Протокол №1 Комiтету АПЗПК

ПРОТОКОЛ  №1

  установчих зборів   Комітету  з питань адміністративно-правового забезпечення та протидії корупції Громадської ради                                                           при  Міністерстві  екології та  природних ресурсів України

Дата проведення:   «10»  листопада  2014 року

Час проведення:   12 год. 00 хв.

Місце проведення:  м. Київ, конференц-зала

 Орхуського інформаційно-просвітницького центру

          Присутні на засіданні члени громадської ради Мінприроди України: Козловська М.В. (додатково доручення від Костюка О.В., Благодійний фонд «Екологія та соціальний захист»), Куруленко С.С., Назарова Л.М. (додатково за дорученням голос від Остапенко Олександри Ігорівни та Мігаса В.О.), Ромасевич Я.В., Сімонова О.Д., Чорний В.І., заст. голови правління Громадської ради (додатково за дорученням голос від Овсяннікова П.В.), Чубенко О.М.

Присутні  на    засіданні представники інших громадських організацій та урядових структур: Барановська В.С. (за дорученням Смоляр В.В., Зур’ян О.В.), Германюк Н.А. (ГО Протидії корупції «Майдан-Захід»), Павліченко Д.О. (ГО «Захист простих людей»), Левицька Л.Г. (ГО «Зелене партнерство», (ОГ «Координаційна Рада Майдану»), Гурник П.В. (ГО «Зелене партнерство»), Соловйов К.М. ( АО Київська Гельсінська Група), Сєрова Г.В. – директор Орхуського інформаційно – просвітницького центру,  Остапенко Олексій Ігоревич (ВГО «Рух за народовладдя»).

 Порядок  денний:

 1. Обрання головуючого та секретаря засідання.
 2. Обрання Голови  Комітету з питань адміністративно-правового забезпечення та протидії корупції Громадської ради  Міністерства  екології та  природних ресурсів України. Обрання  заступника  Голови Комітету  та  секретаря.
 3. Розгляд проекту  Положення про Комітет та проекту плану  роботи  Комітету на 2014 -2015 рр.
 4. Визначення складу учасників Комітету і переліку запропонованих комісій у складі Комітету.
 5. Різне

 Питання 1.

        Обрання головуючого та секретаря засідання.

Відкрив  засідання заступник голови громадської ради Мінприроди України Чорний В.І., який запропонував присутнім надати пропозиції щодо головуючого та секретаря засідання.

Надійшли пропозиції обрати головуючого — Чорного В.І.,  та секретаря засідання Козловську М.В.

Голосування: «за» — одноголосно

«проти» — 0

«утримались» — 0

Рішення прийнято.

        Питання 2.

Обрання  Голови  Комітету з питань адміністративно-правового забезпечення  та протидії корупції Громадської ради  Міністерства  екології та  природних ресурсів України (далі – Комітет АПЗПК).

Виступив Чорний В.І., який зазначив, що присутнім  необхідно обрати голову  Комітету, заступника голови та  секретаря, прийняти проект Положення про Комітет та план роботи Комітету АПЗПК. Важливість такого обрання визначається тим, що основна  робота   громадської ради при Мінприроди України за напрямами  буде  проводитися в  Комітетах,  і лише узагальнені та остаточні питання до вирішення  будуть  виноситися  на засідання громадської ради.  До діяльності  в Комітетах, Комісіях та робочих групах можуть  долучатись  інші представники НГО чи окремі громадяни,  фахівці та  представники урядових структур.

Після обговорення кандидата на посаду голови Комітету було запропоновано таке рішення: Обрати головою  Комітету з питань адміністративно-правового забезпечення та протидії корупції Громадської ради  Міністерства  екології та  природних ресурсів України (далі – Комітет АПЗПК) Чорного В.І., заступника голови — Ромасевича Я.В., секретарем – Козловську М.В.

Голосування поіменно: «за» — одноголосно

«проти» — 0

«утримались» — 0

Рішення прийнято.

         Питання 3.

Розгляд  проекту  Положення про Комітет та проекту плану  роботи  Комітету на 2014 -2015 рр.

 По третьому питанню  порядку  денного  слухали:

Козловську М.В., яка  запропонувала прийняти за  основу внесений проект Положення  про Комітет та проекту плану  роботи  Комітету на 2014 рік, а також розпочати обговорення проекту роботи на 2015 р. і провести подальше доопрацювання зазначеного пакету документів до наступного засідання Комітету в Комісіях та робочих групах, одночасно із обговоренням програми дій, календарних планів та персонального складу учасників. В умовах потреби потужних реформ в суспільстві за напрямами євроінтеграції, пропонується значно розширити склад представників громадянського суспільства, залучених до діяльності комісій у вигляді тимчасових робочих груп. При цьому припустимо проводити залучення регіональних НГО та окремих громадян, згідно до визначених напрямів діяльності Громадської ради, за мети вирішення в оперативні терміни актуальних питань формування в Україні експертного й громадянського суспільства, по окремим напрямам в контексті євроінтеграції, до діяльності в складі тимчасових тематичних робочих груп, за мети активізації громадськістю нагальних потреб інституційних реформ в фахових експертних структурах національного та місцевих рівнів, на основі побудови прямого діалогу з європейськими інституціями. В цьому ракурсі виникає потреба поєднання зусиль усіх членів Громадської ради Міністерства екології та природних ресурсів України в проведенні публічного обговорення пріоритетів структурних, економічних реформ в Україні за європейською парадигмою екологічної безпечності, й встановлення дієвих контактів з міжнародними інституціями, а також створення відповідних інституцій в Україні. Одночасно потребує негайного вирішення питання  підтримки проектів ІГС з державних фондів, в розмірах, передбачених Законом України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» від 21 грудня 2010 року N 2818-VI, у 2014 та наступних роках. Безумовно це питання може бути включене як невідкладне  в рамках останнього отриманого і двох очікуваних траншів ЄС, зокрема за мети забезпечення експертної екологічної діяльності та запобігання екологічній катастрофі в зонах що межують з АТО та на звільнених територіях.

В попередні роки було допущене змішування можливостей  надання державної підтримки для НГО на діяльність по окремих питаннях освоєння держбюджету в екологічному секторі (наряду з установами інших організаційних форм), із завданнями підтримки безпосередньо діяльності НГО та запровадження програм сталого розвитку суспільства, згідно переліку по розділу Ціль 1 в НПД: Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості. Зазначена ціль найбільше відповідає завданням підписаної Угоди з ЄС в частині, прийнятій до «тимчасового виконання», в термін до 1 січня 2016 року. Одночасно важливо донести суспільству що сподівання багатьох непідготовлених чиновників, що можна за рік запровадити 30 тис. стандартів методом обкладинки – насправді є оманливими, і потрібна величезна робота з гармонізації стандартів як в екологічному секторі, так і в усіх економічних галузях і по всіх метрологічних системах, тому що це є невід’ємно узгоджені види робіт. Тому найважливіше завдання – врівноважити експертні площадки і одночасно рівень осмислення по векторах громадянського суспільства, урядових та міжнародних структур. Інноваційні підходи виводять науку з підпорядкування урядовим структурам і формують все більш незалежне експертне суспільство нового, всесвітнього  типу моніторингу і впливу.

 Назарову Л.М., яка зазначила що Положення про Комітет і відповідно програма дій комітету мають бути більш наближеними до завдань втілення Орхуської Конвенції, Конвенції ЕСПОО та усього комплексу конвенцій стосовно охорони навколишнього середовища. Пропонується не копіювати Положення про громадську раду при Мінприроди України, а навпаки сприяти його посиленню та актуалізації на основі невідкладного впровадження механізмів взаємодії громадськості і державних (комунальних) інституцій, громадського моніторингу  і контролю виконання, впровадження норм і практики відповідальності за не виконання, або не достатнє виконання по всьому комплексу позицій екологічного законодавства, зокрема конкретних заходів Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки,                                    затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України   від 25 травня 2011 р. № 577-р. на регіональних, місцевих та загальнонаціональних рівнях. Лише таким чином можна створити повноцінну основу для формування програм місцевого самоврядування та децентралізації влади. Тому пропонується включення в перелік плану заходів із Громадського Нагляду та експертного супроводу НПД всіх пунктів, невідкладне завершення обговорення проекту програми підтримки НГО за пп. 9-23, 29-38 подання до КМУ та європейських структур  вимог із прийняття програми підтримки втілення позицій щодо підтримки діяльності НГО та запровадженню програм сталого розвитку і відповідного навчання урядовців та громадянського суспільства всіх рівнів. Запропонувала включити в Положення пункт з формування Секретаріату Комітету на основі поєднання зусиль голів комісій та робочих груп, для оперативного координування усіх планів та дій.

Остапенко О.І. підтримав попередніх виступаючих і підкреслив, що положення регламенту та програми діяльності Комітету, комісій і робочих груп має бути зосереджена на питаннях імплементації вимог Угоди з ЄС щодо екологічного сектору. Але її успішне втілення має базуватись на паралельному аналізі та подоланні недоліків у втіленні Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України   від 25 травня 2011 р. № 577-р, аналізуванні ефективності застосування різних джерел європейської технічної підтримки в екологічному секторі та блоку європейських директив  щодо громадської експертизи та екологічного нагляду (СЕО) в усіх видах економічної діяльності.

Павліченко Д.О. запропонував учасникам засідання розглянути можливості залучення електронних систем комунікації для проведення засідань Комітету, комісій та робочих груп в дистанційному режимі, а також більш активно залучати представників інших правозахисних рухів в напрямі розгортання цілісних демократичних програм на базі регіональних Орхуських центрів і залучення до програм сталого розвитку усіх НГО та максимального обсягу громадян, що і має стати основним рухом з формування сучасного громадянського суспільства в Україні. Така ініціатива була проголошена та одностайно підтримана вже на 2-х віче майдану гідності, і готується третя узагальнена резолюція до подання всім урядовим структурам та міжнародним організаціям. Тому положення про діяльність Комітету має враховувати загальний план реформ по країні, нові цивілізаційні підходи до побудови громадянського суспільства, підвищення ролі територіальних громад і громадських організацій, стратегічних питаннях залучення громадськості для вирішення завдань суспільного розвитку в ЄС.

Куруленко С.С. вніс пропозицію сформувати механізми більш активної співпраці Комітету з громадськими радами інших ЦОВВ, зокрема вивчити позитивний досвід діяльності комітетів ГР Торгової палати України.

Вирішили: прийняти за  основу проект Положення  про Комітет АПЗПК та проект плану  роботи  Комітету АПЗПК на 2014 -2015 рр.; доручити  секретаріату доопрацювати проект Положення  про Комітет та проект плану  роботи  Комітету АПЗПК на 2014 р. з урахуванням наданих пропозицій;  узгодити в робочому порядку між членами Комітету  АПЗПК  програму діяльності та календарних планів Комітету, комісій та робочих груп на 2015 рік в термін до 26.12.2014.

Голосування: «за» — одноголосно

«проти» — 0

«утримались» — 0

Рішення прийнято.

 Питання 4.

Визначення складу учасників Комітету і переліку запропонованих комісій у складі Комітету.

Слухали:

Козловську М.В., яка  запропонувала учасникам засідання надати заяви щодо зарахування до складу Комітету АПЗПК, а також створення допоміжних тимчасових організаційних структур і робочих груп на вирішення невідкладних програм євро інтеграційних реформ в екологічному секторі.

Чубенко О.М., який акцентував на потребі спільної діяльності всіх комісій та тимчасових робочих груп в напрямі створення програм підготовки громадських екологічних експертів за вимогами НПД.

Чорного В.І., який повідомив про входження групи експертів – членів Громадської Ради до Української частини Платформи громадянського суспільства за Угодою з ЄС, зауважив про необхідність опрацювання завдань та структури Комітету в контексті питань євроінтеграції одночасно із питаннями формування інноваційної громадської мережі на втілення Орхуської конвенції на рівні національного розвитку і міжнародної співпраці,  проголосив перелік Комісій для створення за результатами попередніх консультацій з учасниками засідання, і запропонував визначити керівників Комісій для організації подальшої роботи з доопрацювання проекту Положення  про Комітет АПЗПК, проектів плану  роботи  Комітету АПЗПК на 2014 та 2015 рр., напрямів діяльності та складу робочих груп в структурі Комісій, по яких надійшли пропозиції від активних учасників євро інтеграційних процесів – експертів організацій-членів Громадської ради та членів Експертної Ради, сформованої згідно з Положенням про Комітет АПЗПК.

Сімонову О.Д., що поділилась враженнями щодо руйнування мережі Орхуських центрів на всіх рівнях і пріоритетної необхідності їх невідкладного відновлення.

Гурника П.В., що запропонував доповнити структуру Комітету Координаційною Радою  з адміністративно-правового моніторингу та контролю діяльності державних і комунальних структур. Метою діяльності такої групи має стати координація дій всіх структурних підрозділів та тематичних  груп Комітету відносно організації партнерського рівня взаємодій громадян та всіх форм НГО з національними і міжнародними інституціями різних типів Така діяльність потребує навчання громадян й впровадження правових норм і практики відповідальності за невиконання, або не достатньо ефективне виконання державними і комунальними інституціями вимог до рівня взаємодії з ГО і НГО, а також опрацювання критеріїв ефективності успішності діяльності органів влади всіх рівнів. Одночасно потреби стрімкого розвитку громадянського суспільства вимагають вміння долати та попереджувати наявні і можливі конфлікти інтересів учасників процесів євро інтеграційних реформ, і тому питання конфліктології мають бути враховані в регламенті діяльності та усіх робочих процесах при формуванні комісій, робочих груп і взаємодії з іншими комітетами Громадської ради.

За результатами обговорення з учасниками засідання запропоновано сформувати організаційну структуру Комітету за наступним переліком:

І. Комісія з інституційних реформ та євроінтеграції (очолює Козловська Марина Віталіївна, ГО «Українська Духовна Республіка», заст. голови Робочої групи 8 з технічного регулювання Української частини Платформи громадянського суспільства за Угодою з ЄС, ОГ «Інноваційна мережа Орхуських центрів  територіальних громад України та міста Києва»).

ІІ. Комісія з питань сталого розвитку на основі Орхуських центрів та медіа-забезпечення (очолює Остапенко Олексій Ігоревич, ВГО «Рух за народовладдя», ОГ «Інноваційна мережа Орхуських центрів територіальних громад міста Дніпропетровська та області, центральних та східних регіонів України»).

ІІІ. Комісія з правового забезпечення територіальних громад розпорядженням, володінням та інспектуванням природних ресурсів (очолює Костюк Олександр Володимирович).

 1. IV. Експертна Рада (координує Назарова Людмила Миколаївна, МА «АУРА», ГО «Інноваційний Гео-Ноосферний Орхуський центр ім. Володимира Вернадського»).

4.1. Секретаріат Комітету — Громадський Центр атестації, переатестації, оцінювання рівня компетенції, підготовки і перепідготовки персоналу (очолює Сінчалова Ірина Володимірівна, ГО  «Українська Координаційна Рада»).

4.2. Координаційна Рада з адміністративно-правового моніторингу та контролю діяльності державних і комунальних структур (очолює Гурник Павло Володимирович, ГО «Зелене партнерство», ОГ «Координаційна Рада Майдану», ОГ «Інноваційна мережа Орхуських центрів  територіальних громад України та міста Києва»).

Вирішили: 

 1. Затвердити перелік запропонованих Комісій у складі Комітету АПЗПК та їх керівників, а також склад учасників Комітету АПЗПК в розрізі Комісій (додаток 1).
 2. Затвердити склад допоміжних тимчасових експертних структур і робочих груп на вирішення невідкладних програм євро інтеграційних реформ в екологічному секторі (додаток 2).
 3. Провести широке обговорення плану та програм діяльності Комітету АПЗПК, Комісій та робочих груп в громадських колах й на цій основі сформувати план діяльності на завершальний період 2014 року та на 2015 рік.

Голосування:

«за» — одноголосно.

Рішення прийнято.

 Питання 4.

Різне.

Учасники засідання зробили оголошення по заходах, намічених найближчим часом, і запросили присутніх приєднатись до їх проведення.

Голова  Комітету АПЗПК                             В.І. Чорний

Секретар                                                       М.В. Козловська

Структура Комітету_дод 2

Список членiв ГР в складi Комiтету АПЗПК дод. 1

Додаток 1

Склад Комітету  з питань адміністративно-правового забезпечення та протидії корупції Громадської ради при Міністерстві  екології та  природних ресурсів України ** Composition of the Committee Administrative and Legal Support and Combating Corruption (CALSCC_MENRU) of the Public Council under the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine,

в структурі

Комісії з питань очищення влади (люстрації та протидії корупції) в органах Міністерства екології та природних ресурсів України

(базова комісія Комітету)

Зур’ян О.В.,

Картавцев О.М.,

Козловська М.В.,

Костюк О.В.,

Назарова Л.М.,

Остапенко О.І.,

Овсянніков П.В.,

Ромасевич Я.В.,

Сімонова О.Д.,

Смоляр В.В.,

Чорний В.І.,

Чубенко О.М.,

Яреськовська І.І.

 

Інформаційний лист до розроблення Положення та плану діяльності Комітету

інформаційний лист до розроблення Положення та плану діяльності Комітету  з питань адміністративно-правового забезпечення та протидії корупції Громадської ради   при  Міністерстві  екології та  природних ресурсів України

Учасники розроблення проекту Положення та плану діяльності

Чорний В.І.,

Костюк О.В.,

Козловська М.В.,

Назарова Л.М.,

Остапенко Олександра Ігорівна,

Остапенко Олексій Ігоревич (за дорученням Мігаса В.О.),

Чубенко О.М.,

Яреськовська І.І.

Учасники збору, узагальнення пропозицій і розроблення остаточної редакції проекту Положення та плану діяльності

Чорний В.І.,

Гурник П.В. (за дорученням Остапенко Олександри Ігорівни),

Козловська М.В.,

Остапенко Олексій Ігоревич (за дорученням Мігаса В.О.),

Савицький Валентин Валентинович (за дорученням від Кучеренко О.А.),

Чубенко О.М.

В обговоренні проекту положення та наданні пропозицій з його наближення до завдань невідкладних євроінтеграційних реформ прийняли участь також всі представники членів Комісій, тимчасових робочих груп від ІГС – членів НГО і залучених громадських організацій.

Основні екологічні проблеми України

Згідно з дослідженнями українських вчених, найбільшу шкоду навколишньому середовищу спричиняють транспорт, промисловість, енергетика та сільське господарство. Тому питання про впровадження природозберігаючих технологій у цих сферах життєдіяльності стоїть особливо гостро.
Протягом усіх минулих років питання забезпечення екологічної безпеки в Україні  багато декларувалися, але реально не вирішувалися  на рівні державного керівництва. Найочевиднішим прикладом є стан Дніпра в міській смузі столиці: головна водна артерія в буквальному сенсі перетворюється на болото. Скрізь можна спостерігати одну й ту саму тенденцію – екологічні проблеми накопичуються та консервуються. А чиновники незмінно оперують тезою про відсутність належних коштів в держбюджеті/місцевих бюджетах на вирішення цих проблем.
Транспорт належить до головних забруднювачів атмосферного повітря, водоймищ і грунтів. Відбувається деградація екосистем під впливом транспортних забруднень, особливо інтенсивно на урбанізованих територіях. Гостро стоїть проблема утилізації і переробки відходів, що з’являються  при експлуатації транспортних засобів. Для потреб транспорту у великій кількості споживаються природні ресурси. Вихлопні гази автомобілів містять більш ніж 200 хімічних сполук-продуктів згорання палива, більшість з яких токсичні.
Не менш небезпечним забруднювачем оточуючого середовища є промислові відходи. В Україні основним джерелом утворення відходів є підприємства гірничо-промислового, хіміко-металургійного, машинобудівного, паливно-енергетичного, будівельного, агропромислового комплексів, а також комунальне господарство. Найтоксичнішими серед них є відходи, що містять важкі метали, нафтопродукти, непридатні для застосування отрутохімікати (пестициди), основна маса яких утворюється в Донецькій та Дніпропетровській областях. Під сховищами токсичних відходів перебуває майже 20 тис.га земель. Це сміття звозиться на звалища, переважна більшість яких є джерелом інтенсивного забруднення води і повітря.
3.gif
Як свідчать статистичні данні, приблизно 80% всіх шкідливих видів у повітря — наслідок енергетичних процесів (добування, переробка й використання енергоресурсів). Особливо шкідливими є викиди сполук сірки в районах металургійних заводів. Сполучаючись з парами води в атмосфері, триоксид сірки утворює сірчану кислоту, суспензії якої є дуже небезпечними. У викидах ТЕЦ небезпечні також оксиди важких металів, фтористі сполуки, бензоперен, що відносяться до канцерогенних речовин. АЕС разом із електроенергією виробляють велику кількість надзвичайно небезпечних речовин.
Основними негативними наслідками сільськогосподарської діяльності людини є збідніння і виснаження родючих українських чорноземів, промислове забруднення ґрунтів та інтенсивне освоєння цілинних земель, широке розповсюдження монокультур, застосування азотних і нітратних мінеральних добрив.
Всі вище зазначенні чинники згубно впливають на екологічну ситуацію в Україні і викликають такі негативні наслідки як парниковий ефект,кислотні дощі, руйнування озонового шару. У разі подальшого зберігання подібного стану речей наша держава ризикує скотитися в плані екологічної небезпеки для життя людей на рівень африканських країн. Тому ключове завдання активістів екологічних організацій  та громадськості — тримати основні екологічні проблеми в фокусі суспільної уваги, добиватися від керівництва держави реального покращення ситуації з охороною навколишнього середовища.

Черга денна наступного засідання ГР

Шановні колеги та колежанки!
Запрошуємо на розширене засідання Комітетів громадської ради при Мінприроди України.

16 грудня з 11.00 до 16.00

Початок реєстрації учасників та ранкова кава з 10.00.

Місце проведення – Орхуський інформаційно-просвітницькій центр (м. Київ, вул. Митрополита В. Липківського, 35, будівля Мінприроди України).

Ініціатори засідання:

Комітет громадської ради при Мінприроди України з питань технічного регулювання, систем екологічного управління та аудиту;

Комітет громадської ради при Мінприроди України з питань екологічної безпеки та експертизи.

Порядок денний:

1. Про результати проведення  громадської оцінки щодо розвитку технічного регулювання у сфері екологічної безпеки, раціонального природокористування та захисту довкілля.

2. Про діяльність проекту технічної допомоги ЄС «Додаткова підтримка Міністерства екології та природних ресурсів України у впровадженні Секторальної бюджетної підтримки (СБП)», спрямованої  на досягнення дотримання Мінприроди України вимог дійсних угод про співробітництво між Україною та ЄС у впровадженні Стратегії державної екологічної політики України та Національного плану дій на 2011–2015 роки, в частині що стосується систем екологічного управління та аудиту, оцінки впливу на навколишнє природне середовище та екологічної експертизи.

3. Різне.

До участі і засіданні запрошені: Міністр екології та природних ресурсів України – Ігор Шевченко, керівники профільних структурних підрозділів Мінприроди, представники Департаменту технічного регулювання Мінекономрозвитку, представництва ЄС в Україні, інститутів громадянського суспільства, технічних комітетів стандартизації, а також  ключові експерти проекту технічної допомоги ЄС-СПБ.

Ініціатори заходу запрошують усіх зацікавлених осіб взяти участь в обговоренні зазначених питань.

Реєстрація не для членів громадської ради при Мінприроди України обов’язкова і здійснюється до 15.00 — 15 грудня 2014 року.

Контактна особа: секретар Комітету громадської ради при Мінприроди України  з питань екологічної безпеки та експертизи –  Олена Савченко  тел. 050-688-25-05, savch.el.iv@gmail.com

План роботи 2015 Комітет Охорони природи

Затверджено

Заступник голови Громадської ради при

Міністерстві екології та природних ресурсів України

 

________________ О.П. Костюшко

«02» грудня 2014 р.

 

СХВАЛЕНО

на засіданні Комітету з питань охорони природних ресурсів та заповідної справи Громадської ради при Міністерстві екології та природних ресурсів України

Протокол №1 від 2.12.2014 р.

Голова Комітету

_________________ В.В. Коніщук

ПЛАН РОБОТИ
Комітету з питань охорони природних ресурсів та заповідної справи Громадської ради

при Мінприроди України на 2015 р.

 

з/п

Дата проведення.

Строки розгляду
в Комітеті

Питання, які виносяться на розгляд Комітету.

Організаційні, практичні заходи

 

Мета

проведення

Виконавці, консультанти, координатори.

Відповідальні структурні підрозділи Мінприроди України

1 І – IV квартал
 1. Формування складу комітету, розробка положення, визначення плану робіт. Внесення пропозицій.
 2. Аналіз проектів нормативно-правових документів. Адаптація природоохоронного законодавства України до стандартів ЄС. Реалізація заходів екологічних конвенцій.
Вдосконалення екологічної політики. Імплементація положень угоди про асоціацію України з ЄС. Контроль виконання ратифікованих природо-охоронних конвенцій. Департамент охорони природних ресурсів, Департамент заповідної справи, Департамент дозвільно-ліцензійної діяльності та регуляторної політики, Департамент економіки та фінансів, Департамент правової та міжнародної діяльності, Управління державної екологічної експертизи та аудиту, моніторингу і технічного регулювання, Державна служба геології та надр, Сектор роботи із зверненнями громадян та забезпечення доступу до публічної інформації Мінприроди. Верховна Рада України, КМУ, Міністерства і відомства, Орхуський центр, об’єкти ПЗФ, Держводагентство, Держлісагентство, Держекоінспекція; НАН України, НААН, навчально-освітні заклади, державні органи влади, благодійні фонди, інститути громадянського суспільства, інші.
2 ІI – IV квартал
 1. Інвентаризація наукових результатів і практичних заходів щодо кадастру флори і фауни України.
 2. Біотичні ресурси агросфери – проблеми інвентаризації, екологічні загрози довкіллю.
 3. Проведення засідань, конференцій із інститутами громадянського суспільства, науковцями, представниками органів виконавчої влади, тощо.
Підвищення якості та ефективності екологічного менеджменту біоресурсів. Громадський діалог із залученням експертів та виконавців у сфері раціонального природокористування, охорони навколишнього природного середовища.
3 ІII – IV квартал
 1. Оцінка ефективності менеджменту природоохоронних об’єктів (біосферні, природні заповідники, національні природні парки).
 2. Перегляд засад формування щорічної програми «Літопис природи».
Сприяння збалансованому розвитку, фінансовій стійкості та підвищенню рівня проведення науково-дослідних, організаційно-технічних робіт об’єктами природно-заповідного фонду.
4 ІV – IV квартал
 1. Аналіз концептуальних підходів, стратегії, стану та ефективності впровадження Пан’європейської екомережі в Україні. Екологічна паспортизація.
 2. Підготовка Червоної книги України, оцінка методики укладання регіональних червоних списків. Уніфікація методології та пропозиції щодо доступу інформації.
Оптимізація охорони рідкісних, зникаючих видів біоти, вразливих типів природних середовищ.

***

Склад Комітету

Комітет з питань охорони природних ресурсів та заповідної справи

 

Комісії:

 1. Міжнародної природоохоронної співпраці
 2. Охорони ландшафтів, водних, земельних ресурсів
 3. Природно-заповідного фонду, екомережі, збереження флори і фауни

 

 

Структура

Куратор: Костюшко Олег Петрович

Асоціація «Український екологічний альянс»

 

Голова: Коніщук Василь Васильович

Екологічна асоціація «Західне Полісся – заболочений край»

 

Секретар: Бурмістр Наталія Віталіївна

 

Члени:

Гафич Людмила Феліксівна

Спілка геологів України

 

Іванченко Микола Миколайович

Радомишлівська районна громадська організація «Екосвіт»

 

Неліпа Андрій Володимирович

Всеукраїнська громадська організація «Громада Рибалок України»

 

Овсянніков Петро Васильович

Харківський осередок Всеукраїнської громадської організації «До чистих джерел»

 

Філіпова Наталія Юріївна

Всеукраїнська громадська організація «Розвиток та Довкілля»

 

Шкуратов Олексій Іванович

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація Агроекологів України»

 

Яворський Олександр Анатолійович

Федерація Роботодавців України

 

 

Всього: 10 членів.

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ Комітет охорони природи ГР

Затверджено

Заступник голови Громадської ради при
Міністерстві екології та природних ресурсів України

______________ О.П. Костюшко

«02» грудня 2014 року

Схвалено

на засіданні Комітету з питань охорони природних ресурсів та заповідної справи

Голова комітету,
доктор біологічних наук

______________ В.В. Коніщук

Протокол №1 від 02.12.2014 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про комітет з питань охорони природних ресурсів та заповідної справи
Громадської ради при Міністерстві екології та природних ресурсів України

 

РОЗДІЛ І

Загальні відомості

1.1. Комітет з питань охорони природних ресурсів та заповідної справи Громадської ради при Міністерстві екології та природних ресурсів України (далі – Комітет) є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі Інститутів громадянського суспільства в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю Міністерства екології та природних ресурсів України (далі – Мінприроди), налагодження ефективної взаємодії з громадськістю, врахування громадської думки у формуванні, реалізації державної екологічної політики стосовно:

— обґрунтування і впровадження основ організації, управління у сфері екологічного моніторингу, менеджменту, аудиту природних ресурсів та заповідної справи;

— створення нормативно-правових, методичних, інформаційних матеріалів, а також розроблення галузевих загальнодержавних, регіональних і місцевих програм з питань раціонального використання, охорони, збереження біотичних, гідрологічних, земельних, атмосферних природних ресурсів та геологічних надр;

— науково-дослідної, консультаційної діяльності щодо сталого (збалансованого) соціально-економічного розвитку і охорони навколишнього природного середовища;

— підготовки Червоної, Зеленої книг України, регіональних природоохоронних списків;

— формування та управління екомережі, а також розвитку природно-заповідного фонду;

— проведення державної, громадської екологічної експертизи об’єктів виробництва;

— впровадження публічних заходів (екологічні патрулі, природоохоронні толоки, конкурси, майстер-класи, круглі столи, конференції, симпозіуми) та еколого-просвітницьких, біоетичних засад у вихованні, навчанні дітей, а також у освітянсько-викладацькій, науково-дослідній діяльності;

— екологічної інспекції, попередження і знешкодження забруднення довкілля;

— виконання міжнародних угод, конвенцій природоохоронного спрямування;

— інших статутних завдань Мінприроди.

1.2. Основні завдання Комітету:

— створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами у сфері охорони природних ресурсів та заповідної справи;

— здійснення громадського контролю за розробленням, впровадженням нормативних і законодавчих актів Мінприроди відповідно до європейського та світового досвіду;

— сприяння врахуванню громадської думки під час формування та реалізації державної політики щодо впровадження передових методів діяльності у сфері охорони природних ресурсів та заповідної справи;

— співпраця з Мінприроди у підготовці та проведенні громадських обговорень з питань, які відносяться до його повноважень щодо сфери охорони природних ресурсів та заповідної справи;

— підготовка пропозицій до проектів нормативно-правових актів з питань охорони природних ресурсів та заповідної справи, розробником яких є Мінприроди.

1.3. У своїй діяльності Комітет керується Конституцією та законами України, Указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Громадської ради при Мінприроди, а також цим Положенням.

1.4. Комітет здійснює свою діяльність на громадських засадах.

1.5. Положення про Комітет і зміни до нього затверджуються керівництвом (голова, або заступник) Громадської ради при Мінприроди та схвалюються на засіданні Комітету.

1.6 До складу Комітету можуть бути обрані представники громадських, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації, органів самоорганізації населення та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі – інститути громадянського суспільства).

1.7. Склад Комітету формується із членів Громадської ради при Мінприроди, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Комітету.

1.8. Кількість членів Комітету та його структурних підрозділів не обмежується.

1.9. Склад Комітету затверджується правлінням Громадської ради при Мінприроди.

1.10. Комітет функціонує до закінчення повноважень Громадської ради при Мінприроди. Після затвердження нового складу Громадської ради діяльність Комітету, який складається із членів Громадської ради попереднього скликання, припиняється.

РОЗДІЛ ІІ
Обов’язки та ПОВНОВАЖЕННЯ

2.1. Комітет відповідно до покладених на нього завдань:

1) розробляє та подає пропозиції до орієнтовного плану проведення Громадською радою консультацій з громадськістю, а також консультацій, не передбачених таким планом;

2) розробляє та подає пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

3) подає обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у сфері охорони природних ресурсів та заповідної справи;

4) проводить відповідно до вимог чинного законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів;

5) здійснює громадський контроль за врахуванням Мінприроди пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на удосконалення роботи в сфері охорони природних ресурсів та заповідної справи;

6) інформує в обов’язковому порядку Громадську раду при Мінприроди та громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті Мінприроди та в інший прийнятний спосіб, готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність;

7) збирає, обговорює інформацію та подає пропозиції щодо прийнятих рішень Мінприроди та Громадській раді щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення у сферах діяльності Мінприроди;

8) бере участь у щорічних форумах громадськості, на яких звітує разом із Громадською радою при Мінприроди про діяльність щодо виконання планових завдань, співпрацю з Мінприроди, іншими органами виконавчої влади;

9) сприяє проведенню інформаційних кампаній, акцій та спільних дій громадських організацій, залученню міжнародної технічної допомоги, у тому числі грантів, та державної фінансової підтримки реалізації проектів громадських організацій природоохоронного спрямування;

10) співпрацює з іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та об’єднаннями природоохоронного спрямування.

2.2. Комітет має право:

1) утворювати постійні (секції) та тимчасові робочі органи (експертні чи робочі групи);

2) залучати до роботи Комітету працівників Мінприроди, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій, а також окремих фахівців;

3) організовувати та проводити семінари, конференції, конкурси, засідання «за круглим столом» та інші комунікативні заходи;

4) отримувати в установленому порядку від Мінприроди та Громадської ради при ній, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання інформацію, необхідну для забезпечення своєї діяльності;

5) отримувати в установленому порядку від Мінприроди проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю, та іншу інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Комітету;

6) брати участь у розробці цільових програм, проектів актів законодавства та інших нормативно-правових актів, що регулюють питання діяльності Мінприроди;

7) взаємодіяти з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, іншими комітетами Громадської ради при Мінприроди та громадськими радами інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, їх структурними підрозділами;

8) надсилати інформаційні запити до Мінприроди (за погодженням з правлінням Громадської ради при Мінприроди);

9) розробляти, надавати в установленому порядку пропозиції з удосконалення законодавства;

10) доповідати на засіданні колегії та Науково-технічній раді Мінприроди про рішення Комітету, які обов’язкові до розгляду;

11) за погодженням з Мінприроди та його структурних підрозділів, а також з правлінням Громадської ради при Мінприроди, направляти представників Комітету для участі у заходах (нарадах, засіданнях колегій тощо), що проводяться Мінприроди та його структурними підрозділами;

12) розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян з питань, що належать до компетенції Комітету, аналізувати та узагальнювати їх, давати на них усні та письмові відповіді;

13) розглядати інші питання, що мають важливе суспільне значення і належать до компетенції Мінприроди;

14) делегувати представників Комітету, за погодженням із правлінням Громадської ради при Мінприроди, відповідно до покладених на Комітет завдань, в колегіальні органи національного та міжнародного рівнів;

15) ініціювати питання про відзначення інститутів громадянського суспільства та окремих громадян за їх внесок у реалізацію природоохоронних заходів.

2.3. Рішення Комітету мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду Громадською радою при Мінприроди.

2.4. Строк повноважень Комітету визначається відповідно до чинного законодавства України.

2.5. Члени Комітету мають право:

— доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщено Мінприроди;

— брати участь в обговоренні питань, що виносяться на засідання Комітету та його робочих органів, вносити свої пропозиції;

— брати участь у голосуванні з правом голосу на засіданнях Комітету та його робочих органів, членом яких вони є;

— інформувати Комітет про свою діяльність;

— пропонувати питання до порядку денного засідання Комітету;

— бути членом секцій, експертних і робочих груп Комітетів Громадської ради Мінприроди;

— ініціювати залучення фахівців відповідних галузей як експертів з питань, що розглядаються на засіданнях Комітету та її робочих органів;

— у разі незгоди з прийнятим рішенням висловлювати власну думку, що вноситься до протоколу засідання Комітету або його робочого органу, членом якого є конкретна особа.

2.6. Члени Комітету або його робочого органу не можуть виступати від імені Комітету або цього органу, не отримавши на це відповідних письмових повноважень.

2.7. Членство в Комітеті припиняється на підставі рішення Комітету (згідно протоколу засідання) у разі: подання членом Комітету відповідної заяви; припинення членства у Громадській раді при Мінприроди.

2.8. У разі неможливості виконання своїх обов’язків головою, заступником, секретарем Комітету чи його робочого органу (секції, експертної або робочої групи) питання вирішується на найближчому засіданні Комітету.

РОЗДІЛ ІІІ
Керівні органи

3.1. На першому засіданні Комітету обираються її керівні органи – голова, заступник (заступники) голови та секретар; визначається структура Комітету.

3.2. Голова Комітету обирається з числа членів Громадської ради при Мінприроди шляхом рейтингового голосування. Головою Комітету не може бути обрано посадову особу Мінприроди або іншого органу державної влади.

3.3. Голова Комітету:

— організовує діяльність Комітету;

— скликає та організовує підготовку та проведення його засідань;

— спільно із членами Комітету, секретарем формує порядок денний питань які плануються розглядати на засіданні;

— підписує документи від імені Комітету;

— звітує про роботу Комітету;

— представляє Комітет у відносинах з Кабінетом Міністрів України, Мінприроди та Громадською радою при ній, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, засобами масової інформації;

— бере участь у засіданнях колегії та Науково-технічній раді Мінприроди;

— затверджує протоколи і погоджує рішення засідань Комітету.

3.4. Повноваження голови Комітету можуть бути припинені за рішенням Комітету як на підставі особистої заяви, яка розглядається на найближчому засіданні Комітету, так і за рішенням Комітету при виникненні інших підстав, пов’язаних із неможливістю виконувати головою свої обов’язки (набрання законної сили звинувачувального вироку щодо нього, припинення членства в інституті громадянського суспільства, від якого був обраний, висловлення недовіри членами Комітету). До свого переобрання голова Комітету виконує покладені на нього обов’язки.

3.5. Питання про дострокове переобрання голови Комітету може бути винесено на розгляд Громадської ради з ініціативи третини її дійсних членів. У цьому разі голова Комітету може бути переобраним, якщо за це рішення проголосувало не менше двох третин дійсних членів Комітету.

3.6. Заступник (заступники) голови Комітету обираються на засіданні з урахуванням пропозицій голови Комітету. Заступник (заступники) виконує функції, покладені на нього Комітетом та розпорядженнями голови Комітету.

3.7. Заступник (заступники) голови Комітету:

— забезпечує виконання закріплених за ним напрямів роботи Комітету;

— здійснює організаційно-методичну підтримку роботи відповідних секцій, експертних чи робочих груп Комітету;

— контролює виконання плану роботи Комітету;

— розглядає, за дорученням голови Комітету, питання, що належать до його компетенції;

— вносить пропозиції щодо створення тимчасових органів Комітету;

— організовує вивчення та дослідження громадської думки;

— виконує інші функції відповідно до покладених на Комітет завдань.

3.8. У разі відсутності голови Комітету або неможливості виконувати ним свої обов’язки його повноваження за розпорядженням голови чи рішенням Комітету виконує заступник (один із заступників) голови Комітету. За виняткових обставин Комітет може покласти тимчасове виконання функцій голови Комітету на одного з її членів із одночасним визначенням переліку повноважень, віднесених до його компетенції.

3.9. Секретар Комітету обирається членами Комітету на першому засіданні шляхом рейтингового голосування. Функції секретаря Комітету може виконувати працівник структурного підрозділу Мінприроди, або інституту громадянського суспільства.

3.10. Секретар Комітету:

— забезпечує ведення діловодства у Комітеті;

— забезпечує ведення протоколів засідання Комітету та її президії, у триденний строк подає їх на підпис голови Комітету;

— згідно із затвердженим планом роботи забезпечує підготовку порядку денного засідань Комітету з урахуванням пропозицій його членів;

— контролює підготовку питань на засідання Комітету відповідно до проекту порядку денного;

— забезпечує контроль за виконанням рішень Комітету;

— опрацьовує внесені в установленому порядку пропозиції з вирішення кадрових питань, зокрема щодо припинення членства у Комітеті;

— забезпечує інформування про діяльність Комітету та направлення матеріалів на адресу Мінприроди, створює умови для доступу громадськості до інформації про діяльність Комітету, виконання його рішень;

— забезпечує налагодження взаємодії із Мінприроди та його підрозділами;

— забезпечує налагодження взаємодії із Громадською радою при Мінприроди та її робочими органами;

— вирішує питання матеріально-технічного та інформаційного забезпечення роботи Комітету та виконує інші функції за рішенням Комітету;

— за погодженням з головою Комітету залучає до виконання окремих робіт і завдань членів Громадської ради та інших осіб;

— забезпечує опрацювання та подання в установленому порядку на розгляд керівникові Громадської ради при Мінприроди пропозицій щодо нагородження окремих громадян, інститутів громадянського суспільства за їх внесок у реалізацію природоохоронних заходів;

— забезпечує взаємодію та листування Комісії з органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

— виконує інші функції для забезпечення здійснення Комітетом своїх повноважень.

— забезпечує організацію проведення прес-конференцій, брифінгів, конкурсів, «круглих столів», здійснює інформаційне забезпечення діяльності Комітету;

— забезпечує здійснення організаційної і методичної допомоги засобам масової інформації щодо підготовки матеріалів про діяльність Комітету;

— забезпечує здійснення оперативного збирання та аналізу матеріалів преси, інших засобів масової інформації;

— забезпечує організацію спільно з членами Комітету підготовки прес-релізів та інших інформаційних матеріалів про діяльність Комітету та його структурних утворень.

РОЗДІЛ ІV

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

4.1. Комітет з метою виконання своїх завдань та здійснення функцій формує план (основні напрямки) своєї діяльності на календарний рік, який затверджує на засіданні Комітету з урахуванням пропозицій Мінприроди та інститутів громадянського суспільства.

4.2. Для об’єднання управлінських можливостей інститутів громадянського суспільства і фахівців відповідної кваліфікації та підвищення на цій основі професійного рівня виконання Комітет може створювати постійні органи (секції) з числа членів Громадської ради та за участю інших осіб. Порядок формування, кількість та напрямки роботи постійних органів визначаються Комітетом та оформлюються протоколом.

4.3. Голова та секретар попередньо розглядають питання постійних органів, які плануються винести на розгляд Комітету.

4.4. Засідання постійних органів проводяться відповідно до затвердженого плану роботи Комітету та за необхідності. Рішення постійних органів приймаються більшістю від числа присутніх на засіданні і оформлюються протокольно. Залучені до складу постійних органів особи, які не є членами Комітету, користуються на засіданнях Комітету правом дорадчого голосу.

4.5. Для попереднього опрацювання та підготовки окремих питань, що готуються на розгляд Комітету, а також для здійснення громадської експертизи проектів актів та чинних актів органів влади у складі Комітету утворюються робочі та експертні групи. Комітет обирає склад та голову робочої, експертної групи, визначає їх завдання. Робочі групи утворюються, зазвичай, на певний період часу як тимчасові.

4.6. Робочі та експертні групи Комітету проводять свою роботу колегіально у формі засідань. Рішення на цих засіданнях приймаються більшістю від числа присутніх на засіданні членів робочого органу та оформлюються протокольно. За рішенням Комітету його робочим органам може бути делеговано право на взаємодію із іншими спеціалізованими консультативно-дорадчими органами, що утворені при Громадській раді при Мінприроди.

4.7. Основною формою роботи Комітету є засідання, які проводяться відповідно до плану роботи Комітету та у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал. Позачергові засідання Комітету можуть скликатися з ініціативи голови Комітету або однієї третини її членів. Участь членів Комітету та її робочих органів у засіданнях можуть проводитись як очно, так і дистанційно, з використанням інформаційно-комунікаційних засобів.

4.8. Засідання Комітету проводяться відкрито, публічно.

4.9. Засідання Комітету веде його голова. За відсутності голови або за його дорученням на засіданні головує заступник (один із заступників) голови.

4.10. У засіданнях Комітету можуть брати участь з правом дорадчого голосу уповноважені представники Мінприроди.

4.11. За запрошенням Комітету в його засіданнях можуть брати участь представники інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськості, науковці.

4.12. Рішення Комітету приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є визначальним.

4.13. Рішення, прийняті на засіданні Комітету, оформлюються протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і подаються до правління чи секретаріату Громадської ради при Мінприроди у п’ятиденний термін. Також, є можливим передавання цього рішення відповідним підрозділам Мінприроди, за погодженням із правлінням Громадської ради при Мінприроди.

4.14. Рішення Мінприроди, прийняте за результатами розгляду пропозицій Комітету, погоджених із правлінням Громадської ради при Мінприроди, не пізніше ніж у п’ятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів Комітету та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Мінприроди або засобів масової інформації. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Комітету або причини їх відхилення.

РОЗДІЛ V
ІНФОРМУВАННЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ,
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

5.1. Мінприроди за допомогою структурного підрозділу, на який покладено відповідні повноваження, створює належні умови для роботи Комітету, зокрема, забезпечує Комітет приміщенням для проведення його засідань, надає підтримку членам Комітету щодо отримання необхідних матеріалів з питань діяльності Комітету.

5.2. Комітет інформує Громадську раду при Мінприроди та громадськість про свою роботу шляхом подання матеріалів Громадській раді, що містять результат розгляду рішень Комітету, положення, план роботи, склад, інформацію про прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про свою роботу тощо і розміщуються в обов’язковому порядку у спеціально створеній рубриці «Громадська рада» на офіційному веб-сайті Мінприроди.

5.3. Матеріали Комітету можуть оприлюднюватися у засобах масової інформації (преса, друковані засоби, Internet (в т.ч. соціальні мережі, блоги, сайти), радіо, телебачення).

5.4. Комітет звітує про діяльність щодо виконання своїх планових завдань, про співпрацю із Мінприроди, іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, консультативно-дорадчими органами.

5.5. Матеріально-технічне забезпечення здійснюється на основі добровільних внесків членів Комітету, а також сприяння інститутів громадянського суспільства, Мінприроди.

Громадська Рада При Мінекології

Громадська Рада При Мінекології

Громадська рада при Міністерстві екології та природних ресурсів

За поданням президента «Живої планети» Світлани Берзіної в структурі громадської ради при Мінприроди України створено три Комітети