамках Комітету створюється координаційна рада та секретаріат.
5.10. Комітет з метою виконання своїх завдань та здійснення функцій формує план (основні напрямки) своєї діяльності на календарний рік, який затверджує на засіданні Комітету з урахуванням пропозицій Мінприроди та інститутів громадянського суспільства.
5.11. Для об’єднання управлінських можливостей інститутів громадянського суспільства і фахівців відповідної кваліфікації та підвищення на цій основі рівнів демократичності, захисту прав громадян на чисте довкілля та професійного рівня виконання, Комітет може створювати постійні органи (Комісії, секції, експертні чи робочі групи) з числа членів Громадської ради та за участю інших осіб. Порядок формування, кількість та напрямки роботи постійних органів визначаються Комітетом та оформлюються протоколом.
5.12. Постійні органи попередньо розглядають питання, які планується винести на розгляд Комітету.
5.13. Засідання постійних органів проводяться відповідно до затвердженого плану роботи Комітету та за необхідності. Рішення постійних органів приймаються більшістю від числа присутніх на засіданні і оформлюються протокольно. Залучені до складу постійних органів особи, які не є членами Комітету, користуються на засіданнях Комітету правом дорадчого голосу.
5.14. Для попереднього опрацювання та підготовки окремих питань, що готуються на розгляд Комітету, а також для здійснення громадської експертизи проектів актів та чинних актів органів влади, у складі Комітету утворюються робочі та експертні групи. Комітет обирає склад та голову робочої, експертної групи, визначає їх завдання. Робочі групи утворюються, зазвичай, на певний період часу як тимчасові.
5.15. Робочі та експертні групи Комітету проводять свою роботу колегіально у формі засідань. Рішення на цих засіданнях приймаються більшістю від числа присутніх на засіданні членів робочого органу та оформлюються протокольно або у вигляді аналітичних матеріалів, до яких можуть бути віднесені нотатки та записи голосових спілкувань в чаті, соцмережах – за прикладом формування міжнародних консорціумів на підготовчих стадіях типу LinkedIn. Усі робочі органи Комітету можуть взаємодіяти із іншими спеціалізованими консультативно-дорадчими органами, що утворені при Громадській раді при Мінприроди, за умов повідомлення про тематику і ефективність взаємодії через секретаріат. Щонайменше двічі на місяць представники усіх робочих структур надають інформацію про свою діяльність чи пропозиції з її поліпшення до секретаріату.
5.16. Секретар Комітету, відповідно до покладених на нього завдань:
— згідно із затвердженим планом роботи забезпечує підготовку порядку денного засідань Комітету з урахуванням пропозицій його членів;
— забезпечує ведення протоколів засідання Комітету та її президії, у триденний строк подає їх на підпис голови Комітету;
— контролює підготовку питань на засідання Комітету відповідно до проекту порядку денного;
— забезпечує оприлюднення рішень Комітету та направлення їх на адресу Мінприроди;
— забезпечує контроль за виконанням рішень Комітету;
— опрацьовує внесені в установленому порядку пропозиції з вирішення кадрових питань, зокрема щодо припинення членства у Комітеті;
— за погодженням з головою Комітету залучає до виконання окремих робіт і завдань членів Громадської ради та інших осіб;
— забезпечує інформування про діяльність Комітету, створює умови для доступу громадськості до інформації про діяльність Комітету, виконання його рішень;
— забезпечує ведення діловодства у Комітеті;
— забезпечує опрацювання та подання в установленому порядку на розгляд керівникові Громадської ради при Мінприроди пропозицій щодо нагородження окремих громадян, інститутів громадянського суспільства за їх внесок у реалізацію природоохоронних заходів;
— забезпечує взаємодію та листування Комісії з органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;
— виконує інші функції для забезпечення здійснення Комітетом своїх повноважень.
5.17. Секретар Комітету забезпечує:
— організацію проведення прес-конференцій, брифінгів, конкурсів, «круглих столів», здійснює інформаційне забезпечення діяльності Комітету;
— здійснення організаційної і методичної допомоги засобам масової інформації щодо підготовки матеріалів про діяльність Комітету;
— підготовку проекту плану інформаційної діяльності Комітету та контролює його виконання;
— здійснення оперативного збирання та аналізу матеріалів преси, інших засобів масової інформації;
— організацію спільно з членами Комітету підготовки прес-релізів та інших інформаційних матеріалів про діяльність Комітету та його структурних утворень.
5.18. Основною формою роботи Комітету є засідання, які проводяться відповідно до плану роботи Комітету та у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал, і не рідше 1 разу на місяць для тимчасових підрозділів. Позачергові засідання Комітету можуть скликатися з ініціативи голови Комітету або однієї третини її членів. Участь членів Комітету та її робочих органів у засіданнях можуть здійснюватись як очно, так і дистанційно, з використанням інформаційно-комунікаційних засобів.
5.19. Засідання Комітету проводяться відкрито.
5.20. Засідання Комітету веде її голова. За відсутності голови або за його дорученням на засіданні головує заступник (один із заступників) голови.
5.21. У засіданнях Комітету можуть брати участь з правом дорадчого голосу уповноважені представники Мінприроди.
5.22. За запрошенням Комітету в його засіданнях можуть брати участь представники інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськості, науковці.
5.23. Рішення Комітету приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є визначальним.
5.24. Рішення, прийняті на засіданні Комітету, оформлюються протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і подаються до правління чи секретаріату Громадської ради при Мінприроди у п’ятиденний термін. Також, є можливим передавання цього рішення відповідним підрозділам Мінприроди, за планом дій, погодженим із правлінням Громадської ради при Мінприроди.

РОЗДІЛ VI
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА ТА ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА
КОМІТЕТУ З ПИТАНЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ.
ІНФОРМУВАННЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ КОМІТЕТУ

6.1. Мінприроди за допомогою структурного підрозділу, на який покладено відповідні повноваження, створює належні умови для роботи Комітету, зокрема, забезпечує Комітет приміщенням для проведення його засідань, надає підтримку членам Комітету щодо отримання необхідних матеріалів з питань діяльності Комітету, опрацьовує програму повноцінної взаємодії зі структурами ІГС відповідно до вимог НПД, програм СБП та інших форм міжнародної технічної підтримки.
6.2. Комітет інформує Громадську раду при Мінприроди та громадськість про свою роботу шляхом подання матеріалів Громадській раді, що розміщаються в обов’язковому порядку у спеціально створеній рубриці «Громадська рада» на офіційному веб-сайті Мінприроди та оприлюднюються в інший прийнятний спосіб представлення матеріалів: положення, план роботи, склад, інформація про прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про свою роботу тощо.
6.3. Рішення Мінприроди, прийняте за результатами розгляду пропозицій Комітету чи його структурних підрозділів, не пізніше ніж у п’ятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів Комітету та громадськості, правління Громадської ради при Мінприроди, інших зацікавлених структур шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Мінприроди, веб-ресурсах Комітету чи його структурних підрозділів або засобів масової інформації. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Комітету або причини їх відхилення.
6.4. Комітет звітує про діяльність щодо виконання своїх планових завдань, про співпрацю із Мінприроди, іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, консультативно-дорадчими органами.
Комітет та комісії можуть розробляти та використовувати власні бланки для спілкування та іншу символіку в межах діючого законодавства.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

шесть − четыре =