План роботи 2015 Комітет Охорони природи

Затверджено

Заступник голови Громадської ради при

Міністерстві екології та природних ресурсів України

 

________________ О.П. Костюшко

«02» грудня 2014 р.

 

СХВАЛЕНО

на засіданні Комітету з питань охорони природних ресурсів та заповідної справи Громадської ради при Міністерстві екології та природних ресурсів України

Протокол №1 від 2.12.2014 р.

Голова Комітету

_________________ В.В. Коніщук

ПЛАН РОБОТИ
Комітету з питань охорони природних ресурсів та заповідної справи Громадської ради

при Мінприроди України на 2015 р.

 

з/п

Дата проведення.

Строки розгляду
в Комітеті

Питання, які виносяться на розгляд Комітету.

Організаційні, практичні заходи

 

Мета

проведення

Виконавці, консультанти, координатори.

Відповідальні структурні підрозділи Мінприроди України

1 І – IV квартал
 1. Формування складу комітету, розробка положення, визначення плану робіт. Внесення пропозицій.
 2. Аналіз проектів нормативно-правових документів. Адаптація природоохоронного законодавства України до стандартів ЄС. Реалізація заходів екологічних конвенцій.
Вдосконалення екологічної політики. Імплементація положень угоди про асоціацію України з ЄС. Контроль виконання ратифікованих природо-охоронних конвенцій. Департамент охорони природних ресурсів, Департамент заповідної справи, Департамент дозвільно-ліцензійної діяльності та регуляторної політики, Департамент економіки та фінансів, Департамент правової та міжнародної діяльності, Управління державної екологічної експертизи та аудиту, моніторингу і технічного регулювання, Державна служба геології та надр, Сектор роботи із зверненнями громадян та забезпечення доступу до публічної інформації Мінприроди. Верховна Рада України, КМУ, Міністерства і відомства, Орхуський центр, об’єкти ПЗФ, Держводагентство, Держлісагентство, Держекоінспекція; НАН України, НААН, навчально-освітні заклади, державні органи влади, благодійні фонди, інститути громадянського суспільства, інші.
2 ІI – IV квартал
 1. Інвентаризація наукових результатів і практичних заходів щодо кадастру флори і фауни України.
 2. Біотичні ресурси агросфери – проблеми інвентаризації, екологічні загрози довкіллю.
 3. Проведення засідань, конференцій із інститутами громадянського суспільства, науковцями, представниками органів виконавчої влади, тощо.
Підвищення якості та ефективності екологічного менеджменту біоресурсів. Громадський діалог із залученням експертів та виконавців у сфері раціонального природокористування, охорони навколишнього природного середовища.
3 ІII – IV квартал
 1. Оцінка ефективності менеджменту природоохоронних об’єктів (біосферні, природні заповідники, національні природні парки).
 2. Перегляд засад формування щорічної програми «Літопис природи».
Сприяння збалансованому розвитку, фінансовій стійкості та підвищенню рівня проведення науково-дослідних, організаційно-технічних робіт об’єктами природно-заповідного фонду.
4 ІV – IV квартал
 1. Аналіз концептуальних підходів, стратегії, стану та ефективності впровадження Пан’європейської екомережі в Україні. Екологічна паспортизація.
 2. Підготовка Червоної книги України, оцінка методики укладання регіональних червоних списків. Уніфікація методології та пропозиції щодо доступу інформації.
Оптимізація охорони рідкісних, зникаючих видів біоти, вразливих типів природних середовищ.

***

Склад Комітету

Комітет з питань охорони природних ресурсів та заповідної справи

 

Комісії:

 1. Міжнародної природоохоронної співпраці
 2. Охорони ландшафтів, водних, земельних ресурсів
 3. Природно-заповідного фонду, екомережі, збереження флори і фауни

 

 

Структура

Куратор: Костюшко Олег Петрович

Асоціація «Український екологічний альянс»

 

Голова: Коніщук Василь Васильович

Екологічна асоціація «Західне Полісся – заболочений край»

 

Секретар: Бурмістр Наталія Віталіївна

 

Члени:

Гафич Людмила Феліксівна

Спілка геологів України

 

Іванченко Микола Миколайович

Радомишлівська районна громадська організація «Екосвіт»

 

Неліпа Андрій Володимирович

Всеукраїнська громадська організація «Громада Рибалок України»

 

Овсянніков Петро Васильович

Харківський осередок Всеукраїнської громадської організації «До чистих джерел»

 

Філіпова Наталія Юріївна

Всеукраїнська громадська організація «Розвиток та Довкілля»

 

Шкуратов Олексій Іванович

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація Агроекологів України»

 

Яворський Олександр Анатолійович

Федерація Роботодавців України

 

 

Всього: 10 членів.

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ Комітет охорони природи ГР

Затверджено

Заступник голови Громадської ради при
Міністерстві екології та природних ресурсів України

______________ О.П. Костюшко

«02» грудня 2014 року

Схвалено

на засіданні Комітету з питань охорони природних ресурсів та заповідної справи

Голова комітету,
доктор біологічних наук

______________ В.В. Коніщук

Протокол №1 від 02.12.2014 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про комітет з питань охорони природних ресурсів та заповідної справи
Громадської ради при Міністерстві екології та природних ресурсів України

 

РОЗДІЛ І

Загальні відомості

1.1. Комітет з питань охорони природних ресурсів та заповідної справи Громадської ради при Міністерстві екології та природних ресурсів України (далі – Комітет) є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі Інститутів громадянського суспільства в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю Міністерства екології та природних ресурсів України (далі – Мінприроди), налагодження ефективної взаємодії з громадськістю, врахування громадської думки у формуванні, реалізації державної екологічної політики стосовно:

— обґрунтування і впровадження основ організації, управління у сфері екологічного моніторингу, менеджменту, аудиту природних ресурсів та заповідної справи;

— створення нормативно-правових, методичних, інформаційних матеріалів, а також розроблення галузевих загальнодержавних, регіональних і місцевих програм з питань раціонального використання, охорони, збереження біотичних, гідрологічних, земельних, атмосферних природних ресурсів та геологічних надр;

— науково-дослідної, консультаційної діяльності щодо сталого (збалансованого) соціально-економічного розвитку і охорони навколишнього природного середовища;

— підготовки Червоної, Зеленої книг України, регіональних природоохоронних списків;

— формування та управління екомережі, а також розвитку природно-заповідного фонду;

— проведення державної, громадської екологічної експертизи об’єктів виробництва;

— впровадження публічних заходів (екологічні патрулі, природоохоронні толоки, конкурси, майстер-класи, круглі столи, конференції, симпозіуми) та еколого-просвітницьких, біоетичних засад у вихованні, навчанні дітей, а також у освітянсько-викладацькій, науково-дослідній діяльності;

— екологічної інспекції, попередження і знешкодження забруднення довкілля;

— виконання міжнародних угод, конвенцій природоохоронного спрямування;

— інших статутних завдань Мінприроди.

1.2. Основні завдання Комітету:

— створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами у сфері охорони природних ресурсів та заповідної справи;

— здійснення громадського контролю за розробленням, впровадженням нормативних і законодавчих актів Мінприроди відповідно до європейського та світового досвіду;

— сприяння врахуванню громадської думки під час формування та реалізації державної політики щодо впровадження передових методів діяльності у сфері охорони природних ресурсів та заповідної справи;

— співпраця з Мінприроди у підготовці та проведенні громадських обговорень з питань, які відносяться до його повноважень щодо сфери охорони природних ресурсів та заповідної справи;

— підготовка пропозицій до проектів нормативно-правових актів з питань охорони природних ресурсів та заповідної справи, розробником яких є Мінприроди.

1.3. У своїй діяльності Комітет керується Конституцією та законами України, Указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Громадської ради при Мінприроди, а також цим Положенням.

1.4. Комітет здійснює свою діяльність на громадських засадах.

1.5. Положення про Комітет і зміни до нього затверджуються керівництвом (голова, або заступник) Громадської ради при Мінприроди та схвалюються на засіданні Комітету.

1.6 До складу Комітету можуть бути обрані представники громадських, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації, органів самоорганізації населення та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі – інститути громадянського суспільства).

1.7. Склад Комітету формується із членів Громадської ради при Мінприроди, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Комітету.

1.8. Кількість членів Комітету та його структурних підрозділів не обмежується.

1.9. Склад Комітету затверджується правлінням Громадської ради при Мінприроди.

1.10. Комітет функціонує до закінчення повноважень Громадської ради при Мінприроди. Після затвердження нового складу Громадської ради діяльність Комітету, який складається із членів Громадської ради попереднього скликання, припиняється.

РОЗДІЛ ІІ
Обов’язки та ПОВНОВАЖЕННЯ

2.1. Комітет відповідно до покладених на нього завдань:

1) розробляє та подає пропозиції до орієнтовного плану проведення Громадською радою консультацій з громадськістю, а також консультацій, не передбачених таким планом;

2) розробляє та подає пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

3) подає обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у сфері охорони природних ресурсів та заповідної справи;

4) проводить відповідно до вимог чинного законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів;

5) здійснює громадський контроль за врахуванням Мінприроди пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на удосконалення роботи в сфері охорони природних ресурсів та заповідної справи;

6) інформує в обов’язковому порядку Громадську раду при Мінприроди та громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті Мінприроди та в інший прийнятний спосіб, готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність;

7) збирає, обговорює інформацію та подає пропозиції щодо прийнятих рішень Мінприроди та Громадській раді щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення у сферах діяльності Мінприроди;

8) бере участь у щорічних форумах громадськості, на яких звітує разом із Громадською радою при Мінприроди про діяльність щодо виконання планових завдань, співпрацю з Мінприроди, іншими органами виконавчої влади;

9) сприяє проведенню інформаційних кампаній, акцій та спільних дій громадських організацій, залученню міжнародної технічної допомоги, у тому числі грантів, та державної фінансової підтримки реалізації проектів громадських організацій природоохоронного спрямування;

10) співпрацює з іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та об’єднаннями природоохоронного спрямування.

2.2. Комітет має право:

1) утворювати постійні (секції) та тимчасові робочі органи (експертні чи робочі групи);

2) залучати до роботи Комітету працівників Мінприроди, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій, а також окремих фахівців;

3) організовувати та проводити семінари, конференції, конкурси, засідання «за круглим столом» та інші комунікативні заходи;

4) отримувати в установленому порядку від Мінприроди та Громадської ради при ній, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання інформацію, необхідну для забезпечення своєї діяльності;

5) отримувати в установленому порядку від Мінприроди проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю, та іншу інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Комітету;

6) брати участь у розробці цільових програм, проектів актів законодавства та інших нормативно-правових актів, що регулюють питання діяльності Мінприроди;

7) взаємодіяти з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, іншими комітетами Громадської ради при Мінприроди та громадськими радами інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, їх структурними підрозділами;

8) надсилати інформаційні запити до Мінприроди (за погодженням з правлінням Громадської ради при Мінприроди);

9) розробляти, надавати в установленому порядку пропозиції з удосконалення законодавства;

10) доповідати на засіданні колегії та Науково-технічній раді Мінприроди про рішення Комітету, які обов’язкові до розгляду;

11) за погодженням з Мінприроди та його структурних підрозділів, а також з правлінням Громадської ради при Мінприроди, направляти представників Комітету для участі у заходах (нарадах, засіданнях колегій тощо), що проводяться Мінприроди та його структурними підрозділами;

12) розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян з питань, що належать до компетенції Комітету, аналізувати та узагальнювати їх, давати на них усні та письмові відповіді;

13) розглядати інші питання, що мають важливе суспільне значення і належать до компетенції Мінприроди;

14) делегувати представників Комітету, за погодженням із правлінням Громадської ради при Мінприроди, відповідно до покладених на Комітет завдань, в колегіальні органи національного та міжнародного рівнів;

15) ініціювати питання про відзначення інститутів громадянського суспільства та окремих громадян за їх внесок у реалізацію природоохоронних заходів.

2.3. Рішення Комітету мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду Громадською радою при Мінприроди.

2.4. Строк повноважень Комітету визначається відповідно до чинного законодавства України.

2.5. Члени Комітету мають право:

— доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщено Мінприроди;

— брати участь в обговоренні питань, що виносяться на засідання Комітету та його робочих органів, вносити свої пропозиції;

— брати участь у голосуванні з правом голосу на засіданнях Комітету та його робочих органів, членом яких вони є;

— інформувати Комітет про свою діяльність;

— пропонувати питання до порядку денного засідання Комітету;

— бути членом секцій, експертних і робочих груп Комітетів Громадської ради Мінприроди;

— ініціювати залучення фахівців відповідних галузей як експертів з питань, що розглядаються на засіданнях Комітету та її робочих органів;

— у разі незгоди з прийнятим рішенням висловлювати власну думку, що вноситься до протоколу засідання Комітету або його робочого органу, членом якого є конкретна особа.

2.6. Члени Комітету або його робочого органу не можуть виступати від імені Комітету або цього органу, не отримавши на це відповідних письмових повноважень.

2.7. Членство в Комітеті припиняється на підставі рішення Комітету (згідно протоколу засідання) у разі: подання членом Комітету відповідної заяви; припинення членства у Громадській раді при Мінприроди.

2.8. У разі неможливості виконання своїх обов’язків головою, заступником, секретарем Комітету чи його робочого органу (секції, експертної або робочої групи) питання вирішується на найближчому засіданні Комітету.

РОЗДІЛ ІІІ
Керівні органи

3.1. На першому засіданні Комітету обираються її керівні органи – голова, заступник (заступники) голови та секретар; визначається структура Комітету.

3.2. Голова Комітету обирається з числа членів Громадської ради при Мінприроди шляхом рейтингового голосування. Головою Комітету не може бути обрано посадову особу Мінприроди або іншого органу державної влади.

3.3. Голова Комітету:

— організовує діяльність Комітету;

— скликає та організовує підготовку та проведення його засідань;

— спільно із членами Комітету, секретарем формує порядок денний питань які плануються розглядати на засіданні;

— підписує документи від імені Комітету;

— звітує про роботу Комітету;

— представляє Комітет у відносинах з Кабінетом Міністрів України, Мінприроди та Громадською радою при ній, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, засобами масової інформації;

— бере участь у засіданнях колегії та Науково-технічній раді Мінприроди;

— затверджує протоколи і погоджує рішення засідань Комітету.

3.4. Повноваження голови Комітету можуть бути припинені за рішенням Комітету як на підставі особистої заяви, яка розглядається на найближчому засіданні Комітету, так і за рішенням Комітету при виникненні інших підстав, пов’язаних із неможливістю виконувати головою свої обов’язки (набрання законної сили звинувачувального вироку щодо нього, припинення членства в інституті громадянського суспільства, від якого був обраний, висловлення недовіри членами Комітету). До свого переобрання голова Комітету виконує покладені на нього обов’язки.

3.5. Питання про дострокове переобрання голови Комітету може бути винесено на розгляд Громадської ради з ініціативи третини її дійсних членів. У цьому разі голова Комітету може бути переобраним, якщо за це рішення проголосувало не менше двох третин дійсних членів Комітету.

3.6. Заступник (заступники) голови Комітету обираються на засіданні з урахуванням пропозицій голови Комітету. Заступник (заступники) виконує функції, покладені на нього Комітетом та розпорядженнями голови Комітету.

3.7. Заступник (заступники) голови Комітету:

— забезпечує виконання закріплених за ним напрямів роботи Комітету;

— здійснює організаційно-методичну підтримку роботи відповідних секцій, експертних чи робочих груп Комітету;

— контролює виконання плану роботи Комітету;

— розглядає, за дорученням голови Комітету, питання, що належать до його компетенції;

— вносить пропозиції щодо створення тимчасових органів Комітету;

— організовує вивчення та дослідження громадської думки;

— виконує інші функції відповідно до покладених на Комітет завдань.

3.8. У разі відсутності голови Комітету або неможливості виконувати ним свої обов’язки його повноваження за розпорядженням голови чи рішенням Комітету виконує заступник (один із заступників) голови Комітету. За виняткових обставин Комітет може покласти тимчасове виконання функцій голови Комітету на одного з її членів із одночасним визначенням переліку повноважень, віднесених до його компетенції.

3.9. Секретар Комітету обирається членами Комітету на першому засіданні шляхом рейтингового голосування. Функції секретаря Комітету може виконувати працівник структурного підрозділу Мінприроди, або інституту громадянського суспільства.

3.10. Секретар Комітету:

— забезпечує ведення діловодства у Комітеті;

— забезпечує ведення протоколів засідання Комітету та її президії, у триденний строк подає їх на підпис голови Комітету;

— згідно із затвердженим планом роботи забезпечує підготовку порядку денного засідань Комітету з урахуванням пропозицій його членів;

— контролює підготовку питань на засідання Комітету відповідно до проекту порядку денного;

— забезпечує контроль за виконанням рішень Комітету;

— опрацьовує внесені в установленому порядку пропозиції з вирішення кадрових питань, зокрема щодо припинення членства у Комітеті;

— забезпечує інформування про діяльність Комітету та направлення матеріалів на адресу Мінприроди, створює умови для доступу громадськості до інформації про діяльність Комітету, виконання його рішень;

— забезпечує налагодження взаємодії із Мінприроди та його підрозділами;

— забезпечує налагодження взаємодії із Громадською радою при Мінприроди та її робочими органами;

— вирішує питання матеріально-технічного та інформаційного забезпечення роботи Комітету та виконує інші функції за рішенням Комітету;

— за погодженням з головою Комітету залучає до виконання окремих робіт і завдань членів Громадської ради та інших осіб;

— забезпечує опрацювання та подання в установленому порядку на розгляд керівникові Громадської ради при Мінприроди пропозицій щодо нагородження окремих громадян, інститутів громадянського суспільства за їх внесок у реалізацію природоохоронних заходів;

— забезпечує взаємодію та листування Комісії з органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

— виконує інші функції для забезпечення здійснення Комітетом своїх повноважень.

— забезпечує організацію проведення прес-конференцій, брифінгів, конкурсів, «круглих столів», здійснює інформаційне забезпечення діяльності Комітету;

— забезпечує здійснення організаційної і методичної допомоги засобам масової інформації щодо підготовки матеріалів про діяльність Комітету;

— забезпечує здійснення оперативного збирання та аналізу матеріалів преси, інших засобів масової інформації;

— забезпечує організацію спільно з членами Комітету підготовки прес-релізів та інших інформаційних матеріалів про діяльність Комітету та його структурних утворень.

РОЗДІЛ ІV

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

4.1. Комітет з метою виконання своїх завдань та здійснення функцій формує план (основні напрямки) своєї діяльності на календарний рік, який затверджує на засіданні Комітету з урахуванням пропозицій Мінприроди та інститутів громадянського суспільства.

4.2. Для об’єднання управлінських можливостей інститутів громадянського суспільства і фахівців відповідної кваліфікації та підвищення на цій основі професійного рівня виконання Комітет може створювати постійні органи (секції) з числа членів Громадської ради та за участю інших осіб. Порядок формування, кількість та напрямки роботи постійних органів визначаються Комітетом та оформлюються протоколом.

4.3. Голова та секретар попередньо розглядають питання постійних органів, які плануються винести на розгляд Комітету.

4.4. Засідання постійних органів проводяться відповідно до затвердженого плану роботи Комітету та за необхідності. Рішення постійних органів приймаються більшістю від числа присутніх на засіданні і оформлюються протокольно. Залучені до складу постійних органів особи, які не є членами Комітету, користуються на засіданнях Комітету правом дорадчого голосу.

4.5. Для попереднього опрацювання та підготовки окремих питань, що готуються на розгляд Комітету, а також для здійснення громадської експертизи проектів актів та чинних актів органів влади у складі Комітету утворюються робочі та експертні групи. Комітет обирає склад та голову робочої, експертної групи, визначає їх завдання. Робочі групи утворюються, зазвичай, на певний період часу як тимчасові.

4.6. Робочі та експертні групи Комітету проводять свою роботу колегіально у формі засідань. Рішення на цих засіданнях приймаються більшістю від числа присутніх на засіданні членів робочого органу та оформлюються протокольно. За рішенням Комітету його робочим органам може бути делеговано право на взаємодію із іншими спеціалізованими консультативно-дорадчими органами, що утворені при Громадській раді при Мінприроди.

4.7. Основною формою роботи Комітету є засідання, які проводяться відповідно до плану роботи Комітету та у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал. Позачергові засідання Комітету можуть скликатися з ініціативи голови Комітету або однієї третини її членів. Участь членів Комітету та її робочих органів у засіданнях можуть проводитись як очно, так і дистанційно, з використанням інформаційно-комунікаційних засобів.

4.8. Засідання Комітету проводяться відкрито, публічно.

4.9. Засідання Комітету веде його голова. За відсутності голови або за його дорученням на засіданні головує заступник (один із заступників) голови.

4.10. У засіданнях Комітету можуть брати участь з правом дорадчого голосу уповноважені представники Мінприроди.

4.11. За запрошенням Комітету в його засіданнях можуть брати участь представники інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськості, науковці.

4.12. Рішення Комітету приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є визначальним.

4.13. Рішення, прийняті на засіданні Комітету, оформлюються протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і подаються до правління чи секретаріату Громадської ради при Мінприроди у п’ятиденний термін. Також, є можливим передавання цього рішення відповідним підрозділам Мінприроди, за погодженням із правлінням Громадської ради при Мінприроди.

4.14. Рішення Мінприроди, прийняте за результатами розгляду пропозицій Комітету, погоджених із правлінням Громадської ради при Мінприроди, не пізніше ніж у п’ятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів Комітету та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Мінприроди або засобів масової інформації. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Комітету або причини їх відхилення.

РОЗДІЛ V
ІНФОРМУВАННЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ,
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

5.1. Мінприроди за допомогою структурного підрозділу, на який покладено відповідні повноваження, створює належні умови для роботи Комітету, зокрема, забезпечує Комітет приміщенням для проведення його засідань, надає підтримку членам Комітету щодо отримання необхідних матеріалів з питань діяльності Комітету.

5.2. Комітет інформує Громадську раду при Мінприроди та громадськість про свою роботу шляхом подання матеріалів Громадській раді, що містять результат розгляду рішень Комітету, положення, план роботи, склад, інформацію про прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про свою роботу тощо і розміщуються в обов’язковому порядку у спеціально створеній рубриці «Громадська рада» на офіційному веб-сайті Мінприроди.

5.3. Матеріали Комітету можуть оприлюднюватися у засобах масової інформації (преса, друковані засоби, Internet (в т.ч. соціальні мережі, блоги, сайти), радіо, телебачення).

5.4. Комітет звітує про діяльність щодо виконання своїх планових завдань, про співпрацю із Мінприроди, іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, консультативно-дорадчими органами.

5.5. Матеріально-технічне забезпечення здійснюється на основі добровільних внесків членів Комітету, а також сприяння інститутів громадянського суспільства, Мінприроди.