ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ Частина 1

 

 

 

 

 

УДК 333:636.06 ББК 65:45/46 І 66

Рекомендовано до друку вченою радою Полтавської ДСГДС імені М.І. Вавилова ІСвіАПВ НААН 3 березня 2016 р. (протокол No 2) Рецензенти: В.В. Касянчук – доктор ветеринарних наук, професор кафедри молока і м’яса Сумського національного аграрного університету;

О.М. Бергілевич – доктор ветеринарних наук, професор кафедри гігієни та екології з курсом мікробіології та вірусології медичного інституту Сумського державного університету;

О.Б. Бобров – доктор геолого-мінералогічних наук, професор Львівського національного університету ім. І. Франка

І 66

Гуменний В.Д., Кохан А.В, Гумен В.В., Фролов С.О., Остапенко О.І. Інноваційні аспекти експертного забезпечення розвитку аграрного сектору України та сільських територій. Частина 1: Потреби з науково-експертного забезпечення аграрного сектору за Угодами СОТ та умовами євроінтеграції / за ред. М.В. Козловської. – К.: Аграр. наука, 2016. – 120 с.

ISBN 978-966-540-432-3

У виданні представлено результати багаторічних досліджень досвіду і проблематики з проведення євроінтеграційних реформ в аграрному секторі України. Завдання вироблення сучасних підходів до обґрунтування класифікації, стандартизації та сертифікації аграрної продукції, особливо кормовиробництва і тваринництва – як вершини «харчового ланцюга», набуває провідного значення в умовах втілення Зони вільної торгівлі з ЄС з 1 січня 2016 р., формування аналогічних процесів з іншими розвиненими країнами світу, а також актуалізації правил СОТ для України. Результати таких досліджень потребують багатостороннього представлення для всіх типів технологій виробництва та переробки продукції, що мають забезпечувати якісні показники на рівні світових стандартів. Утворення Дорадчої платформи сталого розвитку, визначеної Угодою з ЄС, має відбутись у термін до 1-го року після вступу Угоди в силу, а це потребує концентрування зусиль усіх фахівців аграрного профілю за кожним галу- зевим напрямом. Вироблення чітких критеріїв з підготовки та відбору експертів, що мають наповнити різні сектори платформи і забезпечити сучасний діалог з усіх питань євроінтеграції, має найбільшу вагу саме для аграрного сектору та сільських територій. Видання розраховане на науковців, освітян, дослідників, урядовців центрального та місцевих рівнів, студентів старших курсів, громадянських активістів та представників медіа.

УДК 333:636.06 ББК 65:45/46

© В.Д. Гуменний, А.В. Кохан, В.В. Гумен,

ISBN 978-966-540-432-3

С.О. Фролов, О.І. Остапенко, 2016 © Державне видавництво «Аграрна наука» НААН, 2016

 

 

ЗМІСТ

Перелік умовних скорочень………………………………………………………………………………………………………………………………………………..4

ПЕРЕДМОВА……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………7

1. РЕГУЛЯТОРНІ ВИМОГИ ДО АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ…………………………………………………………………………………………………..15

1.2. Вплив приєднання до Угод ГАТТ і вступу до СОТ на розвиток аграрного сектору (аспекти  сертифікації продукції та експертного забезпечення)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………26

1.3. Угоди ГАТТ, що охоплюються правилами визначення походження………………………………………………………………………………………38

1.4. Виконання зобов’язань України у межах членства у СОТ …………………………………………………………………………………………………..43

Додаток до підрозділу 1.3. Угода про державні закупівлі ………………………………………………………………………………………………………….52

Додаток 1 до підрозділу 1.4. Угода про застосування санітарних та фітосанітарних заходів.……………………………………………………………90

Додаток А …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..101

Додаток В …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..104

Додаток С …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..107

Додаток 2 до підрозділу 1.4. Наказ Міністерства аграрної політики України………………………………………………………………………………..109

Список використаних джерел …………………………………………………………………………………………………………………………………………114

 

     

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

20 + тринадцать =