План комітету на 2015 р в загальному плані ГР

ПРОЕКТ

                         УХВАЛЕНО

Рішенням громадської ради при

Мінприроди України від 16.12.2014 р. № 3

Голова ________________ В.В. Савицький

ПЛАН РОБОТИ

громадської ради при Мінприроди України на 2015 рік

РОЗДІЛ І
Розгляд, обговорення та громадська експертиза проектів законів,                                  постанов та інших актів
№ з/п Питання, які виносяться на розгляд  

Строки розгляду

1 2 3
Комітет з питань адміністративно-правового забезпечення   та протидії корупції** Committee Administrative and Legal Support and Combating Corruption (CALSCC_MENRU) of the Public Council under the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine
1 Надати організаційне та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності НГО в напрямі інституційних реформ та євроінтеграції в екологічному секторі, сформувати платформу громадського діалогу з урядовими та міжнародними структурами щодо сталого розвитку на основі Орхуських центрів, привести стан медіа-забезпечення цього процесу до вимог НПД стосовно інформування та співпраці урядових структур з НГО. Налагодити взаємодію експертних та громадських НГО з процесами підготовки та ухвалення рішень щодо правового забезпечення територіальних громад розпорядженням, володінням та інспектуванням природних ресурсів; атестації, переатестації, оцінювання рівня компетенції, підготовки і перепідготовки персоналу;моніторингу та контролю, встановленням партнерських взаємодій з національними і міжнародними структурами, застереження конфліктних ситуацій.

Сформувати пропозиції по механізмах співпраці та конструктивного діалогу між структурними підрозділами Комітету, урядовими та громадськими структурами та рухами національного та міжнародного рівнів, а також окремими громадянами за питань захисту прав людини в екологічному секторі.

 

2 Активування процесу формування механізмів прав громадян на участь в управлінні державними справами (ст.38 Конституції України) в екологічному секторі:

—          за національною правовою базою;

—          за Угодою з ЄС та актуальними європейськими директивами;

—          за конвенціями ООН з питань сталого розвитку та ін.

Взаємодія з паралельними урядовими та громадськими програмами щодо стратегії реформ в Україні

3 Координування процесів розроблення програми інституційних реформ в екологічному секторі, дотично – в аграрному, енергетичному та промисловому секторі, а також наданні відповідних бюджетних пропозицій

 

4 Залучення НГО до підготовки та втілення усіх програм з бюджетної та міжнародної підтримки СДО (стратегічної довкільної оцінки) за вимогами євро директив, визначених Угодою з ЄС та актуальними європейськими інноваційними програмами
Комітет з питань екологічної безпеки та експертизи
1 Громадська експертиза проекту Закону України «Про зміну системи регулювання економіки» І квартал
2 Провадження громадського моніторингу та контролю за упровадженням процедури оцінювання впливу на довкілля державних і приватних проектів на навколишнє середовище у відповідності до Директиви 2011/92/ЄС та процедури про оцінку впливу планів та програм на навколишнє середовище у відповідності до Директиви № 2001/42/ЄC Постійно
3 Провадження громадського моніторингу та контролю за упровадженням створенням інфраструктури для оцінки якості та моніторингу атмосферного повітря, запровадження планів щодо якості атмосферного повітря для зон і агломерацій, де рівень забруднення перевищує граничну/цільову величину згідно вимог Директиви 2008/50/ЄС Постійно
4 Розгляд змін та доповнень до Порядку залучення громадськості до обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 р. № 771 (щодо участі громадськості у процедурі ОВНС) Постійно
5 Розгляд та обговорення проектів нормативно-правових актів, які   встановлюють чіткі вимоги до процедури ОВНС, у тому числі стосовно транскордонного впливу та з врахуванням вимог Директиви 85/337/ЕEC

 

Постійно
Комітет з питань технічного регулювання, систем екологічного аудиту та управління
Громадське лобіювання внесення змін до Закону України «Про екологічний аудит» (або розробка нової редакції Закону) задля адаптації до права ЄС, у т.ч. Директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди (інтегроване запобігання та контроль забруднення) Постійно
Комітет з питань Рамкової конвенції ООН зі змін клімату та Кіотського протоколу
Розгляд змін та доповнень до проекту Закону України «Про засади організації та здійснення моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів» ІІ квартал
РОЗДІЛ   IІ
Питання, які передбачається розглянути на засіданнях
№ з/п Питання, які виносяться
на розгляд в Комітеті
Строки розгляду
в Комітеті
Відповідальні
за підготовку члени Комітету
1 2 3 4
Комітет з питань адміністративно-правового забезпечення   та протидії корупції

 

Розгляд стану обґрунтування інституційних реформ та євроінтеграції в екологічному секторі, громадського діалогу з урядовими та міжнародними структурами щодо сталого розвитку на основі Орхуських центрів, медіа-забезпечення цього процесу за вимогами НПД стосовно інформування та співпраці урядових структур з НГО.
Оцінка наявного рівня взаємодії експертних та громадських НГО з процесами підготовки та ухвалення рішень щодо правового забезпечення територіальних громад розпорядженням, володінням та інспектуванням природних ресурсів; атестації, переатестації, оцінювання рівня компетенції, підготовки і перепідготовки персоналу;моніторингу та контролю, встановленням партнерських взаємодій з національними і міжнародними структурами, застереження конфліктних ситуацій.

 

Формування пропозицій по механізмах співпраці та конструктивного діалогу між структурними підрозділами Комітету, урядовими та громадськими структурами та рухами національного та міжнародного рівнів, а також окремими громадянами за питань захисту прав людини в екологічному секторі.

 

Можливості активування процесу формування механізмів прав громадян на участь в управлінні державними справами (ст.38 Конституції України) в екологічному секторі:

—          за національною правовою базою;

—          за Угодою з ЄС та актуальними європейськими директивами;

—          за конвенціями ООН з питань сталого розвитку та ін.

 

Взаємодія з паралельними урядовими та громадськими програмами щодо стратегії реформ в Україні
Механізми налагодження процесу координування процесів розроблення програми інституційних реформ в екологічному секторі, дотично – в аграрному, енергетичному та промисловому секторі, а також наданні відповідних бюджетних пропозицій

 

Можливості залучення НГО до підготовки та втілення усіх програм з бюджетної та міжнародної підтримки СДО (стратегічної довкільної оцінки) за вимогами євро директив, визначених Угодою з ЄС та актуальними європейськими інноваційними програмами
Комітет з питань екологічної безпеки та експертизи
Результати громадської оцінки стану виконання заходів НПД щодо екологічної безпеки та екологічної експертизи згідно НПД за період 2013-2015 рр. липень Картавцев О.
Контроль виконання ухвалених рішень та наданих рекомендацій березень, липень, жовтень, грудень Картавцев О.
Комітет з питань технічного регулювання, систем екологічного аудиту та управління
Перспективи розвитку сталого виробництва та споживання в Україні лютий Берзіна С.
Результати громадської оцінки стану та тенденції розвитку системи технічного регулювання у сфері охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та екологічної безпеки березень Берзіна С.
Вдосконалення роботи Комісії із сертифікації екологічних аудиторів відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Положення про сертифікацію екологічних аудиторів» від 29.01.2007 № 27 І квартал Данилкіна І.
Підтримка компетенції екологічних аудиторів шляхом підготовки/підвищення та підвищення кваліфікації для потреб їх сертифікації / ресертифікації І квартал Данилкіна І.
Результати громадської оцінки стану виконання заходів НПД щодо технічного регулювання, систем екологічного аудиту та управління за період 2013-2015 рр. липень Берзіна С.
Контроль виконання ухвалених рішень та наданих рекомендацій березень, липень, жовтень, грудень Данилкіна І.
Комітет з питань Рамкової конвенції ООН зі змін клімату та Кіотського протоколу
1.    Інформування щодо підготовки подань України на виконання рішень 20-ої Конференції сторін РКЗК ООН та 10-ої зустрічі сторін Кіотського протоколу.

2.    Інформування щодо створення в Україні системи вимірювання обліку, звітності парникових газів, підготовки закону.

І квартал Куруленко С.

 

 

Яреськовська І.

1.    Імплементація Директиви 2003/87/ЄС щодо створення вуглецевого ринку в Україні

2.    Інформація про підготовку Закону щодо охорони озонового шару

ІІ квартал Яреськовська І.
3 1.    Виконання кліматоохоронних заходів в секторальних Програмах згідно Угоди про асоціацію Україна – ЄС

2.    Інформування про виконання статті 6 Кіотського протоколу щодо інформування громадськості

ІІІ квартал Мартинюк А.
4 1.    Обговорення позиції України на переговорах в рамках 21-ої Конференції сторін РКЗК ООН та 11-ої зустрічі сторін Кіотського протоколу

2.    Інформування щодо результатів 21-ої Конференції сторін РКЗК ООН та 11-ої зустрічі сторін Кіотського протоколу

ІV квартал Куруленко С.
РОЗДІЛ IІІ
Конференції, семінари, «круглі столи», інші заходи, які будуть проводитись громадською радою або за її участі та підтримки
№ з/п Назва заходу Дата проведення Організатор
1 2 3 4
Конференції, семінари та «круглі столи» з питань інституційних реформ та євроінтеграції в екологічному секторі, громадського діалогу з урядовими та міжнародними структурами щодо сталого розвитку на основі Орхуських центрів, медіа-забезпечення цього процесу за вимогами НПД стосовно інформування та співпраці урядових структур з НГО щоквартально Комітет з питань адміністративно-правового забезпечення   та протидії корупції

 

Участь в організації та проведенні ІІІ Всеукраїнського конкурсу соціальної реклами І квартал «Жива планета», «Розвиток та довкілля»
Проведення засідання «за круглим столом» з обговорення питань розвитку системи громадської екологічної експертизи об’єктів будівництва І квартал Комітет ГР з питань екологічної безпеки та експертизи
5-та Міжнародна Конференція «Розвиток органічного сектору в Центральній/Східній Європі та країнах Центральної Азії» 16-18 квітня ФОРУ в партнерстві з Органік Сервісіз ГмбХ IFOAM, UNEP, BIOFACH та інш.
Проведення засідання «за круглим столом» щодо обговорення заходів, спрямованих на екологізацію усіх галузей економіки квітень «Жива планета» в партнерстві з ТППУ, ДЕА
Проведення консультацій щодо посилення державного нагляду за застосуванням екологічного маркування суб’єктами господарювання, в частині що стосується недобросовісної практики застосування екологічного маркування та реклами екологічних переваг продукції ІІ квартал Комітет з питань технічного регулювання, систем екологічного аудиту та управління
Обговорення за «круглим столом» питань щодо стимулів для впровадження СЕМ/EMAS на Українських підприємствах ІІ квартал Комітет з питань технічного регулювання, систем екологічного аудиту та управління
Обговорення за «круглим столом» питань щодо внесення змін до Закону України «Про екологічний аудит» (або розробки нової редакції Закону) відповідно до Директив ЄС, у т.ч. Директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди (інтегроване запобігання та контроль забруднення) від 24.11.2010 р. ІІ квартал
Обговорення за «круглим столом» питань щодо реформування системи сертифікації екологічних аудиторів шляхом її гармонізації з міжнародними та європейськими системами, використовуючи інфраструктури акредитації та сертифікації ІІ квартал
Проведення засідання «за круглим столом» з обговорення питань щодо створення вуглецевого ринку в Україні ІІ квартал Комітет з питань Рамкової конвенції ООН зі змін клімату та Кіотського протоколу
Участь в організації та проведенні ІІІ Міжнародного форуму для сталого розвитку «GREEN MIND» — 2015 жовтень «Жива планета» в партнерстві з ТППУ тощо
Участь в організації та проведенні ІІІ Всеукраїнської конференції за участю неурядових екологічних організацій з питань державної політики Переможець конкурсних торгів
Участь в роботі XXV Міжнародної конференції «Проблеми екології та експлуатації об’єктів енергетики» ІV квартал ТППУ, Мінрегіон, Міненерговугілля, НАНУ
Участь в роботі конференції, семінарів, круглих столів з питань охорони довкілля, клімату, Кіотського протоколу. протягом року Комітет з питань Рамкової конвенції ООН зі змін клімату та Кіотського протоколу

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

четырнадцать + шесть =