Грунтування позиції ініціативної групи зі створення територіальних громад

за матеріалами Круглого столу — дискусії «Самоврядування в Україні: зміст, сенс і методологія юридичного оформлення первинного суб’єкту – територіальної громади»

Обгрунтування позиції ініціативної групи

Повідомлення

Про утворення ініціативної та робочої групи по відновленню Конституції України (конституційного устрою) республіки України у м. Києві та по всій Україні шляхом утворення територіальних громад в кожній адміністративно — територіальній одиниці, як юридичної особи публічного права.

«Україна є республікою», — так визначає ст. 5 Конституції України. Рес-публіка (від латинського — справа громади). Отже, держава Україна, за фор-мою державного правління — республіка і є справою громади. Громади — це спільне проживання громадян України на своїй території пов’язаних спільною власністю та спільною працею. Таким чином, республіканський лад в Україні передбачає функціонування територіальної громади держави Україна, утвореної із територіальних громад-власників адміністративно-територіальних одиниць власності громадян України за Конституцією України.
Згідно ст. 4 Конституції в державі Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.
Ст. 1. ЗУ “Про громадянство України “ визначає поняття «громадянство України», як правовий зв’язок між фізичною особою і Україною, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов’язках. Документом, що підтверджує громадянство України за ст.5 ЗУ “Про громадянство України” визначено — паспорт громадянина України. Конституцією республіки Україна визначено Український народ, громадян України всіх національностей, як ВЛАСНИКІВ спільної сумісної власності на території громади і держави, а саме:
По — перше, ВЛАСНОСТІ Українського народу на ВЛАСНІСТЬ територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах. Для реалізації територіальною громадою свого права на безпосереднє управління своєю власністю (ст. 140 Конституції України), ст. 142 визначено матеріальну і фінансову основу місцевого самоврядування — рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у ВЛАСНОСТІ територіальних громад. Абз.1 ч.І ст.1 ЗУ “Про місцеве самоврядування” визначає:
«Жителі, об’єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями — область, район, місто, район у місті, селище, село є територіальною громадою.» Згідно абз.2 п.1.2 ПОРЯДКУ реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів (Наказ МВС України від 22.11.2012 N 1077 Зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 р. за N 2109/22421) відомості про місце проживання та місце перебування особи вносяться до паспорта громадянина України.
Територіальні громади села, селища, міста (жителі, Український народ, громадяни України, до паспорта яких внесено місце проживання у селі, сели-щі, місті) управляють майном, що є в комунальній (підприємств (об’єднань), організацій і установ за нормами ст. 143 Конституції України:
1. БЕЗПОСЕРЕДНЬО;
2. або через утворені ними органи місцевого самоврядування.
Фактично ж жодної територіальної громади — власника в державі Україна не створено, тому, до цього часу починаючи з 28.06.96 року республіка Україна проголошена, але не відбулася, як загальна справа громадян.
По-друге, ВЛАСНІСТЬ Українського народу. Перше речення ч.1 ст. 13 Конституції України, встановлює, що: «Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об’єктами права ВЛАСНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ, ГРОМАДЯН України всіх національностей (за реченням першим преамбули Конституції України ), що і є державою Україна за ч. 1 ст.14 Конституції України.
Носієм суверенітету України, що поширюється на всю територію України, і єдиним джерелом влади в Україні є народ. НАРОД здійснює ВЛАДУ за нормами ст.2 та 5 Конституції України:
1. БЕЗПОСЕРЕДНЬО;
2. і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування;
Власна ВОЛЯ власника національного багатства України і є джерелом ВЛАДИ Українського народу з огляду на наступне.
За ст. 317 ЦК України, ВЛАСНИКОВІ належать права володіння, користування та розпоряджання своїм майном та встановлено, що на зміст права власності не впливають місце проживання власника та місцезнаходження майна.
Поняття права ВЛАСНОСТІ визначено ст. 316 ЦК України, як право ОСОБИ на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю ВОЛЕЮ, незалежно від ВОЛІ інших осіб.
Співвласники майна, що є у спільній сумісній власності ВОЛОДІЮТЬ, КОРИСТУЮТЬСЯ ним спільно і РОЗПОРЯДЖАЮТЬСЯ за згодою всіх співвласників, якщо не встановлено домовленістю між ними за нормами ч.1, 2 ст. 369 ЦК України.
Право ж спільної сумісної власності за ч.1, 2 ст. 368 ЦК України визначено, як спільна власність двох або більше осіб без визначення часток кожного з них у праві власності і визначено, що є суб’єктами права спільної сумісної ВЛАСНОСТІ можуть бути ДЕРЖАВА , ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ, якщо інше не встановлено законом.
Ст. 318 ЦК України визначає, що суб’єктами права власності є Український народ та інші учасники цивільних відносин, такі, як ДЕРЖАВА УКРАЇНА, ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ та інші суб’єкти ПУБЛІЧНОГО ПРАВА (за статтею 2 «Учасники цивільних відносин» Цивільного кодексу України ).
Із норм ст. ст. 316, 318 ЦК України випливає, що і держава Україна і те-риторіальні громади сіл, селищ, міст, районів у містах держави Україна, є юридичними ОСОБАМИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА, як це, до речі, існує у всьо-му світі.
Досягнувши 18 річного віку, ми, громадяни України всіх національнос-тей — Український народ, стаємо виборцями і здійснюємо своє волевиявлення через вибори, референдуми та інші форми безпосередньої демократії, (ст.ст. 69-70 Конституції України). Ці форми демократії нам потрібні не інакше, як для досягнення спільної згоди у процесі управління нашої спільною власністю — комунальною та власністю-територіальних громад у межах територіальних громад, та державної власності Українського народу, у межах держави, унітарної республіки Україна. Тобто, наше спільне майно, використовується нами спільно для забезпечення матеріальних, духовних умов нашого співжиття та забезпечення суспільного порядку.
Тому, НАРОДНЕ ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ на місцевих до органів місцевого самоврядування і загальнодержавних виборах до органів державної влади та референдумах і є власною ВОЛЕЮ 46 млн. ГРОМАДЯН УКРАЇНИ та їх зго-дою, як співвласників по передачі у керування (управління) обраним органам влади, щодо здійснення свого права володіння, користування і РОЗПОРЯ-ДЖЕННЯ спільною сумісною власністю на об’єкти власності (державу Украї-ну) Українського народу (громадян України всіх національностей) та влас-ність територіальних громад адміністративно-територіальних одиниць, де проживають громадяни України і є джерелом ВОЛІ — ВЛАДИ .
З огляду на те, що саме Український НАРОД разом із своєю власністю на національне багатство за ст.13, ст.14 Конституції України і є ДЕРЖАВОЮ УКРАЇНА і як наслідок НАРОД є джерелом ВЛАДИ і здійснює ВЛАДУ без-посередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування за ст. 5 Конституції України, то виходить логічним, що ДЕРЖАВНА ВЛАДА (ВОЛЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ — власника національного багатства держави Україна) в Україні за ч. 1 ст. 6 Конституції України здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Та за частиною 2 ст.6 та ч.2 ст.19 Конституції України, ОРГАНИ державної влади: законодавчі, виконавчі та судові та органи місцевого самоврядування їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі та в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
За реченням другим ч.2 ст. 13 Конституції України, від імені Українсь-кого народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.
Порядок БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО здійснення ВОЛІ Українського народу, громадян України, що досягли 18 років встановлено Постановою Верховної Ради України “Про затвердження Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні”.
І коли органи влади не виконують своїх повноважень і обов’язків вста-новлених законом громадяни України зобов’язані взяти відповідальність заради майбутнього і створити республіку — справу громади держави України.
Так фактично жодної територіальної громади — власника у адміністративно-територіальних одиницях так само і у державі Україна не створено, тому, до цього часу починаючи з 13.07.96 року республіка Україна проголошена, але не відбулася, як справа громад.
У тому числі і в м. Києві не створено територіальної громади – власника, що підтверджується тим, що за 23 роки не реєструвались територіальні громади в районах столиці, як адміністративно – територіальних одиницях, а це значить , що Київська міська рада створена не в конституційний спосіб.( дод 1,2,3 відповіді управлінь юстиції Дніпровського, Дарницького, Деснянського районів,, додаток 4 — відповідь щодо юридичної особи «Київська міська рада» ) Право створення територіальних громад районів у містах випливає зі ст. 133 Конституції України.
Тому нами, представниками Українського народу, громадянами Украї-ни, справою яких є захист суверенітету держави Україна, створено ініціати-вну групу по відновленню конституційного ладу та утворенню територіальних громад адміністративно – територіальних одиниць районів у м. Києві, як власників національного багатства за ст.ст. 13, 14 та ст.ст.140-142 Конституції України.
Також доводимо до вашого відому, що дана ініціативна група вже під-силена членами ради активістів майдану, які поділяють конституційність да-ного процесу. Вони разом з членами ініціативних груп по створенню територіальних громад в районах столиці, що діють у відповідності до діючого законодавства, та членами ініціативних груп окремих адміністративно територіальних одиниць України протокольно, на розширених засіданнях ініціативної групи обрали робочу групу по реалізації вище зазначеної задачі і процесу здійснення децентралізації влади, що першочергово стоїть перед Україною і відповідає програмі Нового Уряду України.
Тому ми просимо повідомити про створення нашої ініціативної групи всі державні та комунальні органи м. Києва, засоби масової інформації, а та-кож оприлюднити цю інформацію на сайті Київради та КМДА. Інформаційно – роз’яснювальна робота щодо вищезазначеного громадського процесу має бути висвітлена на головній сторінці.
Також, відповідно до того, що приміщення за адресою: вул. Хрещатик, 36, належить до комунальної власності територіальної громади м. Києва та закріплений на праві оперативного управління за Київською міською радою у м. Києві від імені територіальної громади м. Києва (яка не створена відповідно до Конституції України) (відповідь № 062/12/01 -6525 від 01.07.2013 року (дод.5) ), то вважаємо доцільним, починаючи з 29.12.2015 року за адресою вул. Хрещатик,36 відповідно до норм Постанови Верховної Ради України “Про затвердження Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні” відкрити освітньо — інформаційний центр підготовки громадян України до загальних зборів. На постійній основі будуть відбуватись семінари, лекції та практикуми за темою “Відновлення конституційного ладу в Україні та м. Києві, шляхом утворення територіальних громад, як юридичних осіб публічного права». Просимо забезпечити нас всіма необхідними для того технічними ресурсами, виділити кімнати за зазначеною вище адресою.

«26» грудня 2014р.

Члени ініціативної групи

виступ Д. Павліченко про важливість територіальних громад

з обговорення:

Станіслав Беляєв Пишете про ст.81 ЦК. Чудово, але ж ще раз прочитайте порядок формування юридичної особи публічного права) Ви кажете про ВІДНОВЛЕННЯ конституційного ладу, при цьому висуваєте тези, яких НЕМАЄ в Конституції. Наприклад статус юридичної особи за територіальною громадою Конституцією не встановлений, якщо це не так — наведіть конкретну норму Конституції! Ви кажете, що суди мають утворюватись територіальною громадою? Немає цього в конституції. Якщо є — вкажіть конкретну конституційну норму! Конституційні норми є нормами прямої дії, ви то підтримуєте повністю. І тепер давайте визнаємо той факт, що нормами прямої дії усі норми, і якщо вони вже норми прямої дії, то вони усі мають діяти без додаткових норм. З того випливає, що територіальна громада таки дійсно утворена в силу дії норми прямої дії, і виходячи з того, що процедура утворення Конституцією не передбачена, то територіальні громади існують з дня набрання чинності Конституції, а отже утворювати вже немає чого. Крім того, Розділ XI Конституції не містить жодного посилу на статус юридичної особи у територіальної громади і не визначає процедури оформлення у юридичну особу! При цьому ст.140 чітко визначає правову природу та правовий статус територіальної громади — суб’єкт місцевого самоврядування. Та сама ст. 140 зазначає: «Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування». Цікаве питання насправді — як трактувати формулювання «так і через…». Так само, Конституція, яка містить норми прямої дії, чітко вказує, що «Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент — Верховна Рада України.» Тобто немає прив’язок де територіальної громади, і загалом із ст.75 Конституції, можна робити висновок що ВР України утворена безпосередньо нормою прямої дії. Те саме стосується й інших органів, які зафіксовані в конституції, в тому числі судова система, прокуратура, Президент, КМУ. Висновку даного пункту думаю очевидні. Поки все.Чекаю на обгрунтування, підтвердження або спростування тверджень, відповіді на питання — але прохання аргументовані відповіді)» «2. На 20 хв. відео ви кажете, що рішення територіальної громади не можна оскаржити в суді. Але одним із основоположних засад принципу верховенства права є право на судовий захист; Конституція України, яку ми всі дуже шануємо, гарантує кожному, хто вважає, що його права, свободи чи законні інтереси порушено право на судовий захист цих самих порушуваних прав, свобод, законних інтересів. А отже ваше твердження на 20 хв. відео виглядає надзвичайно суперечливо і йде в розріз і з принципами права і з Конституцією. 3. Який принцип зарахування громадянина до складу територіальної громади? Перепис населення адміністративно-територіальної одиниці і внесення у список усіх, хто фактично проживає на території? Чи усі зареєстровані включаються? Що робити з громадянами, які наприклад народилися, живуть, зареєстровані в одному населеному пункті, але з тих чи інших причин проживають постійно чи тимчасово в іншому населеному пункті, чи наприклад періодично то в одному, то в іншому населеному пункті? 4. Територіально громада — власник населеного пункту, припустимо воно так. Майно закріплюється пропорційно за кожним членом громади? Воно виділяється в натурі і закріплюється за кожним, чи це по принципу земельних паїв — умовне закріплення правоздатності за конкретним об’єктом? 5. Так розумію, що ви не заперечуєте право приватної власності. Роз’ясніть, будь ласка, як співвідносяться власність територіальної громади, яка по своїй суті є колективною власністю з приватною власністю членів територіальної громади? Яке джерело формування приватної власності конкретного громадянина? 6. На 29 хвилині відео, ви зазначаєте, що голова територіальної громади має право впливу та надання вказівок судам, правоохороним органам. Може воно і добре, а може і не дуже, але не в тому питання. А як принцип поділу влади, системи стримувань та противаг? Потім ви кажете, що громада захотіла, 100 скарг і голову зняли. Супер! Я підтримую повністю! Але правовий механізм реалізації дайте, будь ласка. Я розумію, що віче проведемо, загальні збори. Але хто організовуватиме, хто проводитиме, хто підписуватиме рішення за умов, коли голова то не знятий ще! Тобто він особисто має проводити збори. 7. З відео роблю висновок, що адміністративно-територіальні одиниці з їх громадами є майже автономними республіками з повністю замкнутим циклом. Органи територіальних громад є державними, за вашим твердженням. Кожна адміністративно-територіальна одиниця має свої Конституції, як ви то сформулювали. То це фактично заперечення існування центральних органів виконавчої влади. Отже якихось центральних органів здатних впливати на процес не існує. Тож це модель фактично конфедераційного устрою або ж система новітніх удільних князівств? 8. Також цікавим є питання відповідальності територіальної громади перед своїми членами, та членів перед територіальною громадою? 9. Ще цікаве питання. Який кворум загальних зборів територіальної громади? Якою кількістю голосів приймаються рішення? От наприклад мій район найбільший в Києві — 293 тисячі осіб наділених пасивним виборчим правом. Який кворум і скільки голосів потрібно для прийняття рішення? 10. Тепер до найцікавішого. Конституційні норми є нормами прямої дії, ви то підтримуєте повністю. І тепер давайте визнаємо той факт, що нормами прямої дії усі норми, і якщо вони вже норми прямої дії, то вони усі мають діяти без додаткових норм. З того випливає, що територіальна громада таки дійсно утворена в силу дії норми прямої дії, і виходячи з того, що процедура утворення Конституцією не передбачена, то територіальні громади існують з дня набрання чинності Конституції, а отже утворювати вже немає чого. Крім того, Розділ XI Конституції не містить жодного посилу на статус юридичної особи у територіальної громади і не визначає процедури оформлення у юридичну особу! При цьому ст.140 чітко визначає правову природу та правовий статус територіальної громади — суб’єкт місцевого самоврядування. Та сама ст. 140 зазначає: «Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування». Цікаве питання насправді — як трактувати формулювання «так і через…». Так само, Конституція, яка містить норми прямої дії, чітко вказує, що «Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент — Верховна Рада України.» Тобто немає прив’язок де територіальної громади, і загалом із ст.75 Конституції, можна робити висновок що ВР України утворена безпосередньо нормою прямої дії. Те саме стосується й інших органів, які зафіксовані в конституції, в тому числі судова система, прокуратура, Президент, КМУ. Висновку даного пункту думаю очевидні. Поки все.Чекаю на обгрунтування, підтвердження або спростування тверджень, відповіді на питання — але прохання аргументовані відповіді)»

 

https://www.facebook.com/100001598191313/activity/793594620703804?comment_id=799416373454962&offset=0&total_comments=196¬if_t=open_graph_action_comment&hc_location=ufi

new1

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

десять + одиннадцать =